Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Počet článkov autora: 14


Dokumentácia zodpovednej osoby v samospráve

Príspevok reaguje na novelizované ustanovenie § 10 a nasl. zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení zákonom č. 189/2023 Z. z. (ďalej len „zákon č. 54/2019 Z. z.“) z hľadiska praktickej dokumen...

Poslanec obecného zastupiteľstva a jeho funkcie

Môže poslanec obecného zastupiteľstva pracovať pre obecný podnik, ktorý zriadila samotná obec, keď je poslanec zároveň členom dozornej rady? V prípade, že máme podozrenie, že prišlo k porušeniu zákona v tom, že poslanec vykonáva svoju funkciu a zá...

Osobné údaje v prostredí materských škôl

Príspevok sa venuje pravidlám disponovania s osobnými údajmi v podmienkach materských škôl a bližšie odpovedá aj na časté otázky k tejto téme. Zaoberá sa tiež základnými zásadami podľa metodiky Úradu na ochranu osobných údajov SR (ďalej len „Úrad“...

Zverejňovanie nových nájomných zmlúv v centrálnom registri zmlúv

Je povinnosť zverejňovať nájomné zmluvy aj v centrálnom registri zmlúv (CRZ) alebo majú obce a mestá možnosť výberu zverejnenia buď na webovom sídle alebo v CRZ ? A v prípade, keď nové nájomné zmluvy zverejnia na svojom webovom sídle, musia ich zv...

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v územnej samospráve

Príspevok sa venuje upozorneniam, resp. odporúčaniam pre obce vo vzťahu k § 10 ods. 8 a ďalším ustanoveniam zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochr...

20 bodov o oznámeniach o protispoločenskej činnosti

Príspevok vychádza z právnej úpravy zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov“) z hľadiska územnej samosprávy. V spracovaných 20 bod...

Povinnosti poslancov obecného zastupiteľstva

Naša obec má Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na celý rok. Termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva sa dodržujú. Avšak v praxi sa často stáva, že viacerí poslanci odídu v priebehu rokovania obecného zastupiteľstva z pracovných dôvodov a pot...

Verejné obstarávanie z hľadiska vybraných pravidiel a zodpovednosti

Príspevok bližšie ozrejmuje spôsob a charakter verejného obstarávania vo všeobecnom vnímaní vzhľadom na zodpovednosť zamestnancov a vedúcich zamestnancov v sektore územnej samosprávy. Je vhodné dodať, že verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 34...

Dohody a ich overenie základnou finančnou kontrolou

Súčasťou overovania základnou finančnou kontrolou je aj oblasť právnych úkonov majetkovej povahy, medzi ktoré patria spravidla uzatvorené zmluvy, dodatky k zmluvám, ale aj dohody a dodatky k dohodám. Príspevok sa bližšie venuje práve dohodám ako p...

Finančná kontrola na mieste

Finančná kontrola na mieste ako nepovinný vnútorný kontrolný mechanizmus patrí do oblastí kontrol, ktoré upravuje zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon o finančnej...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.