Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 42


Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (1. časť)

Hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriad...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (4. časť)

V letnom dvojčísle nájdete až dve časti seriálu Právne postavenie a platové pomery starostov obcí od autorky Ing. Ivety Matlovičovej. V štvrtej časti sa dočítate, aký právny nárok má starosta na dovolenku na základe platnej legislatívy.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (5. časť)

V piatej časti seriálu autorka podrobne rozoberá odstupné starostu v súlade so súčasnou právnou úpravou, pričom v príspevku uvádza konkrétne príklady z praxe.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (3. časť)

V júnovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v tretej časti seriálu podrobne opisuje postup pri valorizácii platu starostov.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (2. časť)

V májovom čísle prinášame pokračovanie seriálu od autorky Ing. Ivety Matlovičovej, ktorá v druhej časti podrobne opisuje postup pri odmeňovaní starostov vzhľadom na to, že od 1. 12. 2018 sa podmienky stanovenia platov starostov zmenili.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (1. časť)

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí a primátorov miest upravuje zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. Zákon ustanovuje nároky starostu a primátora (ďalej len „st...

Nadčas hlavného kontrolóra

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Obecné zastupiteľstvo z dôvodu naliehavosti preverenia nezákonných krokov predchádzajúceho starostu v decembri 2018 uzneseniami poverilo kontrolóra vykonaním troch kontrol s termínmi do najbližšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva (ďalej len „O...

Zrážky zo mzdy pri nútenom výkone rozhodnutia

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 7-8/2018 Ročník: 2018

Za správny výpočet zrážok zo mzdy je zodpovedný zamestnávateľ. Pri výpočte a realizácii zrážok postupuje najmä v súlade so zákonom č. 311/2011 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) a v súlade s nariadením č. 268/2006 Z. z. o...

Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Pracovné právo Vydanie: 6/2018 Ročník: 2018

Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) týkajúca sa obecného zastupiteľstva, ako aj členov komisií obecného zastupiteľstva a členov výborov mes...

Výkon funkcie poslanca a člena komisie

Dátum: Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová Rubrika: Pracovné právo a mzdy Vydanie: 12/2017 Ročník: 2017

Dňa 1. mája 2017 nadobudla účinnosť novela zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zme­ne a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), v zmysle ktorej už zamestnanec (súčasne aj uchádzač o zame...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály