Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 206


Otázky k rozpisu schváleného rozpočtu obce na rok 2024

Po schválení rozpočtu na rok 2024 má obec povinnosť vykonať jeho rozpis na rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré zriadila. V príspevku odpovedáme na časté otázky ohľadom tohto rozpisu.

Sociálny fond

Vylučuje obec pri usporiadaní výsledku hospodárenia v záverečnom účte aj zostatok sociálneho fondu?

Výklad § 17 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z.

Dňa 28. decembra 2023 obec načerpala investičný splátkový úver, ktorým dosiahla dlhovú službu na úrovni 59,65%. V zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. (ďalej len zákon č. 583/2004 Z.z.) by mala obe...

Splátky úveru z rezervného fondu

Je možné splácať investičný splátkový úver obce prostriedkami uvoľnenými z rezervného fondu?

Čerpanie rezervného fondu na bežné výdavky

Obec v priebehu roku 2022 čerpala rezervný fond na základe uznesení obecného zastupiteľstva na bežné výdavky - odmeny zamestnancov materskej školy, podujatia spojené s akciou Dni obce (koncerty, ubytovanie hostí, catering, ohňostroj a iné) vo význ...

Vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov

V príspevku sa venujeme dôležitej téme, ktorou je vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov. Obce, rozpočtové a príspevkové organizácie majú povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať systém finančného riadenia, v rámci ktorého sa musí zabez...

Zmena predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu na základe prognóz Ministerstva financií SR

Prognózu výnosu dane z príjmov na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu zverejnilo Ministerstvo financií SR vo februári a následne v júni. V príspevku sa venujeme júnovej prognóze vývoja dane z príjmov, ktorá ovplyvní predpokladanú hodnotu jednot...

Monitorovací režim, ozdravný režim a nútená správa obce

Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zákonom č. 294/2023 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), ktorá v rámci rozpočtovéh...

Zmena financovania originálnych školských kompetencií v obci

V príspevku sa budeme venovať novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša zmeny vo financovaní originálnych školských kompete...

Zostavenie záverečného účtu obce a vyššieho územného celku za rok 2022

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2022 so zreteľom na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z....

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály