Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 20


Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (1. časť)

V súčasnej otvorenej spoločnosti dochádza k enormnému šíreniu informácií o verejných funkcionároch a ich aktivitách – starostov, poslancov obecných zastupiteľstiev a riaditeľov škôl nevynímajúc. Informácie sa šíria rôznymi formami. V súčasnosti už...

Voľba hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie

V aplikačnej praxi sa čoraz častejšie objavujú otázky spojené s voľbou hlavného kontrolóra obce počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Predstavitelia orgánov obcí sa legitímne pýtajú, či sa m...

Delimitačné protokoly z roku 1991

Ani po vyše tridsiatich rokoch od nahradenia sústavy miestnych národných výborov obcami sa obce nedokázali vyrovnať s majetkovoprávnym usporiadaním vlastníctva, ktoré na ne malo prejsť zo štátu. O odovzdávanom majetku sa spisovali tzv. delimitačné...

Vyvlastnenie pozemkov pod cestami od 1. júna 2021

  Slovenské obce a mestá sa dlhodobo boria so situáciou, keď stavby ciest vo vlastníctve a v správe obcí sú postavené na pozemkoch iných osôb. To znamená, že cesty, miestne komunikácie alebo účelové komunikácie sa nachádzajú na pozemkoch súkromnýc...

Nová právna úprava nájmu poľnohospodárskej pôdy obcou

Dňa 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 151/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpis...

Nájom nebytových priestorov obce

Obce často prenechávajú svoj majetok do nájmu iným subjektom. Okrem nájmu bytového fondu obce často prenechávajú do užívania tretím subjektom nebytové priestory. Pri prenajímaní bytových priestorov obec pri výkone samosprávy spolupôsobí pri vytvár...

Evidencia obce o vodách

  Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať veľký počet tzv. materiálno-technických úkonov. Patria medzi ne najmä evidencie, r...

Skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca pri dovŕšení 65 rokov

V súčasnom období je aktuálny legislatívny proces, ktorý predpokladá zmenu všeobecnej pracovnoprávnej úpravy zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo veci skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí určitéh...

Nezákonné konanie verejného zhromaždenia

Právo zhromažďovať sa patrí k základným právam a slobodám garantovaným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., ako i Listinou základných práv a slobôd. Právo zhromažďovať sa však nie je neobmedzené. Verejné zhromaždenia sa ...

Formy finančnej spolupráce obcí

Naša obec má záujem z vlastných zdrojov spoločne investovať do infraštruktúry so susednou obcou. Aké právne možnosti má na takéto spolufinancovanie spoločnej investičnej aktivity?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.