Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Terézia Urbanová

Počet článkov autora: 92


Účtovanie ostatného dlhodobého hmotného majetku

Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa v zmysle opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtov...

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného

Ako dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa v zmysle opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové org...

Účtová trieda 1 - Zásoby

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie...

Účtová trieda 1 – Zásoby (II.)

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 1 – Zásoby (III.)

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Účtová trieda 1 – Zásoby (IV.)

(dokončenie z minulého čísla)

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie...

Účtovanie finančných vzťahov medzi zriaďovateľom a príspevkovou organizáciou

V článku sa budeme venovať problematike účtovania vzájomných vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postu...

Účtovanie stravných lístkov a finančného príspevku na stravovanie

Podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce) je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom stravovanie.

Štátna podpora formou úveru z Environmentálneho fondu

Podľa zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde“) je Environmentálny fond zriadený ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály