Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 5/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
5/2023

Význam netrestného dozoru prokuratúry pre obce

JUDr. Jana Gallová

Pravdepodobne každá obec (mesto, mestská časť, samosprávny kraj) má v menšom či väčšom rozsahu skúsenosť s netrestným dozorom prokuratúry. Cieľom tohto článku je ozrejmiť podstatu a zmysel netrestn...

Neudržiavaná stavba a neznámy pobyt vlastníka stavby

JUDr. Helena Spišiaková

Nehnuteľnosť v havarijnom stave, ktorá ohrozuje stavby nachádzajúce sa v jej tesnej blízkosti, je pre obec ako stavebný úrad problém, ktorý musí riešiť. V príspevku sa dozviete, ako má obec postupo...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
5/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 105 € vrátane DPH (8,75 €/1 číslo), poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 17. 5. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.