Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Počet článkov autora: 42


Osobitosti účtovníctva a výkazníctva ROPO, obcí a VÚC

Štátnu správu z účtovného hľadiska tvoria štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie. Samospráva je tvorená obcami, vyššími územnými celkami (VÚC), rozpočtovými organizáciami zriadenými obcami a samosprávnymi krajmi, príspevkov...

Špecifiká akruálneho účtovníctva štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií

Podstatnou zmenou, ktorá bola prijatá v rámci zavedenia jednotného štátneho účtovníctva, je zmena hotovostného princípu na akruálny princíp účtovníctva. Účtovníctvo štátnej správy upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p., a opa...

Technické zhodnotenie v účtovníctve ROPO a obcí

Technické zhodnotenie definuje v § 29 zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, modernizácie a rekonštrukcie ...

Osobitosti transferov v účtovníctve štátu a samosprávy

Keďže rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie a obce sú financované prostredníctvom transferov (bežných výdavkov, kapitálových výdavkov, grantov, príspevkov), osobitosťou je účtovanie nákladov v účtovej skupine 58 – Náklady na transfery...

Opravné položky verzus oprávky v účtovníctve ROPO, obcí a VÚC

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú o opravných položkách v zmysle opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspev...

Účtovanie miezd a platov zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie vedú účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupujú podľa opatrenia č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch...

Obstaranie majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Právnu úpravu účtovníctva obce, obecných rozpočtových organizácií a obecných príspevkových organizácií upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/...

Účtovanie zásob obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú o zásobách v účtovej triede 1 – Zásoby podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovan...

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií

Časové rozlíšenie slúži na zreálnenie stavu a obrazu o finančnej a výsledkovej situácii konkrétnej účtovnej jednotky. Právnu úpravu účtovníctva obcí a vyšších územných celkov upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Mi...

Účtovanie o majetku biologickej povahy

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú i o majetku biologickej – živej povahy. Podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizá...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály