Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Finančná kontrola v podmienkach samosprávy (II.)

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Finančná kontrola v podmienkach samosprávy

V októbrovom čísle časopisu sme priniesli 1. časť článku o finančnej kontrole, v ktorom sme sa zamerali na základnú finančnú kontrolu. V nasledujúcom článku sa venujeme administratívnej finančnej kontrole.
Administratívnu finančnú kontrolu je orgán verejnej správy povinný vykonať, ak poskytne alebo poskytol verejné financie inej právnickej osobe alebo fyzickej osobe alebo ak sa verejné financie poskytujú v súlade s osobitným predpisom (finančné prostriedky určené na cieľ Európska územná spolupráca).
Administratívna finančná kontrola sa vykonáva od momentu vzniku právneho nároku na poskytnutie verejných financií, a to spravidla od uzatvorenia zmluvy alebo vydania rozhodnutia o poskytnutí verejných financií až po ich vyplatenie a splnenie všetkých podmienok, na základe ktorých sa verejné financie poskytli.
Administratívna finančná kontrola
je nástroj orgánu verejnej správy na získanie uistenia o tom, že sú splnené všetky podmienky na to, aby poskytol verejné financie inej osobe, ktorá má na poskytnutie verejných financií právny nárok, alebo o tom, že nie je potrebné pristúpiť k vymáhaniu verejných financií, ktoré už inej osobe poskytol. Proces administratívnej finančnej kontroly formalizuje proces overovania súladu poskytnutia verejných financií s relevantnými skutočnosťami podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. 357/2015 Z.z.") vo vzťahu k prijímateľovi verejných financií, t.j. vo vzťahu k povinnej osobe.
Administratívna finančná kontrola začína vykonaním prvého úkonu povinnej osoby voči oprávnenej osobe. Zákon č. 357/2015 Z.z. bližšie nešpecifikuje prvý úkon povinnej osoby voči oprávnenej osobe. Je preto na uvážení orgánu verejnej správy vyhodnotiť, s ohľadom na charakter finančnej operácie a mechanizmus poskytovania verejných financií, ktorý úkon povinnej osoby sa bude považovať na účely administratívnej finančnej kontroly za prvý úkon.
Je vhodné, aby si tieto úkony orgán verejnej správy interne upravil napr. vo vnútornom predpise, smernici alebo manuáli a zároveň aby o skutočnosti, ktorým úkonom začína administratívna finančná kontrola, bola informovaná aj povinná osoba (napr. v zmluve o poskytnutí verejných financií). Prvým úkonom povinnej osoby voči oprávnenej osobe môže byť napr. predloženie žiadosti o platbu alebo predloženie vyúčtovania poskytnutej dotácie.
Taktiež je vhodné ustanoviť (­napr. zmluvne), čo bude predstavovať prvý úkon v prípade, ak poverí orgán verejnej správy výkonom administratívnej finančnej kontroly iný orgán verejnej správy. V praxi by malo ísť o rovnaké úkony, aké by boli považované za začiatok administratívnej finančnej kontroly, ak by orgán verejnej správy nedelegoval výkon administratívnej finančnej kontroly na iný orgán verejnej správy, t.j. ­napr. predloženie žiadosti o platbu po nadobudnutí účinnosti zmluvy o nenávratný finančný príspevok poskytovateľovi elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.
______________________________
Ak po ukončení administratívnej finančnej kontroly nastanú významné skutočnosti, ktoré budú vyžadovať vykonanie finančnej kontroly, orgán verejnej správy, t.j. oprávnená osoba, môže vykonať finančnú kontrolu na mieste alebo opätovnú administratívnu finančnú kontrolu z vlastného podnetu. Opätovná administratívna finančná kontrola sa začne prvým úkonom oprávnenej osoby voči povinnej osobe.
______________________________
Rovnako je vhodné, aby si oprávnená osoba nastavila prvý úkon interne, napr. vo vnútornom predpise, smernici alebo manuáli. Takýmto úkonom môže byť napr. zaslanie informácie/oznámenia o výkone opätovnej administratívnej finančnej kontroly povinnej osobe. Opätovnou administratívnou finančnou kontrolou sa overia tie skutočnosti, ktoré odôvodňujú jej opätovné začatie, t.j. nie je potrebné overiť všetky skutočnosti podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z., ktoré súvisia s finančnou operáciou tak, ako to bolo potrebné pri "pôvodnej" administratívnej finančnej kontrole.
Overenie skutočností podľa § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. hovorí, že administratívnou finančnou kontrolou sa overuje súlad finančnej operácie alebo jej časti (poskytnutia verejných financií) s relevantnými skutočnosťami uvedenými v § 6 ods. 4 zákona č. 357/2015 Z.z. Uvedené znamená, že v rámci administratívnej finančnej kontroly sa orgán verejnej správy zaoberá vše
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály