Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 6/2019

ISSN 2730-0374 (online) ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
6/2019

Obťažovanie hlukom z kultúrneho domu

Jozef Tekeli

K základným úlohám obcí pri výkone samosprávy podľa § 4 ods. 3 písm. f) a h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") patrí aj zabezpečenie výstav...

Opakované hlasovanie o všeobecne záväznom nariadení a jeho číslovanie

Ladislav Briestenský

 Na rokovanie obecného zastupiteľstva bol opätovne predložený návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorý na minulom zasadnutí nebol prijatý, a to s rovnakým číslom a s rovnakým obsahom. Je možné r...

Najčastejšie chyby, nedostatky a porušenia miest a obcí podľa prokuratúry

Renáta Považanová

Okrem kompetencií Generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo vzťahu k Ústavnému súdu SR, Najvyššiemu súdu SR či voči vláde, patrí medzi jeho menej známe úlohy a povinnosti podávať NR SR správy...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.