Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 193


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Rozpočtové provizórium v podmienkach obce

V príspevku sa venujeme problematike rozpočtového provizória, v ktorom sa na začiatku roku 2023 ocitlo viacero samospráv. Upozorníme na povinnosti samosprávy pri hospodárení v rozpočtovom provizóriu a odpovieme na časté otázky spojené s uplatňovan...

Novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

V príspevku upozorňujeme na novelu zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.”) vykonanú zákonom č. 365/2022 Z. z. ...

Zmena financovania originálnych školských kompetencií na obci

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zverejnilo na svojom webovom sídle prognózy výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre miestnu územnú samosprávu. Konkrétna výška výnosu dane z príjmov fyzických osôb na rok 2022 pre každé mesto...

Voľby do orgánov samosprávy obcí a zostavenie rozpočtu obce v roku 2022

Príspevok odpovedá na otázku, ako je to so schvaľovaním rozpočtu obce vo volebnom roku, keď sa voľby do orgánov samosprávy obcí konajú už v októbri 29. októbra 2022.

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2023 - 2025

Rozpočet je významný nástroj finančnej politiky obce. Je to dokument, ktorý podáva komplexný obraz o tom, ako bude obec hospodáriť v príslušnom rozpočtovom roku. V rozpočte je zabezpečené financovanie všetkých úloh a funkcií obce, ako aj financova...

Peňažné fondy obce v roku 2022

V príspevku rozoberieme problematiku peňažných fondov obce s dôrazom na jej rezervný fond. Vysvetlíme ich tvorbu a podmienky použitia, poskytneme vzory uznesení zastupiteľstva a príklady účtovania.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály