Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 3/2024

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
3/2024

Účtovanie poplatku za rozvoj od 1. apríla 2024

Ing. Terézia Urbanová

V nasledujúcom príspevku sa venujeme účtovaniu poplatku za rozvoj po novele zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zákonom č. 205/2023 Z.z., ktorá je účinná od 1. apríla 2024.

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2023

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2023, upozorníme na povinnosti obce pri zostavovaní záverečného účtu, rozoberieme jednotlivé náležitosti záverečného účtu obce ...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali tematike individuálnej účtovnej závierky v samospráve zostavovanej za účtovné obdobie kalendárneho a zároveň aj rozpočtového roka 2023. Tým sa vš...

Obsah vydania

Editorál

Redakcia

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 3/2024
Odborný mesačníkročník XIX
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 4. 3. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.