Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7-8/2020

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7-8/2020

Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Už od roku 2009 (t.j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e...

Podpora nájomného bývania v podmienkach obcí

Ingrid Veverková

V príspevku sa venujeme podmienkam podpory nájomného bývania zo strany štátu. Okrem poskytovania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB") ide o poskytovanie dotácií na rozvoj býva...

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí

Ingrid Konečná Veverková

Príspevok sa venuje problematike úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len "ŠFRB"), ktoré predstavujú v podmienkach obcí významnú pomoc štátu nielen pri rozširovaní a zveľaďovaní bytového...

Obsah vydania

Vydáva

Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10; IČO: 313 48 262 ; www.wolterskluwer.sk

Šéfredaktorka: Ing. Klára Rábel Glosíková; Redaktorka: Ing. Tamara Baková;
Predplatné a distribúcia: Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk.
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: obec@wolterskluwer.sk.
Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori. Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri. Ročné predplatné je 89,00 € vrátane DPH, poštovného a balného.

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk;
Zadané do tlače: 17. 7. 2020
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020
EV 2728/08
ISSN 1337-7523

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.