Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Právo pre ROPO a obce 3/2020

ISSN 1337-7523 (tlačené vydanie)
3/2020

Účasť hlavného kontrolóra v príprave uznesení

Ladislav Briestenský

Jeden z poslancov nášho obecného zastupiteľstva žiada hlavného kontrolóra, aby zaujímal stanovisko ku každému návrhu uznesenia a garantoval tak súlad návrhu so zákonom. Je takáto požiadavka opodsta...

Vybrané problémy inštitútu nútenej správy a ich možné riešenia

JUDr. Pavol Kuspan

Počas vykonávania podnikateľských aktivít sa pomerne často stáva, že právnická alebo aj fyzická osoba sa dostanú do situácie, že ich záväzky sú v takej výške a štruktúre, že ich splácanie sa stáva ...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.