Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 2/2021

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
2/2021

Zmeny vyhlášky č. 373/2015 Z.z.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v z. n. p. (ďal...

Zmena vyhlášky č. 382/2018 Z.z.

doc. JUDr. Boris Balog, PhD., riaditeľ odboru legislatívy a práva, Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 382/2018 Z. z. o skládkovaní odpadov a uskladnení odpadovej ortuti (ďalej len „vyhláška č. 382/2018 Z. z.“) sa na základe zmien vy...

Od 1. januára 2021 neumožňuje zákon o odpadoch predlžovať platnosť rozhodnutia

Mgr. Ing. Zuzana Balková, EKO-IN ®

Dňa 31. mája 2021 nám končí súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu. Ako máme postupovať pri predĺžení platnosti súhlasu, keď rozhodnutia od 1. januára 2021 nie je možné predlžovať?

Obsah vydania

Vydáva

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262, tel.: (02) 58 10 20 10, e-mail: office@wolterskluwer.sk

Šéfredaktor: Ing. Klára Rábel Glosíková, tel.: (02) 58 10 20 21, e-mail: klara.glosikova@wolterskluwer.com

Zodpovedný redaktor: Mgr. Zuzana Aštary, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: zuzana.astary@wolterskluwer.com

Adresa redakcie: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, internet: www.wolterskluwer.sk

Inzercia, predplatné a distribúcia: Mgr. Katarína Šamková, tel.: (02) 58 10 20 31, e-mail: casopisy@wolterskluwer.sk

Tlač: SOŠ polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk

Nevyžiadané príspevky nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie obsahu je povolené len s výslovným písomným súhlasom vydavateľa. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Ročné predplatné 66,00 € vrátane DPH, poštovného a balného. Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.

Periodicita vydávania: mesačník

Zadané do tlače: 15. 2. 2021

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2021

EV 1044/08

ISSN 1335-7808

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.