Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 169


Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2021 - 2023

V roku 2020 vydalo "Príručku na zostavenie rozpočtu na roky 2021 až 2023" (ďalej len "príručka") a uverejnilo ju vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009077/2020-411. V príručke Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje metodickú podpor...

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020

Na úvod treba skonštatovať, že zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020 (ďalej len "záverečný účet") nie je ovplyvnené žiadnou zmenou právnej úpravy. Proces zostavenia, obsah a náležitosti záverečného účtu legislatívne upravuje zákon č. 583/20...

Zmeny v rozpočtových pravidlách verejnej správy od 1. januára 2021

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. vzhľadom na jej aplikáciu v podmienkach územnej samosprávy. Novela bola vykonaná zákonom č. 360...

Financovanie originálnych školských kompetencií

V článku sa venujeme problematike financovania originálnych školských kompetencií - základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy alebo školského zariadenia z rozpočtu obce. Poskytneme odpovede na množstvo otázok s tým spojených a uv...

Mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel v roku 2021

V príspevku poskytneme prehľad platnosti a účinnosti mimoriadnych opatrení v oblasti rozpočtových pravidiel, ktoré boli prijaté v čase mimoriadnej situácie a týkajú sa dôležitých oblastí samosprávy obce. Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesení...

Zostavenie rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

V príspevku poskytneme odpovede na otázky a príklady zostavenia rozpočtu na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. 523/2004 Z.z. o roz...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály