Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 2/2024

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
2/2024

Kontrola prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023

Ing. Peter Konečný

V tomto príspevku chcem hlavným kontrolórom miest a obcí poskytnúť pracovný návod, ako postupovať pri kontrole prevodov vlastníctva nehnuteľného majetku obce za rok 2023. V článku uvediem právne pr...

Spracúvanie osobných údajov voličov v prezidentských voľbách

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Koncom marca a začiatkom apríla nás čakajú prezidentské voľby. Prvé kolo prezidentských volieb je vyhlásené na 23.3.2024 a prípadné druhé kolo sa má konať 6.4.2023. V príspevku sa dozviete, aké pov...

Parkovacie miesta pre zdravotne ťažko postihnutých

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Množia sa nám žiadosti o pridelenie parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých (ďalej len "ZŤP") pri bytových domoch na verejných priestranstvách. Môže (musí) obec na takýchto miestach vyhr...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
2/2024

Odborný mesačník; ročník XVII

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 16. 2. 2024

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.