Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD.

Počet článkov autora: 18


Daň z ubytovania

Obyvateľ vlastní niekoľko domov, ktoré prenajíma viacerým nájomcom. Platí sa za takéto ubytovanie v nájme daň z ubytovania? Je to síce dočasné ubytovanie, ale nie krátkodobé. Nájomcovia tam bývajú aj celé roky a platia nájom. Postupuje obec správn...

Nedoplatky na dani z nehnuteľností u prenajatých pozemkov

Nejedna obec alebo mesto by potrebovali peniaze na rozvoj, a hoci ich aj „majú“, v skutočnosti to tak nie je. Obce majú často zdroje v podobe mnohých pohľadávok voči ich dlžníkom, ale nedokážu ich rýchlo alebo prípadne už vôbec vymôcť. Jedným z tý...

Delimitačný protokol obce

Ako je možné získať/dostať sa k delimitačnému protokolu obce? Dôvodom je náš problém so stavbou rodinného domu na našom pozemku, ku ktorému kedysi viedla prístupová cesta, ktorej užívateľom bol MNV Československý štát, po roku 1993 obec bez LV, a ...

Pracovný pomer na určitú dobu

Pracovný pomer môže byť uzatvorený na určitú dobu alebo na neurčitý čas. Doba trvania pracovného pomeru má zásadné právne dôsledky na právny status zamestnanca a na povinnosti zamestnávateľa. Zamestnávať zamestnanca na určitú dobu je pre zamestnáv...

Sprístupňovanie majetkových priznaní starostov

Príspevok je venovaný aktuálnej téme sprístupňovania oznámení funkcií, zamestnaní a činností (ďalej len „majetkové priznanie“ alebo „písomné oznámenie“) starostov obcí a primátorov miest. Dáva odpovede na otázky, ako majú obce postupovať, aby dodr...

Mzdový a prevádzkový normatív v škole

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z n...

Nevyhlásenie miestneho referenda

Nikde v právnej úprave nevieme nájsť riešenie situácie, ktorá u nás v obci nastala. Po doručení a overení petície za vyhlásenie miestneho referenda obecné zastupiteľstvo nevyhlásilo uznesením miestne referendum. Ako riešiť vzniknutú situáciu?

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVID-19

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo „zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne týkaobcí, a to najmä v otázkach rokovania a hlaso...

Majetkové priznanie končiacich a začínajúcich starostov a poslancov po voľbách v roku 2018

V súvislosti s komunálnymi voľbami je aktuálna otázka plnenia povinností podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o kon...

Spôsoby prenájmu majetku obce

Ako je chápané ustanovenie § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“)? Môžu sa obchodnej verejnej súťaže (OVS), resp. dobrovoľnej dražby zúčastniť osoby citované v § 9a ods. 6 zákona o majetku...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály