Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Započítanie pohľadávok

Dátum: Autor/i: doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD. Vydanie: 1/2011 Ročník: 2011

Základnú úpravu započítania pohľadávok obsahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. v § 580 až § 582, ktoré ustanovujú, že pokiaľ majú dlžník a veriteľ vzájomné pohľadávky s plnením rovnakého druhu, ktoré sa vzájomne kryjú, zanik...

Postup správcu dane pri výkone daňovej kontroly

Dátum: Autor/i: Ing. Katarína Skalová Vydanie: 1/2011 Ročník: 2011

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatk...

Zmeny v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010 oproti roku 2009

Dátum: Autor/i: Mgr. Zuzana Földesová Motajová Vydanie: 2/2011 Ročník: 2011

Najdôležitejšou informáciou pre poistencov a zamestnávateľov v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného za rok 2010 je ustanovenie § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len...

Stravovanie zamestnancov verejnej správy

Dátum: Vydanie: 7-8/2010 Ročník: 2010

V rámci všeobecnej definície verejnej správy sa pod týmto pojmom rozumie činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Posudzovanie času, ktorý zamestnanec strávi na pracovnej ceste

Dátum: Vydanie: 7-8/2010 Ročník: 2010

V ostatnom čase sa v praxi vyskytuje problém pri posudzovaní času zamestnanca, ktorý strávi na pracovnej ceste (uvedený problém nadväzne súvisí aj s posudzovaním ďalších pracovnoprávnych nárokov zamestnanca). Ide predovšetkým o čas strávený na ...

Dodatočné a opravné daňové priznanie

Dátum: Vydanie: 9/2010 Ročník: 2010

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) je hmotno-právnym predpisom, ktorý ustanovuje miestne dane a mie...

Úprava hodnôt pozemku a sadzieb dane vo VZN o dani z nehnuteľností na rok 2011

Dátum: Vydanie: 12/2010 Ročník: 2010

V tomto období obce pripravujú a schvaľujú všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorými rozhodnú o vyberaní miestnych daní na rok 2011 vrátane dane z nehnuteľností. V...

Smernica o pravidlách vykonávania práce z domu

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Zavedenie home office pre viac zamestnancov (prípadne pre celý obecný/mestský úrad) nie je také jednoduché a ide o určitý proces, ktorý so sebou prináša povinnosti pre zamestnávateľa i zamestnanca, a to nielen v oblasti výkonu práce, prideľovania ...

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

Ministerstvo financií SR každoročne zverejňuje na svojej webovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) nasledujúci rok. Na základe zverejnených štatistických údajov zverejni...

Stravovanie zamestnancov v čase koronavírusu

Dátum: Autor/i: JUDr. Tatiana Mičudová Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

Zamestnávateľ je za podmienok stanovených zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) povinný poskytnúť zamestnancovi prestávku na odpočinok a stravovanie, ako aj zabezpečiť zamestnancom stravovanie. Prestávku ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály