Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 16


Nová právna úprava nájmu poľnohospodárskej pôdy obcou

Dňa 1. mája 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 151/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpis...

Nájom nebytových priestorov obce

Obce často prenechávajú svoj majetok do nájmu iným subjektom. Okrem nájmu bytového fondu obce často prenechávajú do užívania tretím subjektom nebytové priestory. Pri prenajímaní bytových priestorov obec pri výkone samosprávy spolupôsobí pri vytvár...

Evidencia obce o vodách

  Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať veľký počet tzv. materiálno-technických úkonov. Patria medzi ne najmä evidencie, r...

Skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca pri dovŕšení 65 rokov

V súčasnom období je aktuálny legislatívny proces, ktorý predpokladá zmenu všeobecnej pracovnoprávnej úpravy zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo veci skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí určitéh...

Nezákonné konanie verejného zhromaždenia

Právo zhromažďovať sa patrí k základným právam a slobodám garantovaným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., ako i Listinou základných práv a slobôd. Právo zhromažďovať sa však nie je neobmedzené. Verejné zhromaždenia sa ...

Formy finančnej spolupráce obcí

Naša obec má záujem z vlastných zdrojov spoločne investovať do infraštruktúry so susednou obcou. Aké právne možnosti má na takéto spolufinancovanie spoločnej investičnej aktivity?

Zákaz konkurencie členov orgánov komunálnej obchodnej spoločnosti

Obec ako samostatná právna a ekonomická jednotka môže vykonávať podnikateľskú činnosť, cieľom ktorej je dosiahnutie zisku, rovnako ako iné, rýdzo súkromnoprávne subjekty. Obec môže vykonávať podnikateľskú činnosť rôznymi spôsobmi, resp. v rôznych ...

Postavenie prednostu obecného úradu

Zákonná úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") je dlhodobo neuspokojivá. Nedostatočná právna úprava vyvoláva interpretačné nejasnosti. Prednosta obec...

Prenájom obecných priestorov štátu

Vo väčších samosprávach pomerne často užívajú štátne orgány nebytové priestory obce. Ide najmä o prípady, keď štát nemá na území obce (najčastejšie mesta) dostatočné administratívne nebytové priestory pre umiestnenie svojich štátnych orgánov. V pr...

Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Už od roku 2009 (t.j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.