Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 58


Krátkodobé a dlhodobé ošetrovanie člena rodiny (II.)

(dokončenie z predchádzajúceho čísla) V júnovom čísle časopisu sme priniesli prvú časť článku, ktorý bol zameraný na krátkodobé ošetrovné z dôvodu ošetrovania alebo starostlivosti o člena rodiny. V pokračovaní príspevku sa dozviete o novom type ne...

Pravidelná a príležitostná práca z domácnosti zamestnanca

Novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“ alebo „ZP“), ktorá bola vykonaná zákonom č. 76/2021 Z. z., s účinnosťou od 1. 3. 2021 zmenila definíciu domáckej práce a tele­práce, ale jej podstata a základné ...

Dovolenka z dôvodu starostlivosti o dieťa

Dňa 4. februára 2021 bola schválená novela č. 76/2021 Z. z. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“). Zákon nadobúda činnosť od 1. marca 2021 a vybrané u...

Zmeny pri uplatňovaní daňového bonusu na dieťa

Skutočnosť, či vznikne zamestnancovi nárok na daňový bonus na deti v ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020, ovplyvnia nielen príjmy zo zamestnania, ale aj príjmy od dane oslobodené, konkrétne pandemické nemo...

Lekárske preventívne prehliadky z hľadiska testovania zamestnancov na COVID-19

Hodnota poskytovaných rekondičných pobytov, rehabilitačných pobytov, kondičných rehabilitácií a pre­ventívnej zdravotnej starostlivosti v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom nie je predmetom dane z príjmov zo závislej činnost...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (5. časť)

V poslednej časti seriálu vám autorka Ing. Matlovičová prináša podrobné spracovanie osobitostí úrazového a garančného poistenia z hľadiska postavenia poslanca obecného zastupiteľstva.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (4. časť)

Pokračovanie seriálu od pani Ing. Matlovičovej sa v novembrovom čísle časopisu venuje rozsahu platenia poistného na zdravotné a sociálne pois­tenie.

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (3. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie tohto seriálu podrobne spracovanú oblasť: Odmeňovanie poslancov. V príspevku si prečítate, na akú odmenu má poslanec nárok, či má nárok na mimoriadne odmeny a všetky informácie sú podporené praktickými...

Špecifické pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky prá...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály