Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 207


Poskytnutie finančného príspevku/dotácie pre obec v zahraničí

Obecné zastupiteľstvo ­schválilo poskytnutie dotácie/­finančného príspevku pre obec v susednom Poľsku na odstraňovanie škôd po požiari. Aký typ zmluvy zvoliť? Môže sa použiť zmluva o poskytnutí finančného príspevku bez povinnosti vyúčtovania alebo...

Pohrebné trovy z dedičstva – preplatenie pohrebných výdavkov

Obec v roku 2020 pochovala občianku pochádzajú z obce, ktorá bola umiestnená v zariadení sociál­nych služieb a nemala žiadnych príbuzných. Obec sa prihlásila do dedičského konania a v septembri 2021 jej boli preplatené výdavky spojené s pohrebom. ...

Náhrada za zriadenie vecných bremien

Obec uzatvorila so Západoslovenskou distribučnou a. s. zmluvu na zriadenie vecných bremien. Ako zaúčtovať náhradu a akú položku použiť pri tejto náhrade?

Nákup antigénových testov pre zamestnancov

Môže sa nákup antigénových testov na testovanie zamestnancov účtovať na účet 527. Akú ekonomickú klasifkáciu rozpočtovej klasifikácie uplatniť – 633006 alebo 633007?

Káblové prepojenie počítačov a inštalácia centrálneho serveru

Rozpočtová organizácia zriadená obcou vykonáva administratívne činnosti na samostatne fungujúcich PC zostavách jednotlivých pracovníkov s tým, že internetové pripojenie získavajú prostredníctvom WIFI routera. Organizácia sa rozhodla pre káblové pr...

Finančný lízing rozpočtovej organizácie zriadenej obcou

Rozpočtová organizácia zriadená obcou chce kúpiť osobný automobil na prepravu klientov domova sociálnych služieb a na bežné účely. Obec je ochotná postupne splácať cenu auta formou finančný lízingu, pričom cieľom je, aby sa vlastníkom auta stal do...

Hlavný kontrolór obce a jeho nezávislosť

Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo, pričom jeho funkcia je zo zákona nezávislá od starostu a od obecného zastupiteľstva. Čo však s hlavným kontrolórom, ktorý nekoná nezávisle, ale tendenčne a v záujme skupiny poslancov obecného zastupi...

Účtovanie poplatku za výpis z registra trestov v obci

Slovenská pošta vystavila doklad z registračnej pokladnice, na ktorom sú dve položky: poplatok za výpis z registra trestov (išlo o výpis registra trestov starostu) – 2 € a poplatok za službu integrovaného obslužného miesta (IOM) – 1,90 € s DPH. Úč...

Prenájom domu kultúry v obci

Kultúrny dom sa prenajíma na rôzne akcie, ako sú svadby, kary, oslavy. Prenájom priestorov kultúrneho domu je platený v hotovosti a obec ho účtuje prostredníctvom účtov 211/648. Je tento postup správny, keďže pri kontrole bolo povedané, že prenájo...

Vklad mesta do mestského podniku

Mesto previedlo na účet svojho novozaloženého podniku (spo­ločnosť s ručením ­obmedzeným) povinný vklad. Ako sa ­tento vklad zaúčtuje v účtovníctve mes­ta a s akou rozpočtovou položkou? Účet 568? Aká ekonomická klasifikácia?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály