Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 170


Základná finančná kontrola – časté otázky samosprávy v praxi

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje stále aktuálnej téme, ktorá je často dopytovaná aj prostredníctvom servisu otázok a odpovedí – základnej finančnej kontrole v územnej samospráve v súlade s ustanoveniami § 7 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audit...

Škodové komisie a škodové udalosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Predmetom príspevku sú upozornenia týkajúce sa škodových udalostí na prelome rokov 2019/2020 vzhľadom na prebiehajúcu inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019. Treba uviesť, že škodová udalosť sa riadi príslušnými ustanoveniami...

Právomoci komisií a poslancov

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Aké právomoci a kompetencie má v oblasti kontroly komisia pre financie a rozpočet alebo poslanci obecného zastupiteľstva? Je možné, aby na obecnom úrade nahliadali a kontrolovali vystavené objednávky, prijaté faktúry, dodacie listy, pokladničnú kn...

Správa vodovodov a kanalizácie obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Obec vlastní verejný vodovod, kanalizáciu a ČOV. Prevádzkovanie zabezpečuje zmluvne spoločnosťou, ktorá má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejného vodovodu a kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodo...

Kľúčové slová

Bežné a kapitálové výdavky

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ako sa definujú bežné a kapitálové výdavky? Nie sme si istí, kam zaradiť výdavky v rozpočte obce – na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu prístrešku, opravu schodiska a pod. Prostriedky sú čerpané z vlastných bežných príjmov.

Darovanie majetku v praxi subjektov samospráv

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Príspevok sa venuje téme, ktorá je často rozoberaná na školeniach i prostredníctvom servisu otázok a odpovedí a týka sa správneho zmluvného zabezpečenia darovania majetku subjektu verejnej správy vzhľadom na dikciu normatívneho právneho aktu – zák...

Prenájom ornej pôdy vlastnenej obcou

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Môže poslanec obecného zastupiteľstva alebo jeho blízky príbuzný prenajímať ornú pôdu v majetku obce. V prípade, že áno, aký je postup prenájmu, aby korešpondoval s platnou legislatívou?

Zmena doby splatnosti bankového úveru

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Obec prijala bankový úver na prefinancovanie projektov z EÚ – PPA dňa 07.01.2019 s dobou splatnosti do 7. 1. 2020. Naúčtovali sme to ako krátkodobý bankový úver, keď­že splatnosť úveru bola do 1 roka 221 513001 52 /231. Dňa 15. 11. 2019 obec podpí...

Vysporiadanie výsledku hospodárenia a finančné operácie

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V záverečnom účte obec podľa finančných výkazov vyčíslila nasledujúce výsledky hospodárenia (ďalej len „VH“): VH z bežného a kapitálového rozpočtu: +32 tis. €, výsledok finančných operácií: –19 tis. €, VH po započítaní finančných operácií: + 13 t...

Rekreačné príspevky v otázkach a odpovediach

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Príspevok sa venuje nárokom na príspevok na rekreáciu pre zamestnancov v zmysle ustanovení § 152a zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a usmernenia Finančnej správy Slovenskej republiky zverejnené pod čís...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály