Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Rozpočtové provizórium

Dátum: Rubrika: Hospodárenie

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Obce a vyššie územné celky zostavujú svoj rozpočet ako základný nástroj svojho hospodárenia, zachovania bilančnej kontinuity a zabezpečenia všetkých samosprávnych funkcií, ktoré musia počas roka zabezpečovať. Po zostavení rozpočtu obec a vyšší územný celok zverejňujú svoje návrhy rozpočtov najmenej 15 dní spôsobom obci obvyklým, aby sa k nemu mohli vyjadriť obyvatelia obce a až následne ho predkladajú do zastupiteľstiev na schválenie.

Komunálne voľby sa konajú na konci roka, t.j. v čase, ktorý je pre samosprávu veľmi dôležitý a podstatný práve v tom, že obce a mestá, ako aj vyššie územné celky predkladajú svoje návrhy rozpočtov na nasledujúci rozpočtový rok. Často sa v praxi stretávame so situáciou, keď po komunálnych voľbách príde zmena na pozícii starostu obce/primátora mesta a zmeny nastávajú aj v zložení obecných a mestských zastupiteľstiev. Dosluhujúci starostovia už rozpočet nepredkladajú, niekedy ho už ani vopred nepripravujú a noví zástupcovia samospráv často nechcú schvaľovať rozpočty, ktoré zostavoval niekto iný, nie sú v nich zahrnuté ich priority a ciele. Súčasná legislatíva ani iný predpis neustanovuje povinnosť pre samosprávy a vyššie územné celky predkladať do 31. decembra na schválenie návrhy rozpočtov a ak nie je rozpočet obce alebo vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku do 31. decembra bežného roka, hospodári obec alebo vyšší územný celok od 1. januára nasledujúceho roka v rozpočtovom provizóriu až do schválenia nového rozpočtu na daný rok.
Rozpočtové provizórium
je teda rozpočet predchádzajúceho rozpočtového roka, ktorý bol schválený orgánom obce alebo orgánom vyššieho územného celku. Rozpočtové provizórium neznamená, že obec alebo vyšší územný celok nemá rozpočet. Znamená to, že hospodári s rozpočtom, ktorý je rovnaký ako predchádzajúci rok, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku predchádzajúceho rozpočtového roka. Schváleným rozpočtom rozumieme úplne prvý schválený rozpočet na predchádzajúci rok a nie rozpočet, ktorý bol počas roka upravovaný rozpočtovými opatreniami, hoci aj tento upravený rozpočet bol následne riadne schválený.
Výnimku v obmedzení čerpania 1/12 predchádzajúceho rozpočtu tvoria výdavky uskutočnené počas provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom roku a výdavky uskutočnené počas provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Ide napríklad o:
-
výdavky na splácanie úrokov z prijatých úverov alebo pôžičiek a poplatkov súvisiacich s prijatými úvermi alebo pôžičkami,
-
výdavky na plnenie zo zákona zvýšených daňových povinností a na platenie zo zákona zvýšených odvodov poistného do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,
-
výdavky uskutočnené z prostriedkov Európskej únie a prostriedkov štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku alebo podľa osobitných predpisov.
Nevýhodou rozpočtového provizória je, že obce a vyššie územné celky nemôžu počas provizória poskytovať dotácie podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, teda právnickej osobe a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce, alebo ktoré pôsobia, alebo vykonávajú činnosť na území obce, alebo poskytujú služby za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce na podporu ich aktivít alebo rôznych iných účelov. Ide o dotácie, ktoré obce a vyššie územné celky poskytujú do oblasti športu, kultúry, školstva, životného prostredia pre športové kluby a rôzne záujmové združenia. Toto obmedzenie však neplatí, ak poskytovanie dotácií obcou a vyšším územným celkom ustanovuje poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu obce alebo vyššieho územného celku súkromným a cirkevným školám a školským zariadeniam na základe osobitného predpisu, ktorým je napríklad zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Počas roka teda obec a vyšší územný celok v rozpočtovom provizóriu naďalej pripravuje svoj návrh rozpočtu na aktuálny rok a predloží ho najneskôr do 31. decembra bežného roka na schválenie do zastupiteľstva. Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom obce a vyššieho územného celku po jeho schválení. Treba sledovať, ktoré položky boli počas rozpočtového provizória uhrádzané, aby ich nový schválený rozpočet obsahoval a nemusel sa rozpočet po jeho schválení ihneď upravovať rozpočtovým opatrením. Zákon ani iný predpis neustanovuje formu zúčtovania rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov. Je plne v kompetencii obce ako zúčtovanie vykoná.
Rozpočtové provizórium taktiež platí aj pre rozpočtové organizácie, ktoré taktiež počnúc 1. januárom začnú hospodáriť podľa prvého schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka. Príspevkové organizácie, samozrejme, dostávajú výšku príspevku podľa sumy, ktorá bola v schválenom rozpočte predchádzajúci rok.
Samosprávy taktiež nesmú zabúdať na povinnosti voči Ministerstvu financií SR. Aj keď nemajú schválené rozpočty na ďalší rok, musia nahrať rozpočtové provizórium do Rozpočtového informačného systému RIS.SAM podľa stanovených termínov, a to v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie
najneskôr do 10. januára nasledujúceho rozpočtového roku
a rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného rozpočtu najneskôr
do 31. januára nasledujúceho rozpočtového roku
.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály