Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 59


Mestský podnik s. r. o.

Mestský podnik s. r. o. mal v roku 2021 zisk v účtovnej závierke 2 817 €. Keďže sme zabudli urobiť predpis dane z príjmu k 31. 12. vo výške 422 € na MD 591/D 341, bol aj zisk po zdanení vykázaný vo VZaS v sume 2 817 € (správne mal byť 2395 €). V r...

Vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov v danom roku

Mesto prijíma rôzne finančné prostriedky pre školu na prenesený výkon v oblasti školstva, či už normatívne, nenormatívne a pod. Taktiež rôzne príspevky od ÚPSVaR na stravu v hmotnej núdzi či školské pomôcky. Prijímame ich pod EK 312012 alebo 31200...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2022

Ročné zúčtovanie dane predstavuje problematiku zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Ročné zúčtovanie dane predstavuje vysporiadanie preddavkov na daň zo závislej činnosti (v p...

Daňové priznanie k dani z príjmov subjektov verejnej správy a územnej samosprávy za 2022

Subjektom verejnej správy a územnej samosprávy sa na účely tohto príspevku rozumie obec alebo vyšší územný celok (ďalej len „VÚC“). Obec a VÚC je na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) súčasťou daňovníkov n...

Účtovanie umeleckých diel a zbierok

Umelecké diela a zbierky patria do dlhodobého neodpisovaného majetku a podľa toho by sme o nich mali aj účtovať. Častokrát mestá a obce nakúpia umelecké diela z daného regiónu pre potreby radnice či už za účelom prezentácie mesta, alebo za účelom ...

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Počas roka sa stretávame so situá­ciami, keď je potrebné časovo rozlišovať prijaté finančné prostriedky vzhľadom na časovú súvislosť so súčasným obdobím. V poslednom rade všetky prijaté kapitálové dotácie a granty zo štátneho rozpočtu je potrebné ...

Rozpočtové provizórium

Obce a vyššie územné celky zostavujú svoj rozpočet ako základný nástroj svojho hospodárenia, zachovania bilančnej kontinuity a zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií, ktoré musia počas roka zabezpečovať. Po zostavení rozpočtu obec a vyšší úze...

Zmena rozpočtu po 31. auguste

Prosím o radu a usmernenie k vykonávaniu zmien rozpočtu po 31. 8. Mesto malo k 31. 8. takýto stav rozpočtu: bežný rozpočet prebytok +145 206,00 eur, kapitálový rozpočet schodok –400 895,00 eur, p. finančné operácie prebytok +293 760,00 eur, bežný ...

Povinnosti na konci účtovného roka z hľadiska zákona o účtovníctve

Blížiaci sa koniec roka znamená pre všetky účtovné jednotky zostavenie veľmi dôležitého dokumentu, a tým je účtovná závierka, ktorá je každoročne veľmi podstatným a významným krokom. Účtovná jednotka by jej mala venovať dostatok času a pozornosti.

Vrátenie pomernej časti dane z nehnuteľností z dôvodu delimitácie pozemkov

Dňom 1. 4. 2022 zo štátneho podniku prešli lesné pozemky pod národný park delimitáciou. Štátny podnik po zaplatení dane z nehnuteľnosti žiada obec o vrátenie pomernej časti zaplatenej dane z nehnuteľnosti z dôvodu prechodu pozemkov na národný park...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály