Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Aktuality

Novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy

Kategória: Aktuality Autor/i: redakcia

Hlavným cieľom novely je odstrániť dvojkoľajnosť limitov na národnej a európskej úrovni a nastavenie jednotných pravidiel, ktoré sa budú riadiť európskymi fiškálnymi pravidlami. Tie napríklad určujú aj zmenu, podľa ktorej sa bude pre SR výpočet odvíjať od trajektórie rastu takzvaných „čístých výdavkov“, ktoré stanoví Európska komisia.

Súčasťou novely zákona je aj návrh, podľa ktorého bude povinnosťou MF SR vypracovať a predložiť vláde na schválenie národný strednodobý fiškálno-štrukturálny plán, ako aj výročnú správu o pokroku, predmetom ktorej bude hodnotenie plnenia schválených cieľov.

Návrh zákona tiež upravuje pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) ako nezávislej fiškálnej inštitúcie, ktorej prioritnou úlohou bude hodnotenie, posudzovanie a analýza dodržiavania daných limitov.

Návrhom zákona MF SR reaguje aj na skutočnosť, že Národnou radou SR neboli schválené limity verejných výdavkov na roky 2024 – 2026 vypočítané a predložené Radou pre rozpočtovú zodpovednosť.

S cieľom splniť míľnik plánu obnovy a odolnosti a tým splniť požiadavku Európskej komisie sa takto navrhuje ustanoviť limit verejných výdavkov na rok 2024 priamo zákonnou úpravou. Návrhom sa v nadväznosti na nový rámec európskych fiškálnych pravidiel novelizuje aj zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, pričom ide najmä o doplnenie oznamovacej povinnosti MF SR voči republikovým združeniam obcí a zástupcom vyšších územných celkov týkajúcej sa limitu verejných výdavkov pre obce a vyššie územné celky, ktoré sú súčasťou rozpočtu verejnej správy.

Zdroj: tlačová správa MF SR


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.