Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Terézia Urbanová

Počet článkov autora: 77


Účtovanie ostatného dlhodobého hmotného majetku

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2011 Ročník: 2011

Na účte 029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok sa v zmysle opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtov...

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku neodpisovaného

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 2/2011 Ročník: 2011

Ako dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa v zmysle opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové org...

Účtová trieda 1 - Zásoby

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 3/2011 Ročník: 2011

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie...

Účtová trieda 1 – Zásoby (II.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 4/2011 Ročník: 2011

(pokračovanie z minulého čísla)

Účtová trieda 1 – Zásoby (III.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 5/2011 Ročník: 2011

(pokračovanie z predchádzajúceho čísla)

Účtová trieda 1 – Zásoby (IV.)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 6/2011 Ročník: 2011

(dokončenie z minulého čísla)

Účtovanie dlhodobého hmotného majetku odpisovaného

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Súvzťažnosti Vydanie: 6/2010 Ročník: 2010

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie...

Účtovanie finančnej zábezpeky v obciach a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Príspevok prináša spracovanie účtovania finančnej zábezpeky z hľadiska zákona č. 443/2010 Z. z o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v z. n. p. (ďalej len „zákon o dotáciách na rozvoj bývania“), z hľadiska zákona č. 343/2015 Z. z. o ver...

Účtovanie rezervného fondu, peňažných fondov v obci, VÚC a v ich rozpočtových a príspevkových organizáciách

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

 Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec/VÚC môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu byť najmä: p...

Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospod...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály