Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2018

Novela zákona o obecnom zriadení od 1. apríla 2018

PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Témou príspevku je novela normatívneho právneho aktu – zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, ktorou sa novelizuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. ...

Vybrané príklady účtovania pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce

Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o po...

Daň z nehnuteľností v prípade smrti daňovníka

Ing. Jaroslava Mitringová

Zákon č. 582/2004 Z. z. o ­miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) v § 18 ods. 1 upravuje vznik daňovej...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.