Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 164


Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Zostavenie rozpočtu obce na roky 2021 - 2023

V príspevku poskytneme odpovede na otázky a príklady zostavenia rozpočtu na roky 2021 - 2023 (ďalej len "rozpočet") so zreteľom na aktuálnu úpravu rozpočtových pravidiel, ktoré sú pre oblasť verejnej správy upravené v zákone č. 523/2004 Z.z. o roz...

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania v podmienkach obcí

V príspevku chceme upozorniť na novelu zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., ktorá stanoví nové pravidlá započítavania úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania do c...

Návratná finančná výpomoc pre obce

Legislatívne je prijímanie úverov a pôžičiek vo verejnej správe upravené v zákone č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "zákon č. "523/2004 Z.z.").

Rezervný fond obce v roku 2020 a 2021

Obec financuje svoje potreby najmä z vlastných rozpočtových príjmov, ktoré tvoria povinnú súčasť rozpočtu obce. Významným zdrojom financovania najmä investičného rozvoja obce sú mimorozpočtové prostriedky peňažných fondov obce a najmä prostriedky ...

Vykonávanie zmien rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec má povinnosť v priebehu rozpočtového roka sledovať svoje rozpočtové hospodáre...

Účtovanie návratných zdrojov financovania v podmienkach miest a obcí

V príspevkoch uverejnených v predchádzajúcich číslach časopisu sme podrobne rozoberali problematiku návratných zdrojov financovania, podmienky ich prijatia, ako aj podmienky ich použitia v mestách a obciach. Upozornili sme aj na zmeny pravidiel po...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály