Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Daň za ubytovanie kúpeľných zariadení

Dátum: Autor/i: Ing. Jaroslava Mitringová Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V súvislosti s povinnosťou kúpeľných zariadení platiť daň za ubytovanie boli v praxi rôzne názory. Predmet dane za ubytovanie je uvedený v § 37 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...

Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za ti...

Účtovanie školskej jedálne v obci na samostatnom účte

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Školské stravovanie upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“).

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov na vybraných príkladoch

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Právnu úpravu účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 20...

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny au...

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctv...

Príklady z praxe hlavného kontrolóra obce

Dátum: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Príspevok sa venuje častým príkladom z praxe hlavných kontrolórov obce vzhľadom na nárok na stravné lístky, odmeny, nárok na úpravu úväzku a pod. Súčasťou príspevku je aj objasnenie výstupov o kontrole smerom k obecnému zastupiteľstvu.

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Účet 384 – Výnosy budúcich období má v účtovníctve variabilné po­užitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...

Vedenie pokladnice a základná finančná kontrola

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

S pokladničnou agendou sa stretávame v každej obci, v každej rozpočtovej a príspevkovej organizácii (ďalej len „ROPO“). Ide o rozsiahlu a v mnohých smeroch špecifickú pracovnú činnosť, ktorú najmä v malých obciach a ROPO najčastejšie vykonáva jedi...

Obstaranie majetku samosprávy na vybraných príkladoch

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Šabíková, PhD. Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Právnu úpravu účtovníctva obcí a obecných rozpočtových organizácií predstavuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podr...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály