Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 6/2011

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
6/2011

Zásady a metódy vedenia účtovníctva príspevkovej organizácie

Ing. Štefan Fabián, PhD.

V predchádzajúcom príspevku sme sa venovali základným princípom vzniku a činnosti príspevkových organizácií a pravidlám hospodárenia, ktoré sú základom aj pre  určenie obsahu a spôsobu vedenia ich ...

Súbor samostatne hnuteľných vecí

Ing. Bibiána Jobbagyová

Sme obec a účtujeme podľa rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky. Zakúpili sme do výdajne stravy: ohrievací pult v hod...

Zmeny v Zákonníku práce účinné od apríla 2011

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD.

Dňa 8. februára 2011 Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p.

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.