Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 27


Praktické príklady účtovania špecifických prípadov súvisiacich s pandémiou COVID-19

Rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky vedú účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") a na základe opatrenia Ministerstva financií...

Formulovanie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania

Určenie zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov programového rozpočtovania zreteľnejšie vyjadruje vzťah medzi zámermi vedenia mesta/obce, strategickými dokumentmi obce a schválenými výdavkami v rozpočte na daný rok. Programové štruktúry by mali...

Príjem poplatkov za parkovacie miesta

Chceli by sme Vás požiadať o usmernenie pri účtovaní poplatkov za parkovacie miesta. Mesto schválilo VZN o podmienkach parkovania v meste, a to na základe ustanovení cestného zákona v rámci prenesených kompetencií štátnej správy. Poplatok za parko...

Programové rozpočtovanie na úrovni územnej samosprávy

Rozpočtový proces územnej samosprávy je regulovaný zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o ...

Účtovanie zostatkovej hodnoty dlhodobého majetku – detského ihriska

Obec vybudovala nové detské ihrisko v hodnote 30 000 €, zaradila ho podľa svojho odpisového plánu, t. j. do 4. skupiny s odpismi na 40 rokov. Pôvodné detské ihrisko, ktoré tam predtým bolo, malo zostatkovú hodnotu 5 000 €, ktoré obec vyradila zo s...

Účtovanie výmeny okien v príspevkovej organizácii

Príspevková organizácia vykonala z poskytnutého kapitálového transferu od zriaďovateľa výmenu okien. Účtovala to ako technické zhodnotenie budovy na účet 021 – Stavby. Bol jej postup správny?

Účtovanie dlhodobého majetku a jeho technické zhodnotenie

Obec nakúpila 6 ks klimatizácií v celkovej hodnote 3 000 €, montáž všetkých klimatizácií stála 800 €. Klimatizačné jednotky obec účtovala zápisom 501/321, montáž na účet 518/321. Použila účtovná jednotka správne účty?

Zaúčtovanie faktúry pri aktualizácii informačného systému

Faktúrou od dodávateľa informačného systému bol zaúčtovaný Upgrade systému vo výške 3 000 eur účtovným zápisom 518/321, celková suma faktúry bola vo výške 9 000 eur, zvyšnú časť faktúry tvoril Update systému. K faktúre bola priložená Servisná zmlu...

Účtovanie rozdielu do celkovej sumy dotácie

Ako prosím účtovať, ak naša MŠ pripraví stravu v celkovej sume napr. 1,18 €? Čo s rozdielom 0,02 € do celkovej sumy dotácie 1,20 €? Za mesiac máme tento rozdiel vo výške 6,00 € - máme faktúru na túto sumu. Ako to prosím správne zaúčtovať?

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Ministerstvo financií SR každoročne zverejňuje na svojej webovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose dane z príjmov fyzických osôb (ďalej len „DPFO“) nasledujúci rok. Na základe zverejnených štatistických údajov zverejni...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály