Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Príspevok obce na rekreáciu a na športovú činnosť dieťaťa svojho zamestnanca

Dátum: Autor/i: Ing. Hana Marcin Jakubíková Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V tomto článku sa zaoberám podmienkami poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnanca obce a príspevku na šport dieťaťa zamestnanca, ktorý môže obec poskytovať od 1. 1. 2020. V článku uvádzam, aké povinnosti má obec ako zamestnávateľ, zamestnanec...

Škodové komisie a škodové udalosti

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Predmetom príspevku sú upozornenia týkajúce sa škodových udalostí na prelome rokov 2019/2020 vzhľadom na prebiehajúcu inventarizáciu majetku, záväzkov a ich rozdielov za rok 2019. Treba uviesť, že škodová udalosť sa riadi príslušnými ustanoveniami...

Predmet poplatku za rozvoj v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Poplatok za rozvoj bol zavedený s účinnosťou od 1. 11. 2016 zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o miestnom poplatku za rozvoj“), ktorý v § 3 vymedzil predmet poplatku za...

Účtovanie poplatku za rozvoj podľa zákona o miestnom poplatku za rozvoj

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Obce podľa zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z. n. p. (ďalej len „zákono miestnom poplatku za rozvoj“) vyberajú miestny poplatok za rozvoj na základe rozhodnutia podľa zákona č. 563/200...

Daň za ubytovanie kúpeľných zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V súvislosti s povinnosťou kúpeľných zariadení platiť daň za ubytovanie boli v praxi rôzne názory. Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za ti...

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov na vybraných príkladoch

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Právnu úpravu účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 20...

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny au...

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály