Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 14


Sprístupňovanie majetkových priznaní starostov

Príspevok je venovaný aktuálnej téme sprístupňovania oznámení funkcií, zamestnaní a činností (ďalej len „majetkové priznanie“ alebo „písomné oznámenie“) starostov obcí a primátorov miest. Dáva odpovede na otázky, ako majú obce postupovať, aby dodr...

Mzdový a prevádzkový normatív v škole

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z n...

Nevyhlásenie miestneho referenda

Nikde v právnej úprave nevieme nájsť riešenie situácie, ktorá u nás v obci nastala. Po doručení a overení petície za vyhlásenie miestneho referenda obecné zastupiteľstvo nevyhlásilo uznesením miestne referendum. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVID-19

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo „zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne týkaobcí, a to najmä v otázkach rokovania a hlaso...

Majetkové priznanie končiacich a začínajúcich starostov a poslancov po voľbách v roku 2018

V súvislosti s komunálnymi voľbami je aktuálna otázka plnenia povinností podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o kon...

Spôsoby prenájmu majetku obce

Ako je chápané ustanovenie § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“)? Môžu sa obchodnej verejnej súťaže (OVS), resp. dobrovoľnej dražby zúčastniť osoby citované v § 9a ods. 6 zákona o majetku...

Nový Správny súdny poriadok a kľúčová zmena pri prieskume rozhodnutí obce

Dňa 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť nový právny predpis kódexového typu, a to zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „Správny súdny poriadok“), spoločne s dvojicou ďalších procesných kódexov: zákonom č. 160/2015 Z. z. Civilným spo...

Nároky zástupcu starostu vyplývajúce zo zákona

Od roku 2011 do roku 2014 som pracovala ako prednostka obecného úradu. V novom volebnom období pôsobím ako poslankyňa obecného zastupiteľstva a zástupkyňa starostu obce na plný úväzok. V podstate robím to, čo som robila ako prednostka obecného úra...

Kontrolná právomoc obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Zákonnú úpravu kompetencií obce vo vzťahu k školám/školským zariadeniam upravuje viacero právnych predpisov – kľúčovým právnym základom pre kontrolnú právomoc obcí vo vzťahu k školám/školským zariadeniam je § 6 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o št...

Inkompatibilita a obmedzenia pri výkone funkcie hlavného kontrolóra obce (II.)

V predchádzajúcej časti príspevku som sa venoval inštitútu inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce s inými funkciami a činnosťami. Pokračovanie článku je venované druhému odlišnému inštitútu, a to obmedzeniam pri ...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály