Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 172


Charakter administratívnej finančnej kontroly

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Administratívnu finančnú kontrolu ako súčasť finančnej kontroly orgán verejnej správy musí vykonávať, ak poskytuje alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe. Príspevok sa venuje jej spôsobu vykonania vzhľadom na po...

Zverejňovanie zmlúv v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme povinnému zverejňovaniu zmluvných zabezpečení na internetových stránkach povinných osôb v územnej samospráve vzhľadom na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z...

Základná finančná kontrola – časté otázky samosprávy v praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje stále aktuálnej téme, ktorá je často dopytovaná aj prostredníctvom servisu otázok a odpovedí – základnej finančnej kontrole v územnej samospráve v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audit...

Škodové komisie a škodové udalosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Predmetom príspevku sú upozornenia týkajúce sa škodových udalostí na prelome rokov 2019/2020 vzhľadom na prebiehajúcu inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019. Treba uviesť, že škodová udalosť sa riadi príslušnými ustanoveniami...

Právomoci komisií a poslancov

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Aké právomoci a kompetencie má v oblasti kontroly komisia pre financie a rozpočet alebo poslanci obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na obecnom úrade nahliadali a kontrolovali vystavené objednávky, prijaté faktúry, dodacie listy, pokladničnú kn...

Správa vodovodov a kanalizácie obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodo...

Kľúčové slová

Bežné a kapitálové výdavky

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce – na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ – PPA dňa 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtovali sme to ako krátkodobý bankový úver, keď­že splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpí...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály