Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Iveta Matlovičová

Počet článkov autora: 46


Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (4. časť)

Júnové číslo časopisu prináša pokračovanie seriálu, ktorý sa venuje právnemu postaveniu hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni. V štvrtej časti seriálu sa dočítate o rozsahu odvodov na zdravotné a sociálne poistenie a taktiež, či má hlavný kontroló...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (3. časť)

Májové číslo časopisu prináša ďalší diel seriálu, ktorý podrobne spracúva tému odmeny hlavného kontrolóra a takisto dovolenku a iné pracovnoprávne nároky.

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (2. časť)

V aprílovom čísle časopisu prinášame druhú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o osobitostiach odmeňovania hlavného kontrolóra, na aký pracovný úväzok môže pracovať a ďalšie zaujímavé informácie.

Opatrenia zamestnávateľa v súvislosti s výskytom koronavírusu

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o BOZP“) je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochra...

Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni (1. časť)

Hlavný kontrolór obce, ktorého volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, vykonáva svoju funkciu na základe pracovnej zmluvy. Postavenie hlavného kontrolóra upravuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriad...

Právne postavenie zástupcu starostu obce (2. časť)

V poslednom čísle časopisu v tomto roku uverejňujeme aj druhú časť príspevku, ktorý sa venuje zástupcom starostov. V decembrovom čísle sa dočítate o krátkodobom a dlhodobom uvoľňovaní na výkon funkcie zástupcu starostu, takisto o nároku na dovolen...

Právne postavenie zástupcu starostu obce (1. časť)

Postavenie zástupcu starostu je upravené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Od 1. apríla 2018 je účinná novela č. 70/2018 Z. z., ktorá priznáva zástupcovi starostu (dlhodobo uvoľnenému zo...

Pomerná časť dovolenky

Ako správne vypočítať dovolenku u zamestnanca, ktorý nastúpil do práce 5. 9. 2019? To, že má nárok na alikvotnú časť dovolenky po odpracovaní 60 dní u zamestnávateľa, resp. za každých 21 odpracovaných dní, to nám je jasné. Ale čo v prípade, že bud...

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (7. časť)

Októbrové číslo časopisu prináša poslednú časť seriálu, v ktorom sa dočítate o zdravotnom a sociálnom poistení starostu.

Právne postavenie a platové pomery starostov obcí (6. časť)

V šiestej časti seriálu vám prinášame podrobné informácie z oblasti stravovania, sociálneho fondu a cestovných náhrad, ale dočítate sa aj o tom, či starosta má nárok na doplnkové dôchodkové sporenie.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály