Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 155


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2011 Ročník: 2011

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 6/2011 Ročník: 2011

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2010 Ročník: 2010

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Záverečný účet obce za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 5/2020 Ročník: 2020

Obce zostavujú záverečné účty v čase mimoriadnej situácie, ktorá bola na území Slovenskej republiky vyhlásená v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným ...

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme uplatňovaniu ekonomickej rozpočtovej klasifikácie v rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, a to formou zodpovedania najčastejšie kladených otázok týkajúcich sa použitia rozpočtových položiek a podpoložiek v rámci ekonomic...

Návratné zdroje financovania v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia na obci a vo vyššom územnom celku. Upozorníme na pravidlá používania a prijímania návratných zdrojov financovania v obci a vo vyššom územn...

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpoč...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Legislatívna úprava poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme poskytovaniu dotácií z rozpočtu obce, zameriavame sa na platnú legislatívu, ktorú treba dodržiavať pri poskytovaní a používaní dotácií.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály