Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Započítanie pohľadávok

Základnú úpravu započítania pohľadávok obsahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. v § 580 až § 582, ktoré ustanovujú, že pokiaľ majú dlžník a veriteľ vzájomné pohľadávky s plnením rovnakého druhu, ktoré sa vzájomne kryjú, zanik...

Postup správcu dane pri výkone daňovej kontroly

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatk...

Zmeny v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010 oproti roku 2009

Najdôležitejšou informáciou pre poistencov a zamestnávateľov v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného za rok 2010 je ustanovenie § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len...

Stravovanie zamestnancov verejnej správy

V rámci všeobecnej definície verejnej správy sa pod týmto pojmom rozumie činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Posudzovanie času, ktorý zamestnanec strávi na pracovnej ceste

V ostatnom čase sa v praxi vyskytuje problém pri posudzovaní času zamestnanca, ktorý strávi na pracovnej ceste (uvedený problém nadväzne súvisí aj s posudzovaním ďalších pracovnoprávnych nárokov zamestnanca). Ide predovšetkým o čas strávený na ...

Dodatočné a opravné daňové priznanie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) je hmotno-právnym predpisom, ktorý ustanovuje miestne dane a mie...

Úprava hodnôt pozemku a sadzieb dane vo VZN o dani z nehnuteľností na rok 2011

V tomto období obce pripravujú a schvaľujú všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorými rozhodnú o vyberaní miestnych daní na rok 2011 vrátane dane z nehnuteľností. V...

Určenie poplatníka za komunálny odpad

V súvislosti s povinnosťou platenia miestneho poplatku za komunálny odpad sa v príspevku zaoberáme tým, či je právne významná okolnosť, že fyzická osoba ako vlastník bytu prenechala byt do užívania iným osobám, a preto ho reálne neužíva. Je na vyr...

Niektoré nedostatky v činnosti obcí

Príspevok sa zaoberá pomerne často sa vyskytujúcimi nedostatkami v činnosti obcí, ktoré sa týkajú majetku obce, funkcie hlavného kontrolóra obce a pracovnoprávnych vzťahov. Je v ňom tiež poukázané na ďalšie nedostatky, ako sú neaktualizované všeob...

Monitorovanie kamerovým systémom z hľadiska ochrany osobných údajov

Príspevok sa zaoberá problematikou monitorovania kamerovým systémom prevádzkovaným obcou z hľadiska ochrany osobných údajov. V príspevku je poukázané najmä na právne základy monitorovania, povinnosti obce týkajúce sa informovania dotknutých osôb o...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály