Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Ingrid Konečná Veverková

Počet článkov autora: 176


Sociálny fond v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“). Sociálny fond je fond zamestnávateľa na real...

Hospodárenie príspevkových organizácií

V predchádzajúcej časti som sa venovala postaveniu príspevkových organizácií ako subjektov verejnej správy a pravidlám ich zriaďovania, zmenám a zrušovaniu, ako aj podmienkam za akých sa im zveruje alebo odníma majetok zriaďovateľa do správy.

Pravidlá financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce

V tomto príspevku sa budem venovať pravidlám financovania výdavkov na opravu, údržbu a udržiavacie práce v obciach a v obecných rozpočtových a príspevkových organizáciách (ďalej len „ROPO“).

Zostavenie rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

V príspevku sa zameriame na problematiku zostavenia rozpočtu na roky 2022 – 2024 (ďalej len „rozpočet“). Upozorníme na ukončenie platnosti a účinnosti mimoriadnych opatrení, ktoré boli ustanovené zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych ...

Vedenie pokladnice a obeh pokladničných dokladov

V príspevku upozorňujeme obce na povinnosť vytvoriť, zachovávať a rozvíjať finančné riadenie, v rámci ktorého sa musí zabezpečiť okrem iného aj jednotný a efektívny systém vedenia pokladnice, obehu pokladničných dokladov a vykonávania pokladničnýc...

Práva a povinnosti zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice

V príspevku sa venujeme právam a povinnostiam zamestnanca zodpovedného za vedenie pokladnice (ďalej len „pokladník“). Pripomenieme obciam a rozpočtovým a príspevkovým organizáciám (ďalej len „­ROPO“), že s pokladníkom musia uzatvoriť dohodu o hmot...

Príručka na zostavenie rozpočtu na roky 2022 - 2024

Ministerstvo financií Slovenskej republiky v súlade s § 14 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) každý rok pre subjekty verejnej ...

Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti v roku 2021

V príspevku upozorňujem na novelu zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 zákonom č. 115/2021 Z. z. Novela nadobudla účinnosť 31. ma...

Záverečný účet obce za rok 2020 - praktické príklady

V príspevku poskytujeme niekoľko praktických príkladov, ktoré môžu nastať pri zostavovaní záverečného účtu obce a pri výpočte prebytku, resp. schodku hospodárenia za rok 2020 so zreteľom na mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel, kt...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály