Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 45


Parkovacie miesta pre zdravotne ťažko postihnutých

Množia sa nám žiadosti o pridelenie parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých (ďalej len "ZŤP") pri bytových domoch na verejných priestranstvách. Môže (musí) obec na takýchto miestach vyhradiť parkovacie miesta pre ZŤP, resp. rezidentské ...

Daň z lesných pozemkov

Na lesných pozemkoch v obci hospodári pozemkové spoločenstvo (urbariát). Kto je povinný platiť miestnu daň z nehnuteľností obci z lesných pozemkov?

Predaj majetku obce

Akým spôsobom môžeme odpredať majetok občanovi, ak zostatková hodnota je 0 eur a majetok pre obec nie je potrebný? V zásadách o hospodárení s majetkom máme uvedené, že starosta obce môže predať majetok bez obecného zastupiteľstva do výšky zostatko...

Komisia na ochranu verejného záujmu

Je vytvorenie komisie na ochranu verejného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z.z.povinnosťou obce alebo možno túto komisiu nahradiť obecným zastupiteľstvom? Ide o malú obec s 5 poslancami, kde je aplikačná prax doručovania oznámenia priamo...

Odmeny pre poslancov a starostu

Blíži sa koniec roka a poslanci obecného zastupiteľstva čakajú nejakú odmenu za svoju činnosť. Kto môže navrhnúť odmenu pre poslancov? Musí to byť starostka alebo to môžu byť aj poslanci? Naša starostka má priznaný plat starostu v základnej výške ...

Zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv obce

Spolu s novelou Občianskeho zákonníka od 1. januára 2011, ktorá so sebou priniesla zákaz prolongácie povinne zverejňovaných zmlúv, vyvstáva aj otázka, čo v prípade zmluvy uzatvorenej pred účinnosťou novely zákona, ktorá tento zákaz priniesla. Člán...

Vzťah vzájomnej nadriadenosti a podriadenosti medzi starostom obce a riaditeľkou školy

Väčšina škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí sú právnickými osobami s vlastnou právnou subjektivitu. Zákon však určuje i to, ktoré školy vlastnou právnou subjektivitou nedisponujú. V oboch prípadoch v praxi často nastáva situácia, kedy medzi sta...

Tvorba ďalšieho prídelu do sociálneho fondu

Obec tvorí sociálny fond  podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinným prídelom  vo výške 1,00 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. V kolektívnej zmluve je uvedené...

Uznanie dokladov preukazujúcich prekážku v práci

Musí zamestnávateľ uznať dodatočne predložené doklady preukazujúce prekážku v práci na strane zamestnanca – ošetrenie lekárom alebo ošetrenie člena rodiny, tzv. „paragrafy“ alebo „P“, ak zamestnanec vopred neinformoval zamestnávateľa o návšteve le...

Prenájom poľných ciest

Môže obec prenajať poľnohospodárovi pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria – ktoré sú poľnými cestami? Môže poľnohospodár takto prenajatú ostatnú pôdu zorať a posiať?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.