Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 11/2020

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
11/2020

Analýza triedeného zberu vo vybraných mestách a obciach Slovenska (3.)

Ing. Uršula Pomfyová

Spoločnosť NATUR-PACK, a. s. na základe výsledkov z triedenia vybraných zložiek komunálnych odpadov, podľa vlastnej Metodiky na kontrolu znečistenia triedeného odpadu v zberných nádobách a na stano...

Aj vlastnosti výrobkov z recyklovaných plastov sa dajú zlepšiť

h. prof. Ing. František Mátel, CSc.

Výrobky z recyklovaných zmesových plastov sú často označované ako tzv. „večné drevo“. Tento termín však len čiastočne vystihuje všetky vlastnosti, aplikačné možnosti a rôznorodosť náhrad výrobkov z...

Príprava odpadu na opätovné použitie

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Na zbernom dvore obce máme vyhradiť priestor aj pre vykonávanie „prípravy odpadu na opätovné použitie“? Čo to presne znamená a o akú činnosť môže ísť v našom prípade?

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Dragulová, tel.: (02) 58 10 20 12, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 13. 11. 2020

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2020

EV 1044/08
ISSN 1335

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.