Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 2/2018

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
2/2018

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2017

Ing. Ingrid Konečná Veverková

V príspevku sa budeme venovať zostaveniu záverečného účtu obce, upozorníme na základné povinnosti v procese zostavenia záverečného účtu obce, zodpovieme na najčastejšie kladené otázky, ktoré súvisi...

Zmeny v miestnych daniach od 1. januára 2018

Ing. Jaroslava Mitringová

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2017 dvakrát novelizovaný,...

Finančné výkazníctvo subjektov verejnej správy

Ing. Bibiána Jobbagyová

Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 291/2002 Z. z.“) v § 2b ods. 2 obsahuje splnomocňovacie ustanovenie pre Minister...

Obsah vydania

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.