Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 7-8/2023

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
7-8/2023

Vnútorný systém preverovania oznámení pre obce

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Novela zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „novela“), ktorá je účinná od 1. júla 2023, priniesla...

Proces vzniku spoločného obecného úradu

Ing. JUDr. Ladislav Hrtánek, PhD.

Pre vznik spoločného obecného úradu je podstatné, aby bola prijatá zmluva o zriadení spoločného obecného úradu. Uvedená zmluva musí obsahovať jednotlivé obligatórne obsahové súčasti, ktoré sú ustan...

Zmeny v elektronickom verejnom obstarávaní

Ing. Magdalena Scheberová

V dňoch od 7. do 9. júla 2023 sa uskutočnila plánovaná odstávka v systéme IS UVO a IS EVO. V príspevku sa dozviete, aké zmeny priniesla v elektronickom verejnom obstarávaní.

Obsah vydania

Vydáva

Právo pre ROPO a obce v praxi
7-8/2023

Odborný mesačník; ročník XVI.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o.,
Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262

Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová

Predplatné a distribúcia:
Ing. Andrea Fazekašová Medovarská
tel.: (02) 58 10 20 31
E-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie:
Mlynské nivy 48,
821 09 Bratislava,
tel.: (02) 58 10 20 28,
e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok.
Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci októbri.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného
a online verzie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava

Návrh obálky: www.sueweb.sk

Periodicita: mesačník

Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava,
www.polygraficka.sk

Zadané do tlače: 31. 7. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 2728/08 (tlačená verzia)
EV 18/22/EPP (online)
ISSN 1337-7523 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0374 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.