Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2013

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2013

Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO (II.)

Ing. Adriana Wittgruberová Zo seriálu: Zásoby, ich účtovanie, inventarizovanie a vykazovanie v konsolidačnom balíku MF SR v štátnych ROPO

(pokračovanie z minulého čísla)Pri obstaraní, účtovaní a evidencii zásob štátne rozpočtové a príspevkové organizácie postupujú podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpi...

Účtová trieda 5 – Náklady

Ing. Terézia Urbanová Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

V zmysle opatrenia Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, prísp...

Financovanie škôl a školských zariadení po novelách zákonov

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Účtová trieda 5 – Náklady

Cieľom tohto príspevku je upozorniť na novelizované ustanovenia nižšie cit. predpisov, ktoré menia systém financovania regionálneho školstva, konkrétne škôl a školských zariadení fungujúcich v pros...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.