Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Pravidlá, ktoré počas pandémie Covid-19 regulovali chod obecných zastupiteľstiev sa vyvíjali veľmi dynamicky a vôbec nie prehľadne, takže je celkom prirodzené, že prichádza k podobným nedorozumeniam.
Obmedzenie rozhodovania o nakladaní s majetkom obsahujú prechodné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení"), ktoré boli do zákona doplnené práve v súvislosti s prvou vlnou pandémie.

Zákon o obecnom zriadení –
výňatok

§ 30f

Prechodné ustanovenia súvisiace
s krízovou situáciou spôsobenou
ochorením COVID-19

(3) Vo výnimočných prípadoch, keď existujú vážne dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva podľa odseku 2 alebo podľa § 12, môže obecné zastupiteľstvo počas krízovej situácie prijať uznesenie korešpondenčným hlasovaním v listinnej podobe alebo hlasovaním prostredníctvom elektronických prostriedkov s použitím e-mailových adries poslancov, ktoré boli na tento účel preukázateľne oznámené, ak sa má hlasovanie uskutočniť prostredníctvom elektronickej pošty. Hlasovaním podľa prvej vety možno prijať uznesenie iba

a)  vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,

b)  vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.

(4) Obecné zastupiteľstvo nemôže hlasovaním podľa odseku 3 prijať uznesenie vo veciach:

a)  koncesnej zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesných zmlúv na poskytnutie služby uzatvorenej podľa osobitného predpisu,

b)  priameho predaja podľa osobitného predpisu,

c)  prevodu majetku obce alebo nájmu majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa osobitného predpisu,

d) obchodnej verejnej súťaže,

e)  dobrovoľnej dražby,

f)  prijatia investičného úveru,

g) prevodu hnuteľnej veci nad hodnotu určenú osobitným predpisom,

h) prenájmu majetku obce na dobu neurčitú alebo na dobu určitú na čas dlhší ako tri mesiace s výnimkou prenájmu nájomného bytu,

i) kúpy majetku do vlastníctva obce, ak je ku kúpe potrebný súhlas obecného zastupiteľstva s výnimkou obstarania majetku vyplývajúceho z implementácie projektu financovaného z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Komentár:
-
Táto úprava nadväzuje na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len "ÚVZ SR") č. OLP/3354/2020 zo dňa 20. apríla 2020, ktoré ukladalo (cit.): "Pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov". Niektoré obmedzenia v obsahu rozhodovania mali preto chrániť pred rozhodnutiami, ktoré by boli prijaté bez možnej účasti občanov na zasadnutí.
-
Neskoršie opatrenie ÚVZ SR č. OLP/38812020 zo 6. mája 2020 však vo svojom čl. I práve túto vetu výslovne z textu opatrenia vypustilo, a nahradilo ju znením (cit.) "Pri zasadnutiach a schôdzach za prítomnosti verejnosti zabezpečiť v týchto priestoroch dodržiavanie všetkých ostatných povinností - protiepidemických opatrení vyplývajúcich pre priestory štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy".
-
Rokovaním "podľa ods. 2", ktoré sa uvádza v § 30f ods. 3 zákona o obecnom zriadení sa rozumie rokovanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie; tieto rokovania sú bez vecných obmedzení v rozhodovaní, rovnako ako rokovanie podľa § 12 zákona o obecnom zriadení, tzn. štandardným spôsobom a s prítomnosťou verejnosti.
Pre úplnosť k organizovaniu obecných zastupiteľstiev odporúčame priebežne sledovať aktuálne platné protiepidemické opatrenia ÚVZ SR, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle https://www.uvzsr.sk/.
Keďže opatrenia ÚVZ SR spravidla obsahujú aj delegáciu právomoci na Regionálne úrady verejného zdravotníctva vydať pre územie svojej pôsobnosti vlastné spresňujúce opatrenia, odporúčame deň pred konaním zasadnutia obecného zastupiteľstva skontrolovať webové sídlo príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva a ubezpečiť sa, či nie sú pre daný územný obvod vydané dodatočné opatrenia.
(Poznámka: Zoznam ­Regionálnych úradov verejného zdravotníctva s ich územnými obvodmi je dostupný na stránke https://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=58).
Záver:
Vecné obmedzenia v rozhodovaní obecných zastupiteľstiev sa vzťahujú len na rokovania, pri ktorých by sa rozhodnutia obecného zastupiteľstva prijímali korešpondenčným hlasovaním. Rokovania s účasťou verejnosti uskutočnené podľa § 12 zákona o obecnom zriadení, ako aj rokovania prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení, nemajú v obsahu rozhodovania žiadne vecné obmedzenia.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály