Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 191


Stravovanie zamestnancov od marca 2021

Zamestnávateľ, ktorý nemôže poskytnúť zamestnancovi stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný s účinnosťou od 1. 3. 2021 podľa ustanovenia § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zá...

Nedoplatky na daniach staršie ako 10 rokov

Obecný úrad eviduje pohľadávky na daniach po splatnosti, niektoré až 10 rokov. Niektorí daňovníci sú už zosnulí. Dajú sa tieto pohľadávky odpísať, a ak áno, ako to treba zaúčtovať?

Hlavný kontrolór odmietol podpísať pracovnú zmluvu

Hlavný kontrolór bol zvolený obecným zastupiteľstvom. Starosta pracovnú zmluvu podpísal, ale hlavný kontrolór odmietol podpísať pracovnú zmluvu z dôvodu, že sa mu znenie pracovnej zmluvy nepáči. Podľa zákona o obecnom zriadení má hlavný kontrolór ...

Overovanie finančných operácií s osobitnými predpismi

V príspevku sa bližšie venujeme problematickej stránke kritérií finančnej operácie – súladu s osobitnými predpismi a nariadeniami, ktoré sú často preverované vonkajšími kontrolnými mechanizmami v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrol...

Účtovanie na účtoch 318 A 378

Mesto má budovy, ktoré prenajíma lekárom, podnikateľom. Vystavuje faktúry, ktoré účtuje na účet 318. Okrem toho vlastní garáže, záhradky, za ktoré občania platia nájom na základe nájomnej zmluvy, nie faktúry, ktoré mesto účtuje na účet 378. Nájom ...

Poskytnutie návratnej finančnej pôžičky zo ŠR pre obce

Prosím o metodiku účtovania, a to účtovanie nákladov a čerpanie pôžičky poskytnutej obci zo ŠR v roku 2020.

Vedenie obecnej kroniky

Je možné, aby obecnú kroniku viedol poslanec MZ? A ak áno, na základe čoho mu môžeme vyplatiť odmenu za vedenie kroniky? Stačí v Zásadách odmeňovania poslancov MZ uviesť výšku odmeny a podmienky vedenia kroniky?

Bežný alebo kapitálový výdavok

Sme obec, v roku 2019 sme zrealizovali investičnú akciu, na ktorú sme dostali kapitálovú dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja. Investičná akcia bola v roku 2019 ukončená, bola použitá a zaúčtovaná aj uvedená dotácia. Termín na zúčtovanie d...

Účtovné doklady v praxi

Príspevok sa venuje téme účtovných dokladov, a to najmä v prípade došlých faktúr a ich formálnej úprave v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len "zákon o účtovníctve"). Zameriavame sa na časté otázky...

Účtovanie odpustenia odvodov do Sociálnej poisťovne v súvislosti s pandémiou COVID-19

Naša obec využila možnosť požiadať o odpustenie odvodov do So­ciál­nej poisťovne za zamestnávate­ľa za mesiac apríl v zmysle novely zákona č. 461/2003 Z.z. Dôvodom bolo uzatvorenie prevádzok MŠ, školskej jedálne... Na základe žiadosti nám bolo vrá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály