Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 51


Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (3. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša pokračovanie tohto seriálu podrobne spracovanú oblasť: Odmeňovanie poslancov. V príspevku si prečítate, na akú odmenu má poslanec nárok, či má nárok na mimoriadne odmeny a všetky informácie sú podporené praktickými...

Špecifické pracovnoprávne postavenie hlavného kontrolóra

Hlavný kontrolór obce je v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) zamestnancom obce a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky prá...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (2. časť)

V septembrovom čísle časopisu si v druhej časti tohto seriálu prečítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon verejnej funkcie.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (5. časť)

Letné dvojčíslo časopisu prináša poslednú časť príspevku venujúceho sa postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V tomto čísle si prečítate o možnostiach hlavného kontrolóra pracovať nadčasy, pričom sme túto tému jasne zobrazili aj na prak...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni (1. časť)

Obec je právnickou osobou sui generis a vykonáva samosprávu obce vlastnými orgánmi samostatne v medziach Ústavy SR. Orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce (ďalej len „starosta“). Oprávnenie rozhodovať o právnych úkonoch, t. j. o tom...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (4. časť)

Júnové číslo časopisu prináša pokračovanie seriálu, ktorý sa venuje právnemu postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V štvrtej časti seriálu sa dočítate o rozsahu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a taktiež, či má hlavný kontroló...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (2. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o osobitostiach odmeňovania hlavného kontrolóra, na aký pracovný úväzok môže pracovať a ďalšie zaujímavé informácie.

Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (1. časť)

Hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriad...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály