Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 4/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
4/2013

Metodický postup finančného zúčtovania dotácií poskytnutých obciam zo ŠR za rok 2012

Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.

Ministerstvo financií SR v súlade s ustanoveniami § 8a ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov...

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Ing. Adriana Wittgruberová Zo seriálu: Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Legislatívna úprava Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej ...

Podania daňového subjektu

Ing. Katarína Skalová Zo seriálu: Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

Osobitné hmotno-právne predpisy, medzi ktoré zaraďujeme aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.