Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Z praxe

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsob...

Nárok svedka na trovy konania N

Autor/i: Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Výpoveď svedka pred obcou sa uskutočnila 9. októbra 2023, pričom svedok si vypočítal, že trojdňová lehota na predloženie trov konania na úhradu obci mu uplynie 12. októbra 2023, teda do plynutia lehoty nezapočítaval deň, keď sa vykonala svedecká v...

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transfer...

Použitie nevyčerpaných účelových prostriedkov v nasledujúcom rozpočtovom roku N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec získala v minulom rozpočtovom roku finančné prostriedky, ktoré môže použiť v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch až do ich použitia na určený účel; na tieto prostriedky sa uplatňuje výnimka na základe § 8 ods. 4 a 5 zákona o rozpočtových ...

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie zo ŠR N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Obec v minulom roku nevyčerpala všetky účelovo poskytnuté finančné prostriedky z dotácie zo štátneho rozpočtu. Je povinná tieto nevyčerpané finančné prostriedky v nasledujúcom rozpočtovom roku vrátiť do štátneho rozpočtu. Aký postup má zvoliť pri ...

Čerpanie účelovo určeného kapitálového transferu príspevkovou organizáciou N

Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková

Príspevková organizácia obce získala kapitálový transfer zo ŠR, ktorý môže použiť aj nasledujúci rozpočtový rok. Aký postup musí príspevková organizácia dodržať, aby mohla čerpať tento účelovo určený kapitálový transfer zo ŠR?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Aktuálne články

Obsahovo nekompletné odvolanie účastníka správneho konania N

Publikované:

Zamestnancovi obce bolo doručené odvolanie účastníka správneho konania proti rozhodnutiu vydanému obcou. V podanom odvolaní však účastník správneho konania neuviedol presné označenie rozhodnutia obce, ktoré odvolaním napáda, a taktiež, akým spôsobom má odvolacia inštancia rozhodnúť. Preto zamestnanec obce uvedené odvolanie považoval za obsahovo nekompletné, právne nesúladné a ďalej sa ním nezaoberal, teda nevykonal následné procesné úkony v správnom procese. Konal zamestnanec obce v súlade s platným právom?

Spôsob vykonania rozpisu rozpočtu N

Publikované:

Kto vykonáva v obci rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie?

Nárok svedka na trovy konania N

Publikované:

Rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou N

Publikované:

Musí obec vykonať rozpis rozpočtu na rozpočtové a príspevkové organizácie a v akej úrovni ekonomickej a funkčnej rozpočtovej klasifikácie?

Čerpanie účelovo určeného bežného transferu zo ŠR N

Publikované:

Rozpočtová organizácia obce získala bežný transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý nepoužije do konca roka, ale využije možnosť výnimky zo zásady časovosti podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správya finančné prostriedky z bežného transferu bude čerpať do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka. Ako má postupovať rozpočtová organizácia a aj obec na konci rozpočtového roka a v prvých mesiacoch nasledujúceho rozpočtového roka, keď budú čerpať tento účelovo určený bežný transfer zo štátneho rozpočtu?