Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 153


Návratné zdroje financovania v roku 2020

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V príspevku sa venujeme aktuálnej téme návratných zdrojov financovania, podmienkam ich prijímania a použitia na obci a vo vyššom územnom celku. Upozorníme na pravidlá používania a prijímania návratných zdrojov financovania v obci a vo vyššom územn...

Rozpočtová klasifikácia v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

V rozpočtoch subjektov územnej samosprávy, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy, sa v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o rozpoč...

Rozpočtové provizórium v podmienkach územnej samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Ak do konca roka 2019 nedôjde k schváleniu rozpočtu na rok 2020, obec bude v roku 2020 hospo­dáriť v rozpočtovom provizóriu.

Zaúčtovanie rezervného fondu

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V roku 2019 sme zistili chybu pri čerpaní rezervného fondu počas roka 2018. Z roku 2017 po schválení záverečného účtu v roku 2018 sme na základe uznesenia obecného zastupiteľstva mali do rezervného fondu previesť 100 % zostatku vo výške 6 032,73 €...

Schodok obce – spôsob financovania a finančná kontrola

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania schodku rozpočtu obce na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý spôsob financovania schodku rozpočtu obce, ktorý potvrdzuje obecné zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu obce.

Príprava obcí na zostavenie rozpočtu na roky 2020 – 2022

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

V príspevku chceme upozorniť na vydanie „Príručky na zostavenie rozpočtu na roky 2020 až 2022“ (ďalej len „príručka“). Ministerstvo financií SR príručku vydalo vo Finančnom spravodajcovi pod č. MF/009168/2019-411 v súlade s § 14 zákona č. 523/2004...

Účtovanie výsledku hospodárenia v obci

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 5/2019 Ročník: 2019

V príspevku vysvetlíme problematiku zisťovania prebytku, resp. schodku rozpočtu obce a následne účtovania výsledku rozpočtového hospodárenia na aplikačnom príklade, z ktorého by mal byť zrejmý postup obce v rámci zúčtovania príjmov a výdavkov obce...

Účtovanie príspevku na rekreáciu a základná finančná kontrola

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Podmienky poskytovania príspevku na rekreáciu zamestnancom upravuje zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) v novom ustanovení § 152a (novelou Zákonníka práce zákonom č. 347/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺň...

Zostavenie záverečného účtu obce za rok 2018

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

V príspevku sa venujeme zostaveniu záverečného účtu obce. Cieľom je upozorniť na základné zmeny pri zverejňovaní záverečného účtu obce. Zodpovieme na najčastejšie kladené otázky, ktoré súvisia so zostavením záverečného účtu obce a najmä s výpočtom...

Pečiatka základnej finančnej kontroly

Dátum: Autor/i: Ing. Ingrid Konečná Veverková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Žiadame o overenie formálnej správnosti našej pečiatky základnej finančnej kontroly (prepis pečiatky je uvedený na ďalšej strane):

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály