Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 28


Právo zamestnanca byť zabudnutý

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká, v databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobn...

Zmena financovania sociálnych služieb obcou

Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) bola obciam v ustanoveniach § 7...

Nájomná zmluva na 99 rokov

V aplikačnej praxi obcí sa možno pomerne často stretnúť s uzatvorením nájomných zmlúv na dobu určitú, avšak na veľmi dlhú dobu presahujúcu štandardnú dĺžku ľudského života, najčastejšie na 99 rokov. Cieľom uzatvárania takýchto nájomných zmlúv je s...

Príplatok za zmennosť zamestnancov materskej školy

Obec je zriaďovateľom materskej školy. Prevádzkové hodiny našej materskej školy sú od 7.00 do 16.00 hod. Pedagogickí zamestnanci majú pracovnú dobu od 6.45 do 14.45 hod a od 8.15 do 16.15 hod. a striedajú sa s nástupom do práce v týždenných interv...

Zodpovednosť za škodu spôsobenú na cintoríne v obci

Na obce ako správcov pohrebiska sa často obracajú pozostalí s nárokmi na náhradu škody spôsobenej najčastejšie vis maior (vyššou mocou, resp. prírodnými živlami ako napr. víchricou a popadanými stromami) na ich majetku, t. j. na pomníkoch, hrobkác...

Námietka premlčania v rozpore s dobrými mravmi

Obce si v mnohých prípadoch svoje práva zo súkromnoprávnych vzťahov (napr. práva z nájomných zmlúv, práva vyplývajúce z úrokov z omeškania pri zmluvách o dielo, zo škody, bezdôvodného obohatenia a pod.) neuplatňujú včas. Platí pritom stará rímska ...

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (2. časť)

Príspevok sa v druhej časti zaoberá najmä hodnotiacimi kritériami v súvislosti so zisťovaním neoprávneného zásahu do osobnostných práv, t. j. hranicami kritiky a primeranosťou jej obsahu a formy, ako aj ochranou dobrej povesti právnických osôb.

Sprístupňovanie majetkových priznaní starostov

Príspevok je venovaný aktuálnej téme sprístupňovania oznámení funkcií, zamestnaní a činností (ďalej len „majetkové priznanie“ alebo „písomné oznámenie“) starostov obcí a primátorov miest. Dáva odpovede na otázky, ako majú obce postupovať, aby dodr...

Ochrana osobnosti pri zverejnených nepravdivých informáciách (1. časť)

V súčasnej otvorenej spoločnosti dochádza k enormnému šíreniu informácií o verejných funkcionároch a ich aktivitách – starostov, poslancov obecných zastupiteľstiev a riaditeľov škôl nevynímajúc. Informácie sa šíria rôznymi formami. V súčasnosti už...

Voľba hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie

V aplikačnej praxi sa čoraz častejšie objavujú otázky spojené s voľbou hlavného kontrolóra obce počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Predstavitelia orgánov obcí sa legitímne pýtajú, či sa m...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.