Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Terézia Urbanová

Počet článkov autora: 75


Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov použité v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) je obec povinná po skončení rozpočtového roka spracovať údaje o rozpočtovom hospod...

Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. (ďalej len „zákono miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/200...

Účtovanie školskej jedálne v materskej škole na príjmovom a výdavkovom účte

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Účtovná jednotka je povinná zostaviť Poznámky účtovnej závierky k 31. 12. 2018 ako povinnú súčasť účtovnej závierky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. decembra ...

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

V pokračovaní príspevku o účtovnej závierke v samospráve za rok 2018 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pri účtovaní nevyčerpaných prostriedkov ŠR, výnosov zo ŠR a ďalších účtovných prípadov.

Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 (1. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Účtovná závierka v samospráve za rok 2018 Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Povinnosť zostaviť účtovnú závierku vyplýva účtovným jednotkám z ustanovenia § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Pohľadávky v obciach

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

V článku sa budeme venovať problematike pohľadávok z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým ...

Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 4/2018 Ročník: 2018

Podľa § 1 ods. 3 opatrenia MF SR z 5. 12. 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organiz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály