Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 166


Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Bežné a kapitálové výdavky

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce – na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Zmena doby splatnosti bankového úveru

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ – PPA dňa 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtovali sme to ako krátkodobý bankový úver, keď­že splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpí...

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“): VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €, výsledok finančných operácií: –19 tis. €, VH po započítaní finančných operácií: + 13 t...

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod čís...

Fondy tvorené z prebytku v obci

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Obec musí svoj prebytok povinne rozdeliť (10 %) do rezervného fondu, ostatný prebytok môže dať do iných fondov, ktoré si vytvorí. Môže peňažné prostriedky v týchto fondoch použiť aj na bežné výdavky? Ak nie, ktorý zákon to obmedzuje? Je obmedzené,...

Poskytovanie dotácie z rozpočtu obce a výkon administratívnej finančnej kontroly

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Cieľom príspevku je poukázať na aktuálny právny stav pri výkone kontrolného mechanizmu pri poskytovaní dotácie z rozpočtu obce alebo mesta – administratívnej finančnej ­kontroly.

Zatriedenie výdavkov na kultúrne akcie obce

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Obce v rámci svojej hlavnej činnosti organizujú rôzne kultúrne podujatia: obecné zabíjačky, dni obce, karneval, deň detí, deň matiek a pod. Pri týchto akciách vznikajú rôzne výdavky, napr. potraviny na varenie gulášu, občerstvenie (káva, minerálka...

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály