Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Odpady 11/2023

ISSN 2730-0404 (online) ISSN 1335-7808 (tlačené vydanie)
11/2023

Európsky parlament zverejnil návrh revízie smernice o odpade

Mgr. Roman Zvara

Štáty Európskej únie sa riadia viacerými druhmi právnych predpisov. Niektoré z nich sú záväzné, iné nie. V prípade odpadov rámec tvorí smernica Európskeho parlamentu a Rady  2008/98/ES z 19. novemb...

Klimatické účinky nakladania s anorganickým odpadom

doc. JUDr. Michal Maslen, PhD.

Príspevok sa zameriava na problematiku odlišovania organického a anorganického odpadu. Následne skúma environmentálne a klimatické vplyvy spomenutého druhu odpadu. Záujem autora sa sústreďuje aj na...

Obsah vydania

Vydáva

Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie
11/2023

Odborný mesačník; ročník XXIII.

Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Mgr. Zuzana Aštary

Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská, tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk,
Internet: www.wolterskluwer.sk

Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame.
Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie.

Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.

Predplatné sa automaticky predlžuje o ďalší rok, ak odber nie je najneskôr v auguste písomne zrušený.
Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH (9,58 €/1 číslo), poštovného, balného a online verzie časopisu Odpady – minimalizácia, zhodnocovanie a zneškodňovanie na www.ropoaobce.sk.

Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava
Návrh obálky: www.sueweb.sk
Periodicita: mesačník
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk
Zadané do tlače: 14. 11. 2023

© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2023

EV 1044/08 (tlačená verzia)
EV 15/22/EPP (online)
ISSN 1335-7808 (tlačená verzia)
ISSN 2730-0404 (online)

Časopis je dostupný aj v systéme ASPI.

Editoriál

Vážení čitatelia,

jedenáste číslo časopisu Odpady obsahuje množstvo zaujímavých a kvalitných článkov, ktoré sú zamerané na rôznorodé témy.

Rubrika „Na aktuálnu tému“ prináša informácie o klimatických účinkoch nakladania s anorganickým odpadom, environmentálnej stope, rozšírenej zodpovednosti výrobcov v EÚ, ale aj o zverejnenom návrhu revízie smernice o odpade.

Rubrika „Legislatíva“ prináša podrobné spracovanie ďalšej časti zákona o Environmentálnom fonde.

Príjemné čítanie želá,

redakcia

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.