Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 197


Zaradenie nákupu dopravných značiek do majetku

Mesto má vnútorný predpis, kde účtuje o majetku nad 100 € a do sumy 1 700 € s dobou použiteľnosti dlhšou ako 1 rok ako o drobnom dlhodobom majetku. Financuje ho aj z kapitálových výdavkov. Je správne v tomto prípade aj zaradenie nákupu dopravných ...

Účtovanie materiálu a služby

Ako účtovať vyhotovenie gravírovaného nápisu hasičská zbrojnica (návrh, výroba a montáž)? Ide o nákup nápisu na účet 501 alebo služba na účet 518 výroba? Ak si dáme vyrobiť baner (potrebný na publicitu k eurofondom), je to nákup materiálu 501 aleb...

Účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy

Príspevok obsahuje často používané účtovné predkontácie v oblasti pokladničnej agendy s ohľadom na príjmy a výdavky v hotovosti. Peňažné prostriedky v hotovosti v súlade s ustanovením § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. m...

Poskytnutie návratnej finančnej pôžičky zo ŠR pre obce

Prosím o metodiku účtovania, a to účtovanie nákladov a čerpanie pôžičky poskytnutej obci zo ŠR v roku 2020.

Kľúčové slová

Zaradenie darovaného majetku

Obec dostala do výpožičky nákladný príves v hodnote 14 000 €, ktorý viedla na podsúvahovom účte v hodnote 14 000 €. Tento rok dostala darovaciu zmluvu, ktorou prejde nákladný príves do majetku obce. V protokole, ktorý je prílohou darovacej zmluvy,...

Vzájomný zápočet pohľadávok

Dlžník má v obci pohľadávku a obec voči nemu záväzok. Ako zaúčtovať vzájomný zápočet?

Stravovanie zamestnancov od marca 2021

Zamestnávateľ, ktorý nemôže poskytnúť zamestnancovi stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný s účinnosťou od 1. 3. 2021 podľa ustanovenia § 152 ods. 7 zákona č. 311/2001 Z. z. Zá...

Nedoplatky na daniach staršie ako 10 rokov

Obecný úrad eviduje pohľadávky na daniach po splatnosti, niektoré až 10 rokov. Niektorí daňovníci sú už zosnulí. Dajú sa tieto pohľadávky odpísať, a ak áno, ako to treba zaúčtovať?

Hlavný kontrolór odmietol podpísať pracovnú zmluvu

Hlavný kontrolór bol zvolený obecným zastupiteľstvom. Starosta pracovnú zmluvu podpísal, ale hlavný kontrolór odmietol podpísať pracovnú zmluvu z dôvodu, že sa mu znenie pracovnej zmluvy nepáči. Podľa zákona o obecnom zriadení má hlavný kontrolór ...

Overovanie finančných operácií s osobitnými predpismi

V príspevku sa bližšie venujeme problematickej stránke kritérií finančnej operácie – súladu s osobitnými predpismi a nariadeniami, ktoré sú často preverované vonkajšími kontrolnými mechanizmami v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrol...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály