Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 9/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
9/2018

Novela zákona o finančnej kontrole – zmena základných pravidiel vykonávania finančnej kontroly

Ing. Ingrid Konečná Veverková

Do legislatívneho procesu bola zo strany Ministerstva financií SR predložená novela zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon ...

Pohľadávky v obciach

Ing. Terézia Urbanová

V článku sa budeme venovať problematike pohľadávok z hľadiska zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republ...

Verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva účtovnej jednotky verejnej správy

Ing. Hana Marcin Jakubíková, PhD., MBA

Individuálna účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy poskytuje základné informácie o účtovnej jednotke verejnej správy svojím používateľom. Zákonnou podmienkou tohto zostaveného účtovnéh...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.