Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 14


Evidencia obce o vodách

  Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať veľký počet tzv. materiálno-technických úkonov. Patria medzi ne najmä evidencie, r...

Skončenie pracovného pomeru pedagogického zamestnanca pri dovŕšení 65 rokov

V súčasnom období je aktuálny legislatívny proces, ktorý predpokladá zmenu všeobecnej pracovnoprávnej úpravy zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) vo veci skončenia pracovného pomeru pri dosiahnutí určitéh...

Nezákonné konanie verejného zhromaždenia

Právo zhromažďovať sa patrí k základným právam a slobodám garantovaným zákonom č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p., ako i Listinou základných práv a slobôd. Právo zhromažďovať sa však nie je neobmedzené. Verejné zhromaždenia sa ...

Formy finančnej spolupráce obcí

Naša obec má záujem z vlastných zdrojov spoločne investovať do infraštruktúry so susednou obcou. Aké právne možnosti má na takéto spolufinancovanie spoločnej investičnej aktivity?

Zákaz konkurencie členov orgánov komunálnej obchodnej spoločnosti

Obec ako samostatná právna a ekonomická jednotka môže vykonávať podnikateľskú činnosť, cieľom ktorej je dosiahnutie zisku, rovnako ako iné, rýdzo súkromnoprávne subjekty. Obec môže vykonávať podnikateľskú činnosť rôznymi spôsobmi, resp. v rôznych ...

Postavenie prednostu obecného úradu

Zákonná úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") je dlhodobo neuspokojivá. Nedostatočná právna úprava vyvoláva interpretačné nejasnosti. Prednosta obec...

Prenájom obecných priestorov štátu

Vo väčších samosprávach pomerne často užívajú štátne orgány nebytové priestory obce. Ide najmä o prípady, keď štát nemá na území obce (najčastejšie mesta) dostatočné administratívne nebytové priestory pre umiestnenie svojich štátnych orgánov. V pr...

Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Už od roku 2009 (t.j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie ...

Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

Novela v § 30f v ods. 3, 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva. Ide o rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.