Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 161


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Rezervný fond obce v roku 2020 a 2021

Obec financuje svoje potreby najmä z vlastných rozpočtových príjmov, ktoré tvoria povinnú súčasť rozpočtu obce. Významným zdrojom financovania najmä investičného rozvoja obce sú mimorozpočtové prostriedky peňažných fondov obce a najmä prostriedky ...

Kontokorentný úver

Mesto má zastupiteľstvom schválené čerpanie kontokorentného úveru do výšky 500 000 €. V priebehu roka čerpáme kontokorentný úver (ďalej len „KÚ“) viackrát. Pri každom mínusovom zostatku na bankovom účte účtujeme čerpanie KÚ a pri následnom pripísa...

Vykonávanie zmien rozpočtu v podmienkach územnej samosprávy

Podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“) obec má povinnosť v priebehu rozpočtového roka sledovať svoje rozpočtové hospodáre...

Účtovanie návratných zdrojov financovania v podmienkach miest a obcí

V príspevkoch uverejnených v predchádzajúcich číslach časopisu sme podrobne rozoberali problematiku návratných zdrojov financovania, podmienky ich prijatia, ako aj podmienky ich použitia v mestách a obciach. Upozornili sme aj na zmeny pravidiel po...

Návratné zdroje financovania v roku 2020

V príspevku prinášame odpovede na najčastejšie otázky týkajúcich sa pravidiel prijímania a použitia návratných zdrojov financovania v obci a vo vyššom územnom celku.

Zmena pravidiel používania návratných zdrojov financovania a prostriedkov rezervného fondu

Mimoriadna situácia bola vyhlásená uznesením vlády SR č. 111 z 11. marca 2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. z dôvodu ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály