Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Terézia Urbanová

Počet článkov autora: 131


Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

V článku sa budeme venovať problematike účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rá...

Účtovanie obytného kontajnera v obci

Obec kúpila obytný kontajner. Ako máme tento kontajner správne zaúčtovať a zaradiť do majetku?

Záverečný účet obce a príklady rozpočtového hospodárenia

Podľa zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 583/2004 Z.z.") po skončení rozpočtového roka obec údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje ...

Účtovanie projektovej dokumentácie

Obec podáva žiadosť na MIRRI o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu budovy materskej školy. K žiadosti je potrebná aj projektová dokumentácia projektu. Keďže nevieme, či nám projekt schvália, neviem, či mám faktúru za vypracovanie ...

Účtovanie poplatku za rozvoj od 1. apríla 2024

V nasledujúcom príspevku sa venujeme účtovaniu poplatku za rozvoj po novele zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zákonom č. 205/2023 Z.z., ktorá je účinná od 1. apríla 2024.

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach (III.)

V predchádzajúcich číslach časopisu sme priniesli 1. a 2. časť príspevku o účtovaní nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach. V tomto článku prinášame jeho dokončenie.

Depozitný účet v obci

Obec je zriaďovateľom základnej školy bez právnej subjektivity (ročník 1 - 4). Decembrové mzdy zamestnancom školy boli k 31.12.2023 prevedené na depozitný účet vedený v analytickej evidencii obce. Obec nemá zriadený v banke depozitný účet pre zákl...

Zúčtovanie dotácie ÚPSVaR na stravu z inej obce

Školská jedáleň zriadená obcou A poskytuje stravovanie pre materskú školu z obce B. Stravu si ale nefakturujú, príspevok od rodičov z obce B sa platí priamo na potravinový účet školskej jedálne. Obec B tiež zasiela dotáciu na stravu na účet školsk...

Účtovanie nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach (II.)

V predchádzajúcom čísle časopisu sme priniesli 1. časť príspevku o účtovaní nevyčerpaných prostriedkov z roku 2023 a použitých v roku 2024 v obciach. V tomto článku prinášame jeho pokračovanie.

Účtovanie kontokorentného úveru

Ako účtovať kontokorentný úver? Napríklad mám v mesiaci september mínusovú 221. Treba preúčtovať 221 na 231 a zaúčtovať interným dokladom aj rozpočtovú klasifikáciu v príjmoch 513003 KZ 52 a vo výdavkoch použiť rozpočtovú klasifikáciu, na čo boli ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály