Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 106


Vyúčtovanie dopravných služieb

Mesto má vo vlastníctve autobus na elektrický pohon, ktorý si zaobstaralo z prostriedkov EÚ. Uvedený autobus mesto zmluvne vypožičalo svojej spoločnosti s ručením obmedzeným, v ktorej má 100 % majetkovú účasť a ktorá bola založená na plnenie verej...

Energetický certifikát a rozpočtová položka

Chceli by sme sa poradiť ohľadom správnej rozpočtovej položky na dopracovanie energetického certifikátu k projektovej dokumentácii. Je správne, ak sa použije rozpočtová položka projektová dokumentácia "716"?

Preplatenie pracovnej cesty

Starostka obce sa spolu s poslancom obecného zastupiteľstva zúčastnila pracovnej cesty v trvaní nad 12 hodín. Starostke obce bol poskytnutý finančný príspevok na stravovanie vo výške 4,80 €. Po skončení pracovnej cesty doniesla pokladničný blok z ...

Náklady na obecný traktor

Obec vedie podvojné účtovníctvo a nie je platiteľom DPH. Vlastní traktor, za ktorý možno zapojiť mulčovač, štiepkovač, kosačku, vlečku. Obec traktor využíva a kúpila nové pneumatiky na traktor, pravidelne kupuje olej, ďalšie náhradné diely na opra...

Poskytovanie preddavkov v samospráve

Subjekty verejnej správy, územnej samosprávy, ako aj rozpočtové a príspevkové organizácie zriaďované obcami, mestami či vyššími územnými celkami musia postupovať pri poskytovaní preddavkov podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Čl...

Účtovanie finančného príspevku na stravovanie zo sociálneho fondu

Obec vypláca svojim zamestnancom finančný príspevok na stravovanie z bankového účtu. Prispieva aj zo sociálneho fondu, ktorý vedie v účtovníctve iba analyticky, čiže nemá otvorený samostatný bankový účet pre sociálny fond. Predpis finančného prísp...

Registrácia miest a obcí pre daň z pridanej hodnoty

V príspevku sa venujeme registrácii pre daň z pridanej hodnoty v mestách a obciach, ktoré nie sú registrované pre DPH, ale pri určitých typoch dodania tovaru alebo služby im povinnosť registrácie vzniká.

Výmena stĺpov verejného osvetlenia v obci

Obec plánuje obnovu/opravu verejného osvetlenia na cintoríne. Budú vymenené stĺpy verejného osvetlenia v rovnakom počte a budú úspornejšie. Je to oprava alebo rekonštrukcia?

Rekonštrukcia kríža padlým vojakom z obce

Obec zrekonštruovala kríž venovaný padlým z obce vo vojne. Na kríži je napísaná, že ho dala postaviť obec, ale v inventarizácii nebol nikdy uvedený. Rekonštrukcia bola zaradená ako umelecké dielo a neodpisovaná. Kde má byť uvedená rekonštrukcia za...

Spoločná úradovňa bez právnej subjektivity - kapitálový transfer

Obec je správcom združenia (spoločná úradovňa bez právnej subjektivity). Získala dotáciu na projekt Manažment údajov SOU (softvér, ktorý bude slúžiť všetkým členom združenia - kapitálový výdavok). Kapitálový výdavok bol uhradený predfinancovaním (...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály