Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 77


Nájom analógiou priameho predaja a obchodnou verejnou súťažou

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

Ako sa nájom, pri ktorom sa budú primerane aplikovať ustanovenia o priamom predaji, líši od nájmu obchodnou verejnou súťažou? Môžu byť kritériami hodnotenia cena, resp. nájomné?

Schválenie investičných akcií a ich realizácia

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2020 Ročník: 2020

V obecnom zastupiteľstve sme odsúhlasili rozpočet a v ňom finančné prostriedky na investičné akcie, no niektoré neboli zrealizované a podľa našich informácií ani nie je vôľa ich realizovať. Je možné nejako prinútiť vedenie obce k ich realizácii a ...

Obec po zániku mandátu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Starosta sa vzdal mandátu. Aké to má dôsledky a ako má obec postupovať, ak má iniciovať doplňovacie voľby?

Odmena zástupcu starostu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Náš starosta je vážne a dlhodobo chorý. Jeho zástupkyňa, ktorá je podnikateľka, navrhla obecnému zastupiteľstvu, že ho bude zastupovať v plnom rozsahu a zastupiteľstvo jej priznalo plat podľa § 13b ods. 5 zákona o obecnom zriadení vo výške 80 % pl...

Mimoriadna odmena poslancovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Zástupca starostu sa zaslúžil o úspech mimoriadne prospešného projektu. Starosta mu chce dať odmenu, ale ako zástupcovi mu už priznal zákonné maximum (70 %). Môže zástupca dostať mimoriadnu odmenu ako poslanec podľa § 25 ods. 8 zákona o obecnom zr...

Zasadnutie zastupiteľstva a neudelenie slova občanovi

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Na zasadnutí nášho obecného zastupiteľstva sa pravidelne zúčastňuje pani, ktorá svojimi poznámkami ruší rokovanie. Keď sa minule chcela ujať slova, starosta sa poslancov spýtal, či jej udelia slovo a poslanci to jednomyseľne odmietli. Máme to dať ...

Zriadenie funkcie prednostu obecného úradu

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

V obci s 1 400 obyvateľmi uvažujeme zriadiť funkciu prednostu obecného úradu. Stačí, ak takú funkciu zriadi starosta? Je to limitované počtom obyvateľov alebo počtom zamestnancov?

Protiprávne uznesenie o nájme

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 1/2020 Ročník: 2020

Máme uzavretú nájomnú zmluvu so súkromnou základnou umeleckou školou. Naši poslanci schválili uznesenie, ktorým tomuto nájomcovi odpustili nájomné za 3 mesiace. Starosta uznesenie nepodpísal. Ako máme postupovať, ak poslanci do troch mesiacov poza...

Postup pri rozhodovaní o obchodnej verejnej súťaži

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

V metodickom usmernení o nakladaní s majetkom obce je uvedené: „pri prevode formou obchodnej verejnej súťaže schvaľuje obecné zastupiteľstvo súčasne aj súťažné podmienky“. Musia sa spôsob predaja a súťažné podmienky schvaľovať na jednom zasadnutí ...

Sľub poslanca po ustanovujúcom zasadnutí

Dátum: Autor/i: Mgr. Ladislav Briestenský Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva bude prítomný poslanec, ktorý nebol prítomný na ustanovujúcom zasadnutí. Potrebovali by sme usmernenie, ako postupovať pri zložení jeho poslaneckého sľubu a odkedy presne môže hlasovať.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály