Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Šabíková, PhD.

Počet článkov autora: 44


Účtovanie inventarizačných rozdielov, úbytkov a škôd

Každá účtovná jednotka má povinnosť vykonávať inventarizáciu. V príspevku sa dozviete, ako majú obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie účtovať o inventarizačných rozdieloch, úbytkoch a škodách.

Špecifiká účtovania cenných papierov a podielov obce a vyššieho územného celku

V nasledujúcom príspevku sa dozviete, ako účtovať cenné papiere a podiely obce a vyššieho územného celku. Zameriavame sa v ňom na vybrané príklady účtovania majetkových cenných papierov, a to cenných papierov a podielov s rozhodujúcim vplyvom, pod...

Účtovanie miezd a platov zamestnancov štátnych rozpočtových a príspevkových organizácií

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie vedú účtovníctvo podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a postupujú podľa opatrenia č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch...

Obstaranie majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Právnu úpravu účtovníctva obce, obecných rozpočtových organizácií a obecných príspevkových organizácií upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/...

Účtovanie zásob obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú o zásobách v účtovej triede 1 – Zásoby podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovan...

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií

Časové rozlíšenie slúži na zreálnenie stavu a obrazu o finančnej a výsledkovej situácii konkrétnej účtovnej jednotky. Právnu úpravu účtovníctva obcí a vyšších územných celkov upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Mi...

Účtovanie o majetku biologickej povahy

Subjekty štátnej správy a samosprávy účtujú i o majetku biologickej – živej povahy. Podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizá...

Účtovanie záväzkov s neurčitým časovým vymedzením

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie tvoria rezervy podľa § 26 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a § 14 opatrenia Ministerstva financií SR č. 16786/2007-31, ktorým sa ustano...

Špecifiká miestnych daní a poplatkov obce

Komunálne voľby starostov obcí, primátorov miest a tiež poslancov do obecných a mestských zastupiteľstiev a voľby do vyšších územných celkov (ďalej len „VÚC“) sa uskutočnia jednotne 29. októbra 2022. Za poslancov obecného, resp. mestského zastupit...

Špecifiká obcí a rozpočtových a príspevkových organizácií na vybraných príkladoch

Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie účtujú podľa opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/­16786/­2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály