Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Rubrika Poznatky z praxe

Započítanie pohľadávok

Základnú úpravu započítania pohľadávok obsahuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. v § 580 až § 582, ktoré ustanovujú, že pokiaľ majú dlžník a veriteľ vzájomné pohľadávky s plnením rovnakého druhu, ktoré sa vzájomne kryjú, zanik...

Postup správcu dane pri výkone daňovej kontroly

Obec ako správca miestnych daní a miestneho poplatku ustanovených zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatk...

Zmeny v ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia za rok 2010 oproti roku 2009

Najdôležitejšou informáciou pre poistencov a zamestnávateľov v súvislosti s ročným zúčtovaním poistného za rok 2010 je ustanovenie § 19 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len...

Stravovanie zamestnancov verejnej správy

V rámci všeobecnej definície verejnej správy sa pod týmto pojmom rozumie činnosť vykonávaná orgánmi štátnej správy, samosprávy a verejnoprávnymi inštitúciami pri zabezpečovaní verejných úloh.

Posudzovanie času, ktorý zamestnanec strávi na pracovnej ceste

V ostatnom čase sa v praxi vyskytuje problém pri posudzovaní času zamestnanca, ktorý strávi na pracovnej ceste (uvedený problém nadväzne súvisí aj s posudzovaním ďalších pracovnoprávnych nárokov zamestnanca). Ide predovšetkým o čas strávený na ...

Dodatočné a opravné daňové priznanie

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku“) je hmotno-právnym predpisom, ktorý ustanovuje miestne dane a mie...

Úprava hodnôt pozemku a sadzieb dane vo VZN o dani z nehnuteľností na rok 2011

V tomto období obce pripravujú a schvaľujú všeobecne záväzné nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorými rozhodnú o vyberaní miestnych daní na rok 2011 vrátane dane z nehnuteľností. V...

Kontrola vyplácania príspevku na rekreáciu podľa Zákonníka práce

V príspevku sa venujem kontrole vyplácania príspevku na rekreáciu, ktorý zamestnancovi vypláca zamestnávateľ v súlade so zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“). Okrem právnej úpravy a návodu na vykonanie k...

Interné predpisy, proces spracovania a kontrolné zistenia

Interné predpisy sú často predmetom následných kontrol (či už hlavným kontrolórom obce alebo mesta, vyššieho územného celku) alebo kontrol Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Príspevok je venovaný právnej sile interných predpisov ako...

Postavenie daňového subjektu počas daňovej kontroly vykonávanej obcou

Výkon daňovej kontroly u daňového subjektu predstavuje určitý zásah do výkonu aktivít, ktoré podliehajú zdaneniu v danom prípade. Pri výkone daňovej kontroly musí byť dodržaný a plne rešpektovaný jej účel, ktorý sa jej výkonom sleduje. Kontrolovan...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály