Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Mgr. Ladislav Briestenský

Počet článkov autora: 96


Zástupca starostu zvolený v doplňovacích voľbách za starostu a nezlučiteľnosť funkcií

V doplňovacích voľbách bol za starostu zvolený doterajší zástupca starostu. Ako správne by sa mala vyriešiť nezlučiteľnosť s doterajšou funkciou poslanca?

Poverenie na výkon finančnej kontroly

Podľa našej vnútornej smernice o finančnej kontrole vykonávajú finančnú kontrolu dvaja zamestnanci obce na základe písomného poverenia. Hlavný kontrolór tvrdí, že ak má kontrolu popri ňom robiť iný zamestnanec obecného úradu, musí mať poverenie od...

Vzdanie sa funkcie a skončenie pracovného pomeru hlavného kontrolóra

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva sa hlavná kontrolórka vzdala funkcie, čo je riadne zaznamenané v zápisnici zo zasadnutia. Neskôr doručila na obecný úrad písomnosť, že vzdanie sa funkcie berie späť. Je to možné?

Zmena vo výške dotácií

Obecné zastupiteľstvo chce vzhľadom na zhoršenú ekonomickú situáciu prehodnotiť pôvodne schválenú výšku dotácií na podporu verejnoprospešných služieb. Niektoré subjekty už podpísali zmluvy o poskytnutí dotácie s pôvodnými (vyššími) sumami. Bude sp...

Obecné zastupiteľstvo a plán činnosti hlavného kontrolóra

Čo bude nasledovať, ak obecné zastupiteľstvo neschváli plán kontrolnej činnosti, ktorý mu hlavný kontrolór predloží? V niektorých samosprávach tento plán obecné zastupiteľstvá iba berú na vedomie. Ako to má byť?

Vzdanie sa mandátu starostu

Som zástupca starostu, ktorý sa vzdal mandátu. Starosta so všetkými prestal komunikovať, len odkázal, že sa to rozhodne na najbližšom obecnom zastupiteľstve. Má starosta nejakú výpovednú lehotu? Odkedy preberiem zastupovanie? Kedy treba požiadať o...

Rozsah dovolenky starostu

Na koľko dní dovolenky má nárok starosta obce, ktorý má viac ako 33 rokov? Vzťahuje sa na neho kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre verejnú správu?

Obmedzenie rozhodovania obecných zastupiteľstiev počas krízovej situácie

Počas prvej vlny "Corony" sa nemohli predávať nehnuteľnosti, ktoré sú vo vlastníctve obce a nevieme sa dopátrať, ktorým opatrením bol tento zákaz zrušený, ak vôbec bol už zrušený. Môžete nám pomôcť?

Neschválenie zverejneného programu zasadnutia

Je možné, aby mestské zastupiteľ­stvo neschválilo zverejnený pro­gram zasadnutia a na základe návrhov poslancov schválilo celkom iný program?

Náplň práce prednostu obecného úradu

Je potrebný k vytvoreniu funkcie prednostu obecného úradu súhlas obecného zastupiteľstva? Akú má mať prednosta obecného úradu náplň práce?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály