Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 50


Vrátenie pomernej časti dane z nehnuteľností z dôvodu delimitácie pozemkov

Dňom 1. 4. 2022 zo štátneho podniku prešli lesné pozemky pod národný park delimitáciou. Štátny podnik po zaplatení dane z nehnuteľnosti žiada obec o vrátenie pomernej časti zaplatenej dane z nehnuteľnosti z dôvodu prechodu pozemkov na národný park...

Transfery v samospráve

Transfery sú jednou z oblastí, ktorá je špecifická pre organizácie štátnej správy a samosprávy. Pojmom transfer sa chápu finančné (poskytnutie peňažných prostriedkov) aj nefinančné vzťahy v rámci verejnej správy aj mimo nej. Základné pravidlá účto...

Kúpa drobného dlhodobého majetku

V zariadení pre seniorov (rozpočtová organizácia zriadená obcou) sme sa rozhodli vymeniť kuchynské linky na viacerých izbách a účtovať o tom ako o kúpe drobného dlhodobého majetku (028), napriek tomu, že obstarávacie náklady jednotlivých kuchynský...

Konzultácia účtovného prípadu - nezisková organizácia

Zhrnutie účtovného prípadu v špeciálnej základnej škole s právnou subjektivitou, pričom zriaďovateľom je cirkev a právna forma je nezisková organizácia: ●  Škola získala finančné ­zdroje formou darov  a príspevkov z rôznych zbierok, príspevkov od ...

Rozpočtové provizórium

Mesto poskytuje súkromnému prepravcovi príspevok v zmysle § 22 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov,  a to na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Mesto od 1. januára 2022 vstúpilo do rozpočtového provizó...

Nákup DDHM z vlastných zdrojov príspevkovej organizácie

Pri nákupe DDHM do našej organizácie sme použili finančné prostriedky získané z Fondu na podporu umenia a vlastné prostriedky zapojené cez účet 453. Ako zúčtovať tieto finančné transakcie? Peniaze z FPU : MD 221/D 359, zúčtovanie po použití finanč...

Zaradenie dlhodobého majetku

Obec financovala výstavbu komunitného centra z vlastných zdrojov a aj zo štátneho rozpočtu. Kolaudácia sa uskutočnila v marci 2021. Hodnota investície, ktorú obec z vlastných prostriedkov uhradila, je 290 000 eur. K dnešnému dňu stále nemá vyplate...

Výroba oceľového prístreška

Obstarali sme oceľový prístrešok, faktúra znie „Výroba oceľového prístreška v hodnote 4 100 eur“. Prosím o radu ohľadom účtovnej triedy a ekonomickej klasifikácie. Je to 021 – stavba? Ekonomická klasifikácia 712001 alebo môže byť 717001? Stavebné ...

Zaúčtovanie poplatku za parkovanie

V obci sa vyberá poplatok za parkovanie formou „Služba SMS eP“/VZN o dočasnom parkovaní vozidiel na miestnych komunikáciách, odstavných plochách a verejných priestranstvách na území obce". Tržby z predaja pre obec sú vo výške 75 % a pre dodávateľa...

Energetický certifikát a zameranie stavby

Ako účtovať energetický certifikát a porealizačné zameranie stavby (rekonštrukcia telocvične základnej školy – kapitálový výdaj)? Je potrebné predpísať na obstaranie 042 a účtovať do ceny stavby, alebo to bude len ako bežný výdaj (špeciálne služby)?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály