Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 38


Tvorba ďalšieho prídelu do sociálneho fondu

Obec tvorí sociálny fond  podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa povinným prídelom  vo výške 1,00 % a ďalším prídelom vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok. V kolektívnej zmluve je uvedené...

Uznanie dokladov preukazujúcich prekážku v práci

Musí zamestnávateľ uznať dodatočne predložené doklady preukazujúce prekážku v práci na strane zamestnanca – ošetrenie lekárom alebo ošetrenie člena rodiny, tzv. „paragrafy“ alebo „P“, ak zamestnanec vopred neinformoval zamestnávateľa o návšteve le...

Prenájom poľných ciest

Môže obec prenajať poľnohospodárovi pozemky vedené ako zastavané plochy a nádvoria – ktoré sú poľnými cestami? Môže poľnohospodár takto prenajatú ostatnú pôdu zorať a posiať?

Prenájom pozemkov vedených ako ostatná plocha

Môže obec prenajať poľnohospodárovi pozemky vedené ako ostatná plocha, tzv. „vetrolamy“, ktoré sa nachádzajú medzi parcelami vedenými ako orná pôda? Môže poľnohospodár takto prenajatú ostatnú pôdu zorať a posiať?

Súbežný výkon funkcie hlavného kontrolóra a ekonóma obecnej spoločnosti

Môže byť hlavným kontrolórom obce zamestnanec touto obcou založenej obchodnej spoločnosti – spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorý pracuje v pracovnej pozícii ekonóm?

Zmeny v postihovaní záškoláctva

Máme informáciu o zmenách v postihovaní záškoláctva. Aké zmeny pre obce priniesla novela zákona o štátnej správe v školstve, čo sa týka počtu neospravedlnených hodín a postihovania za priestupky a správne delikty

Parkovanie v obci – oprávnenia zamestnancov obce

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 146/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o prie...

Symboly jednotiek územnej samosprávy

Tento príspevok predstavuje úryvok z publikácie Komunálne právo, ktorú pripravili renomovaní odborníci z praxe. Publikácia predstavuje vhodný zdroj právnych poznatkov odbornej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu so samosprávou, najmä osobám či...

Poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Zákon o sociálnych službách ukladá každej obci povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. V súčasnosti však nedostatočná finančná situácia v mnohých obciach ne...

Dobrovoľné hasičské zbory obce a dobrovoľné hasičské zbory

Zákon ukladá každej obci úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany, vykonávania výchovno-preventívnych činností a vedenia dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Okrem týchto povinností plní obec na tomto...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.