Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktuality

Novela zákona týkajúca sa výrubu drevín podpísaná

Kategória: Aktuality

Novela prináša viaceré zmeny v oblasti výrubu drevín. 

Pozemky od štátu môžu samosprávy využiť v prospech občanov

Kategória: Aktuality

Štát bude môcť previesť bezodplatne pozemky, o ktoré sa nevie postarať, na príslušné mesto alebo obec.Vyplýva to z novely zákona o pozemkových úpravách.

Metodické usmernenia pre vydávanie záväzného stanoviska orgánmi územného plánovania

Kategória: Aktuality

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR vydal metodické usmernenia č. 3, 4/2024 vo veci postupu orgánov územného plánovania pri vydávaní záväzného stanoviska pre konania podľa stavebného zákona. 

Environmentálny fond zverejnil zoznam schválených žiadostí o príspevok za triedenie odpadu

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Okrem schválených žiadostí zverejnil aj zoznam neschválených žiadostí s uvedením dôvodu vyradenia žiadosti o príspevok.

Zníženie deficitu na udržateľné úrovne si vyžiada konsolidáciu napriek priaznivejšiemu ekonomickému vývoju

Kategória: Aktuality

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť pripravila prognózu strednodobého fiškálneho vývoja v nadväznosti na aktualizáciu svojej makroekonomickej prognózy. Prognóza vychádza z aktuálneho stavu legislatívy a predstavuje očakávaný vývoj v scenári nezmenený...

Podpora nákupu kompostérov na predchádzanie vzniku odpadov

Kategória: Aktuality

Ministerstvo životného prostredia SR vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027. Výzva je určená pre projekty, ktoré boli schválené v Radách partnerstva a Kooperačných radách udržateľného mest...

Vymedzené úseky diaľnic bude možné užívať bez úhrady diaľničnej známky

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Dňa 1. augusta 2024 vstupuje do platnosti príloha č. 1 k vyhláške č. 19/2016 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke. 

Zlepšenie stavu internetizácie miest a obcí

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Združenie miest a obcí Slovenska podpísalo spoločné Memorandum o spolupráci so všetkými troma distribučnými spoločnosťami, ktoré pôsobia na západe, strede a východe Slovenska. 

Bilancia štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024

Kategória: Aktuality

Ministerstvo financií SR zverejnilo bilanciu štátneho rozpočtu k 30. júnu 2024.

Ministerstvo financií SR určilo limit výdavkov pre jednotlivé kapitoly rozpočtu

Kategória: Aktuality

Minister financií SR podpísal dokumenty, ktoré sú určené pre všetky ministerstvá, úrady a inštitúcie, ktoré sú financované z rozpočtu verejnej správy. Ide o určenie takzvaných výdavkových limitov na rok 2024.  

Zmeny v poskytovaní príspevku na odídenca

Kategória: Aktuality

Vláda schválila nové nariadenie o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenie bude účinné od 1. júla 2024, aby bolo možné financovať ubytovanie odídencov v súlade s novou právnou úpravou zákona o azyle. 

Od 1. júla 2024 sa mení suma životného minima

Kategória: Aktuality

Táto zmena ovplyvní aj rozhodovaciu činnosť Sociálnej poisťovne pri výkone exekučných zrážok z dôchodku a pri posudzovaní nárokov poistencov na priznanie predčasného starobného dôchodku. Od 1. januára 2025 bude mať suma životného minima vplyv aj n...

Dotácia na stravu určená pre deti bude poskytovaná naďalej

Kategória: Aktuality

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je určená pre deti v poslednom ročníku materskej školy, pre deti v základných školách, pre deti v prvom až štvrtom ročníku stredných škôl na osemročných vzdelávacích programoch a pre deti v ...

Slovensko zaostáva v strategickom projektovom riadení i vyvodzovaní osobnej zodpovednosti

Kategória: Aktuality

Výsledky kontrolnej a analytickej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorú vykonávali národní kontrolóri v predchádzajúcom roku, ukazujú, že Slovensko na súčasnej ceste dlhodobého udržateľného rozvoja sa čoraz viac potáca, zraňuje a ...

Dotácie na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie získa 52 obcí a miest

Kategória: Aktuality

V máji zasadala komisia, ktorá rozhodovala o poskytnutí dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie (UPD) pre obce a mestá pre rok 2024. 

Príspevok za ubytovanie odídencov bude od júla vyplácať už len Ministerstvo vnútra SR

Kategória: Aktuality

Vyplácanie príspevku na ubytovanie odídencov z Ukrajiny pre podnikateľov prechádza od 1. júla 2024 do kompetencie Ministerstva vnútra SR (MV SR), ktoré vypláca aj príspevky pre fyzické osoby – prenajímateľov domov a bytov. Cieľom legislatívy je zj...

Bezodplatný prevod pozemkov štátu na samosprávu sa upraví

Kategória: Aktuality

Bezodplatný prevod pozemkov štátu v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) na obce a vyššie územné celky sa upraví. 

ZMOS je vo vyčkávajúcom režime a počíta so stabilizáciou podielovej dane v druhom polroku

Kategória: Aktuality

Združenie miest a obcí Slovenska je momentálne vo vyčkávajúcom režime a počíta so zastavením prepadu dane z príjmov fyzických osôb a stabilizovanie príjmu z podielovej dane na úrovni porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi.

Novela zákona o verejnom obstarávaní

Kategória: Aktuality

Novela bude účinná od 1. augusta 2024. Pravidlá pre podlimitné zákazky a zákazky s nízkou hodnotou vo verejnom obstarávaní sa zjednotia. Zároveň sa zvýši hranica podlimitnej zákazky z doterajších 10 000 eur na 50 000 eur. Vyplýva to z novely zákon...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.