Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 4/2022

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
4/2022

Môže držiteľ odpadu prekategorizovať odpad pod iné katalógové číslo?

JUDr. Katarína Brath Liebscherová, advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s. r. o.

Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou, či je možné preradiť vykupované batérie a akumulátory od fyzickej osoby z katalógového čísla 20 01 33 pod katalógové číslo 16 06 01...

Mikroplasty a nakladanie s odpadmi

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok analyzuje problematiku výskytu drobných plastových častíc v životnom prostredí a v jeho jednotlivých zložkách (ovzdušie, voda a pôda). Reaguje aj na štúdie, ktoré skúmali výskyt uvedených...

Praktická elektronická evidencia odpadu pre zberný dvor

Mgr. Martina Gaislová, MBA, JRK Slovensko, s. r. o.

V snahe optimalizovať náklady na odpadové hospodárstvo hľadajú mestá a obce nástroje, ako zlepšiť mieru triedenia. Jednou z možností, ako zvýšiť množstvo vytriedeného odpadu, je vybudovanie zbernéh...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 14. 4. 2022

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2022

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.