Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 9/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
9/2021

Práva a povinnosti občana pri triedenom zbere

Ing. Uršula Pomfyová

Práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, konkrétne pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s odpadmi, upravuje zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých...

Opätovná recyklovateľnosť PET fliaš

Mgr. Michal Figúr, konateľ Greentech Slovakia s. r. o./prezident asociácie pre recykláciu obalov-APRO

Slovo „recyklácia“ sa za poslednú dobu stáva veľmi silným marketingovým nástrojom. Momentálne sú takmer všetky výrobky vyrobené zo 100 % recyklovateľného materiálu alebo je všetko 100 % recyklovate...

Obťažovanie pevnými a tekutými odpadmi

JUDr. Helena Spišiaková

Príspevok je venovaný problematike obťažovania pevnými a tekutými odpadmi s poukazom na právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  z. n...

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 72,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 16. 9. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08
ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.