Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Terézia Urbanová

Počet článkov autora: 123


Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach (II.)

V predchádzajúcom čísle časopisu sme priniesli 1. časť príspevku o účtovaní nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach. V tomto článku prinášame jeho pokračovanie.

Účtovanie kontokorentného úveru

Ako účtovať kontokorentný úver? Napríklad mám v mesiaci september mínusovú 221. Treba preúčtovať 221 na 231 a zaúčtovať interným dokladom aj rozpočtovú klasifikáciu v príjmoch 513003 KZ 52 a vo výdavkoch použiť rozpočtovú klasifikáciu, na čo boli ...

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") obec po skončení rozpočtového roka spracuje súhrnne údaje o rozpočtovom hospodá...

Projekt Interreg Slovensko - Česko

V rámci projektu Interreg Slovensko - Česko sme dostali z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) kapitálovú dotáciu (refundáciu), kde časť zostáva našej obci a časť preposielame cezhraničnému pa...

Tvorba rozpočtu v príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia obce (ďalej len "PO") tvorí rozpočet na budúci rok z vlastných príjmov a transferov od zriaďovateľa (mesta). Zriaďovateľ jej nevie poskytnúť požadovaný transfer a chce, aby PO do rozpočtu zapojila finančné prostriedky, ktor...

Ocenenie a účtovanie darovaného dlhodobého hmotného majetku

Obec prijala dar - menšiu budovu. Nevie, akým spôsobom tento dar oceniť a ako ho zaúčtovať. Účtovala na účtoch 042/384, 021/042, 551/081, 384/694. Je toto účtovanie správne?

Účtovanie dotácie v rámci projektu Interreg Slovensko - Česko

V rámci projektu Interreg­ ­SK-CZ sme dostali z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky kapitálovú dotáciu (refundáciu), kde časť zostáva našej obci a časť preposielame cezhraničnému partnerovi (inej obc...

Zverenie majetku do správy podľa zákona o majetku obcí

Podľa § 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku obcí“) obec hospodári so svojím majetkom samostatne alebo prostredníctvom správcu majetku obce (ďalej len „správca“), ktorým je jej rozpočtová...

Účtovanie združenia obcí bez právnej subjektivity (spoločné úradovne)

Problematiku založenia združenia obcí bez právnej subjektivity rieši zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).

Účtovanie nájomných bytov obstaraných z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania

Príspevok prináša podrobný prehľad účtovania nájomných bytov obstaraných z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Autorka pani Ing. Urbanová spracovala konkrétne účtovné príklady, s ktorými sa bežne stretnete v rámci vykonávania svo...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály