Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Obec/Mesto

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Publikované: Autor/i: PhDr. Jozef Sýkora, MBA

Príspevok sa venuje spracovaniu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce alebo mesta, či mestskej časti (ďalej len „Program“). v z. n. p.

Základnou úlohou obce ako orgánu územnej samosprávy je zabezpečenie všestranného rozvoja územia obce a uspokojenie verejných potrieb jeho obyvateľov. Podporným prvkom realizácie rozvojových aktivít a úloh obce je získanie finančných prostriedkov z verejných zdrojov na realizáciu projektov rozvoja územia, ktoré je podmienené zladením projektov s rozvojovou stratégiou príslušnej obce. 

Obec zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí a spolupracuje pri príprave integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja, pravidelne monitoruje program rozvoja obce alebo spoločný program rozvoja obcí a každoročne do 31. mája zasiela príslušnému VÚC správu o jeho plnení a zabezpečuje súlad programu rozvoja obce alebo spoločného programu rozvoja obcí s územnými plánmi podľa ustanovení § 18 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v platnom znení, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis.

Novela zákona od 1. apríla 2024

Od 1. apríla 2024 je v účinnosti zákonná úprava v ustanovení § 8 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p., pričom platí, že program rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii, a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe rozvoja VÚC, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územného plánu obce.

Upozornenie:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Slovenskej republiky zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu národnej stratégie pri uplatnení partnerstva s orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami a ďalšími subjektmi územnej spolupráce, pričom využíva najmä štatistické údaje, strategické dokumenty a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky.

Vypracovanie a schválenie Programu je jednou z podmienok na predloženie žiadosti VÚC alebo obce alebo skupiny obcí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov podľa   § 4 ods. 2 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v z. n. p.. Program obce predstavuje vždy  strednodobý programový dokument vypracovaný na obdobie kalendárnych rokov. Je východiskom tvorby územnoplánovacej dokumentácie, ak ju obec nemá, alebo jej aktualizácie, ak už existuje.

Územnoplánovacia dokumentácia by sa mala aktualizovať každé štyri roky, pričom by sa najskôr mala zhodnotiť realizácia existujúceho Programu. Program teda spravidla obsahuje analytickú časť, ktorá hodnotí súčasný stav v jednotlivých oblastiach na území obce. Rovnako má napríklad obsahovať vyhodnotenie dotazníkového prieskumu, ktorý vyjadruje názory a postoje miestnych obyvateľov na jednotlivé oblasti života v obci. Obecný Program má obsahovať stratégiu rozvoja, v ktorej sú zadefinované priority rozvoja podľa jednotlivých oblastí (akčné plány).

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je strategický strednodobý dokument, ktorý určuje víziu rozvoja obce, jej prioritné rozvojové oblasti, ciele a aktivity smerujúce k ich naplneniu. Cieľom Programu je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva, sociálneho charakteru  a hospodársko-ekonomického postavenia našej obce. Poslaním  nepochybne je zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce.

V monitorovacej komisii sú spravidla zastúpení hlavní predstavitelia samosprávy (orgány obce –  starosta a obecné zastupiteľstvo, a tiež napríklad riaditelia  zriadených rozpočtových alebo príspevkových organizácií) s dôrazom na zastúpenie všetkých sektorov a priradenie odborníkov k jednotlivým prioritám. Úlohou monitorovacej komisie pre riadenie realizácie Programu obce bude:

a)     schádzať sa na prehodnocovanie plnenia Programu obce podľa potreby, najmenej raz za pol roka,

b)     raz ročne podať správu obecnému zastupiteľstvu o stave realizácie cieľov Programu obce tak, aby bolo zabezpečené včasné splnenie všetkých cieľov,

c)     prideliť zodpovednosť za monitorovanie jednotlivých cieľov akčných plánov svojim jednotlivým členom,

d)     vzájomne sa informovať o plánoch prípravy a realizovaní projektov s cieľom koordinácie aktivít v obci,

e)     aktualizovať Program obce (minimálne každý druhý rok) a súčasne

f)      pravidelne komunikovať s občanmi, podnikateľmi a inštitúciami v obci s cieľom zabezpečiť informovanosť o Programe obce; so stratégiou rozvoja obce má byť oboznámená verejnosť prostredníctvom miestnych médií, webového sídla, cez úradnú tabuľu obce.

Jednotlivé úlohy programu majú byť realizované pomocou bežných postupov a procedúr obecného úradu a ďalších zúčastnených inštitúcií, pričom rozhodujúcim pre úspech bude monitorovanie a koordinácia týchto úloh, uskutočnená zamestnancami obecného úradu alebo oddeleniami/referátmi mestského úradu v zmysle organizačnej štruktúry (spravidla povinná súčasť organizačného poriadku jednotky územnej samosprávy).

10 tipov, na čo v praxi nezabudnúť

  1. Vypracovanie programu má primárne prispieť k splneniu jedného zo základných princípov regionálnej politiky, ktorým je princíp programovania.
  2. Aktualizácia Programu obce má byť založená na princípe výberu priorít, opatrení, aktivít a projektov, pomocou ktorých je možné dosiahnuť najefektívnejší rozvoj prioritných oblastí obce.
  3. Monitorovacia komisia pre riadenie realizácie Programu odporúča zmeny v Programe a obecné/mestské zastupiteľstvo schvaľuje Program na ďalšie obdobie (formou uznesenia).
  4. Program   musí byť zároveň otvorený dokument a mal by sa podľa vopred stanovených pravidiel dopĺňať a aktualizovať.
  5. Tvorba Programu si vyžaduje aktívne zapojenie všetkých dôležitých sociálnych partnerov na úrovni obce (verejná správa, podnikatelia, mimovládne organizácie, verejnosť),  aby si získal širokú miestnu podporu a stal sa užitočným nástrojom nielen na koordináciu prioritných rozvojových zámerov (verejných aj súkromných), ale aj na získavanie prostriedkov potrebných na ich realizáciu.
  6. Hlavný kontrolór obce alebo mesta nerealizuje kontrolu k Programu ani stanovisko odborného charakteru.
  7. Program sa neoveruje základnou finančnou kontrolou (teda nie je právnym úkonom a ani iným úkonom majetkovej povahy).
  8. Program sa nezverejňuje v Centrálnom registri zmlúv, a ani v registri partnerov, či v profile verejného obstarávateľa.
  9. Súčasťou Programu  môže byť aj určenie zodpovednosti, termínovník úloh, resp. úlohy zastupiteľstva, či pre hlavného kontrolóra obce ku kontrolám vo vzťahu k Programu a k tvorbe kontrolórskych stanovísk k návrhu rozpočtu, respektíve k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením.
  10. Odporúčam, aby Program bol pripomienkovaný v čase tvorby a vyhodnotenia aj z hľadiska štatutárov (riaditeľov) rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti obce alebo mesta.

Poznámka:

Viacročné rozpočtovanie (strednodobý rozpočet) na nasledujúci rozpočtový rok a dva roky nasledujúce po rozpočtovo navrhovanom roku (tieto roky sú nezáväzné a orientačné) sa má viazať na  Program obce a následne aj aktualizovať. Pre udržiavanie a realizáciu Programu danej obce má byť zriadená monitorovacia komisia, ktorej úlohou bude koordinovať celkový proces implementácie stratégie a navrhovať v prípade potreby zmeny v realizácií strategických plánov, ich doplnenie, prípadne prípravu nových dokumentov potrebných pre napĺňanie vízie obce.

Otázka:

Ako spracovať interné ciele, priority a opatrenia stratégie rozvoja obce v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja?

Priorita 1:  Technická infraštruktúra

Opatrenie 1: Dobudovanie absentujúcej infraštruktúry

Podopatrenie 1: dobudovanie verejného vodovodu,

Podopatrenie 2: spracovanie štúdie ekonomickosti vybraných druhov čistiarní odpadových vôd a výber najvhodnejšej

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.