Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Tatiana Macháčová

Počet článkov autora: 76


Spôsob účtovania výsledkov inventarizácie

Účtovanie inventarizácie v rozpočtových a príspevkových organizáciách, štátnych fondoch, obciach a vyšších územných celkoch upravuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovuj...

Poskytnutie príspevku pre neziskovú organizáciu na prevádzku sociálnej služby obcou

Obec podpísala zmluvu s neziskovou organizáciou, v ktorej sa zaväzuje zaplatiť finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby s trvalým pobytom v obci v celkovej sume x eur. Finančný príspevok bol...

Zaradenie závlahového systému do odpisovej skupiny

Do ktorej odpisovej skupiny mám zaradiť závlahový systém, ak tam mám rôzne položky, napr. ponorné čerpadlo, betónové nádrže, armatúrnu šachtu? Je to stavba, a teda 5. odpisová skupina, alebo ho možno zaradiť do 4. odpisovej skupiny?

Jednotkový koeficient na prepočítaného žiaka

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu. Okrem úpravy výnosu dane z príjmov fyzických osôb došlo v rámci východiskových š...

Zverenie majetku obce do správy správcu

So svojím majetkom, ktorý je definovaný v § 1 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“), obec hospodári buď priamo, alebo prostredníctvom tzv. správcu majetku obce (§ 6 ods. 1 zákona o majetku obcí)...

Účtovanie dlhodobého majetku (darovaný, odpisovaný)

Účtovná jednotka (RO obce) nadobudla bezodplatne (na základe darovacej zmluvy) IT vybavenie v hodnote 3 000,00 €. Keďže ide o samostatne hnuteľnú vec, ktorej hodnota je vyššia než 1 700,00 €, účtovná jednotka účtovala o obstaraní majetku takto: 04...

Účtovanie dávky v hmotnej núdzi, resp. osobitný príjemca

Natrafila som na otázku ohľadom účtovania dávky v hmotnej núdzi. Otázka bola zo dňa 20. 5. 2011 a znela: „Ako správne postupovať pri účtovaní jednotlivých krokov v prípade, ak je mesto osobitným príjemcom dávky v hmotnej núdzi neprispôsobivých obč...

Podnikateľská činnosť rozpočtovej organizácie

Rozpočtová organizácia mesta – spojená škola (materská škola + základná škola + stredná škola) má od roku 2023 zriadenú živnosť na predmety podnikania, ktoré vyučuje na strednej škole. Softvérovo riešime odčlenenie podnikateľskej a hlavnej činnost...

Zásady tvorby a použitia sociálneho fondu

Sociálny fond tvoria finančné prostriedky, ktoré sa používajú na realizáciu podnikovej so­ciálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Sociálny fond je povinný tvoriť každý zamestnávateľ – právnická osoba so sídlom na území Slovenskej...

Fungovanie miest a obcí

Obecná samospráva patrí k územnej samospráve, čo znamená, že obyvatelia určitého územia majú právo rozhodovať o veciach, ktoré sú samospráve zverené. Obecné samosprávy sú základnými bunkami samosprávneho systému, na úrovni regiónov predstavujú sam...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály