Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 14


Prenesené kompetencie

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Čo všetko porušuje zriaďovateľ v prípade, keď finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (normatívne aj nenormatívne) zadržuje na bankovom účte obce a základnej škole s právnou subjektivitou zasiela týždenne len v takej výške, aká je potrebná na za...

Majetok obce a jej podnikateľská činnosť

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Majetok obce je jedným zo základných pojmových znakov obce. Majetok obce má ústavnoprávne zakotvenie. Podľa čl. 65 Ústavy SR obec ako právnická osoba samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými prostriedkami za podmienok ustan...

Stravné v rozpočtovej organizácii

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Sme rozpočtová organizácia zriadená obcou – DSS zariadenie pre seniorov. Máme vlastnú kuchyňu, v ktorej sa stravujú aj zamestnanci. Stravné hradia zamestnanci zrážkou zo mzdy, podľa skutočného počtu odobratých jedál po skončení mesiaca. Účtovanie ...

Audit v samospráve. II. časť – Pasíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) definujú pojem štatutárny au...

Audit v samospráve. I. časť – Aktíva

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Audit v samospráve Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Výkon auditu účtovnej závierky v samospráve definujú a upravujú rôzne zákony a predpisy, Za najdôležitejšie považujeme zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len zákon o obecnom zriadení“) a zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctv...

Správne zaradenie do platovej triedy – obec

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Zamestnanec pracuje ako ekonóm obecného úradu. Ekonóm má vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Na obecnom úrade robí komplexné účtovníctvo, zúčtovanie miezd, pripravuje žiadosti a vyúčtovania dotácií a projektov cez úrad práce (aj z prostrie...

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Účet 384 – Výnosy budúcich období má v účtovníctve variabilné po­užitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...

VZN na originálne kompetencie

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2019 Ročník: 2019

Obec schvaľuje VZN na originálne kompetencie na materskú školu a zariadenie školského stravovania, ktoré sa prepočíta na náklady jedného žiaka. Celkovú sumu na zariadenie delíme skutočným počtom žiakov na rok. Ak má materská škola požiadavku na ka...

Rozpočtové provizórium

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 12/2018 Ročník: 2018

Obce a vyššie územné celky zostavujú svoj rozpočet ako základný nástroj svojho hospodárenia, zachovania bilančnej kontinuity a zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií, ktoré musia počas roka zabezpečovať. Po zostavení rozpočtu obec a vyšší úze...

Zverenie majetku obce do správy správcu

Dátum: Autor/i: Ing. Tatiana Macháčová Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Majetok obce tvoria hnuteľné a nehnuteľné veci vrátane finančných prostriedkov, ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“) alebo k...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály