Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 224


Preukazovanie a preskúmavanie vybraných dokladov v samospráve

V príspevku sa venujeme vybraným dokladom účtovného a neúčtovného charakteru z hľadiska preskúmavania a preukazovania v praxi jednotiek územnej samosprávy. Preskúmavanie zodpovednými zamestnancami sa zameriava na vecnú, formálnu a časovú stránku d...

Interné predpisy, proces spracovania a kontrolné zistenia

Interné predpisy sú často predmetom následných kontrol (či už hlavným kontrolórom obce alebo mesta, vyššieho územného celku) alebo kontrol Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Príspevok je venovaný právnej sile interných predpisov ako...

Penalizácia a sankcie za nedokončené dielo

Dňa 15. 9. 2021 podpísali obec a zhotoviteľ zmluvu o dielo (ďalej len „ZoD“) na rekonštrukciu a prístavbu hasičskej zbrojnice. Zhotoviteľ mal dielo odovzdať do 12 mesiacov od podpísania ZoD, t. j. do 15. 9. 2022. Nestalo sa však tak. Objednávateľ ...

Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu/tabletový počítač/obci

Obec na základe darovacej zmluvy získala od ŠU SR tabletový počítač zo SODB. Obstarávacia cena tabletu v darovacej zmluve je uvedená 304,80 €. Prosím o usmernenie ohľadom účtovania nadobudnutého predmetu daru a určenie ceny.

Použitie kódu zdroja

Prosím o radu ohľadom použitia kódu zdroja. Ide o účtovanie faktúry, ktorá je uhradená z NFP. Pri takejto úhrade je účtovanie faktúry nasledovné: 85 % ide s kódom zdroja 1AA1, 15 % ide s kódom zdroja 1AA2, 5 % spolufinancovanie má ísť s kódom zdro...

Nadobudnutie majetku neziskovou organizáciou od zriaďovateľa za 1 €

Nezisková organizácia nadobudla budovu a pozemky za 1 € od zriaďovateľa (samosprávny kraj) na základe kúpnej zmluvy. Išlo o predaj schválený 3/5 väčšinou ­hlasov ako predaj podľa osobitného zrete­ľa. Ako správne oceniť budovy a pozemok v účtovníct...

Aplikačná prax hlavných kontrolórov

Príspevok sa venuje častým dotazom hlavných kontrolórov obcí a miest v súvislosti s plnením si primárnych povinností (výkon kontrolnej činnosti podľa pravidiel finančnej kontroly v súlade s novelizovaným zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontr...

Použitie rezervného fondu obce na podnikateľskú činnosť

Obec má v majetku stavbu – obecný vodovod, ktorý prevádzkuje ako podnikateľskú činnosť. Je možné použiť prostriedky rezervného fondu na odstránenie havarijnej situácie na tejto stavbe v sume 5 000 eur po schválení obecným zastupiteľstvom?

Účtovanie odstránenia skládok na pozemku obce

Obec chce odstrániť nelegálnu skládku na obecnom pozemku v celkových výdavkoch 10 000 eur. Ide o kapitálový výdavok? Ako postupovať pri účtovaní?

Poskytnutie dodávateľského preddavku a jeho overenie základnou finančnou kontrolou

Poskytovanie preddavkov (záloh) z verejných prostriedkov upravujú rozpočtové pravidlá verejnej správy v ustanovení § 19 ods. 8 až 10 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály