Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 200


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Zmena predpokladanej hodnoty jednotkového koeficientu na základe prognóz Ministerstva financií SR

Prognózu výnosu dane z príjmov na rok 2023 pre miestnu územnú samosprávu zverejnilo Ministerstvo financií SR vo februári a následne v júni. V príspevku sa venujeme júnovej prognóze vývoja dane z príjmov, ktorá ovplyvní predpokladanú hodnotu jednot...

Monitorovací režim, ozdravný režim a nútená správa obce

Dňa 1. augusta 2023 nadobudla účinnosť novela zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. zákonom č. 294/2023 Z. z. (ďalej len „novela zákona“), ktorá v rámci rozpočtovéh...

Zmena financovania originálnych školských kompetencií v obci

V príspevku sa budeme venovať novele zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá prináša zmeny vo financovaní originálnych školských kompete...

Zostavenie záverečného účtu obce a vyššieho územného celku za rok 2022

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce za rok 2022 so zreteľom na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z....

Usporiadanie finančných vzťahov obce a vyššieho zemného celku

Podľa § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane fin...

Administratívny pohľad na rozpočtové provizórium samospráv

Hospodárenie obcí a samosprávnych krajov v rozpočtovom provizóriu je v legislatíve rámcovo upravené v § 11 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály