Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 9


Postavenie prednostu obecného úradu

Zákonná úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") je dlhodobo neuspokojivá. Nedostatočná právna úprava vyvoláva interpretačné nejasnosti. Prednosta obec...

Prenájom obecných priestorov štátu

Vo väčších samosprávach pomerne často užívajú štátne orgány nebytové priestory obce. Ide najmä o prípady, keď štát nemá na území obce (najčastejšie mesta) dostatočné administratívne nebytové priestory pre umiestnenie svojich štátnych orgánov. V pr...

Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Už od roku 2009 (t.j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n...

Pracovnoprávne nároky zamestnancov pri zmene právnej subjektivity školy

V aplikačnej praxi pomerne často nastáva situácia, že sa zo školy alebo školského zariadenia (ďalej len "škola") bez právnej subjektivity stáva subjekt s vlastnou právnou subjektivitou. Škola sa stáva samostatnou právnickou osobou. Výnimočnou nie ...

Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

Novela v § 30f v ods. 3, 4 a 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva. Ide o rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo ...

Hlavný kontrolór obce počas COVID-19

Novela č. 73/2020 Z.z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") s účinnosťou od 9.4.2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce. Regulácia predĺžen...

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID-19

Počas pandémie COVID-19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú pr...

COVID-19 a pracovné právo

V dôsledku šírenia vírusu COVID-19 vláda SR postupne prijala viaceré epidemiologické opatrenia na zníženie počtu nakazených. Boli prijaté opatrenia, ktoré zahŕňajú zatvorenie sociálnych, kultúrnych zariadení a obmedzenie väčšiny prevádzok. Maloobc...

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas pandémie COVID-19

Dňa 06. 04. 2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06. 04. 2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej le...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.