Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 90


Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Neschválenie zverejneného programu zasadnutia

Je možné, aby mestské zastupiteľ­stvo neschválilo zverejnený pro­gram zasadnutia a na základe návrhov poslancov schválilo celkom iný program?

Náplň práce prednostu obecného úradu

Je potrebný k vytvoreniu funkcie prednostu obecného úradu súhlas obecného zastupiteľstva? Akú má mať prednosta obecného úradu náplň práce?

Rozsah dovolenky starostu

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Odstupné starostovi po vzdaní sa mandátu

Starosta sa písomne vzdal mandátu. Následne doručil žiadosť o vyplatenie odstupného. Má naň nárok? Myslíme si, že keď sa vzdal mandátu, minimálne morálny nárok nemá.

Príprava rozhodovania o nakladaní s pozemkami

Máme niekoľko pozemkov, ktoré obec nevyužíva, iba sa o ne stará (kosí). Majitelia susedných nehnuteľností požiadali o nájom, no súčasne žiadajú v nájomnej zmluve predkupné právo. Pozemky by sme dokázali aj predať, lebo vieme, že je o ne záujem aj ...

Vypožičanie veci z majetku obce

Chcela by som sa informovať, či je možné vypožičať nehnuteľný majetok obce občianskemu združeniu, ktoré by tento majetok zobralo do svojej starostlivosti. V zásadách hospodárenia nemáme o tom úpravu.

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže voči určitým osobám

Je možné pri obchodnej verejnej súťaži na predaj majetku obce určiť, že sa môže súťaže zúčastniť len určitý okruh ľudí? Napríklad obyvatelia určitej ulice alebo oblasti. Podľa môjho názoru by takáto podmienka odporovala zákonu, ale opakovane sa v ...

Rozsah zverejnenia návrhu všeobecného záväzného nariadenia

Ak je celý návrh nariadenia zverejnený na webovom sídle obce, stačí na úradnej tabuli zverejnenie prvej strany návrhu nariadenia (názov nariadenia, dátumu zverejnenia, lehôt pripomienkového konania), alebo je povinnosťou aj tam zverejniť celý text...

Hlavná kontrolórka a jej členstvo v komisii

Členka komisie obecného zastupiteľstva bola zvolená za hlavnú kontrolórku. Máme ju upozorniť na nezlučiteľnosť týchto funkcií, keďže už má pracovnoprávny vzťah k obci?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály