Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 174


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Práva a povinnosti zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice

V príspevku sa venujeme právam a povinnostiam zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice (ďalej len „pokladník“). Pripomenieme obciam a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (ďalej len „­ROPO“), že s pokladníkom musia uzatvoriť dohodu o hmot...

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2022 - 2024

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) každý rok pre subjekty verejnej ...

Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti v roku 2021

V príspevku upozorňujem na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zákonom č. 115/2021 Z. z. Novela nadobudla účinnosť 31. ma...

Záverečný účet obce za rok 2020 - praktické príklady

V príspevku poskytujeme niekoľko praktických príkladov, ktoré môžu nastať pri zostavovaní záverečného účtu obce a pri výpočte prebytku, resp. schodku hospodárenia za rok 2020 so zreteľom na mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel, kt...

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2021 - 2023

V roku 2020 vydalo "Príručku na zostavenie rozpočtu na roky 2021 až 2023" (ďalej len "príručka") a uverejnilo ju vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009077/2020-411. V príručke Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje metodickú podpor...

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020

Na úvod treba skonštatovať, že zostavenie záverečného účtu obce za rok 2020 (ďalej len "záverečný účet") nie je ovplyvnené žiadnou zmenou právnej úpravy. Proces zostavenia, obsah a náležitosti záverečného účtu legislatívne upravuje zákon č. 583/20...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály