Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 189


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočet je významný nástroj finančnej politiky obce. Je to dokument, ktorý podáva komplexný obraz o tom, ako bude obec hospodáriť v príslušnom rozpočtovom roku. V rozpočte je zabezpečené financovanie všetkých úloh a funkcií obce, ako aj financova...

Peňažné fondy obce v roku 2022

V príspevku rozoberieme problematiku peňažných fondov obce s dôrazom na jej rezervný fond. Vysvetlíme ich tvorbu a podmienky použitia, poskytneme vzory uznesení zastupiteľstva a príklady účtovania.

Tvorba a použitie fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2022

V príspevku sa venujeme problematike tvorby a použitia fondu prevádzky, údržby a opráv v obecných nájomných bytoch podporených dotáciou z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úverom zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Upozorníme n...

Peňažné fondy a základná finančná kontrola

V príspevku upriamime pozornosť na vykonávanie základnej finančnej kontroly pri finančných operáciách, ktorými sú tvorba a použitie peňažných fondov. Obec má právo vytvárať peňažné fondy a má povinnosť vytvárať rezervný fond. Peňažné fondy vrátane...

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonanú zákonom č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorý...

Financovanie centier voľného času v roku 2022

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály