Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Predvolanie a predvedenie svedka v správnom konaní pred obcou

Dátum: Rubrika: Správne právo

V správnom konaní má obec právne postavenie správneho orgánu. Uvedené právne postavenie jej umožňuje zabezpečovať v správnom konaní účasť osôb, ktorých osobná účasť je na konaní nevyhnutná. Pokiaľ sa predvolávaná osoba náležite neospravedlní a ani na opätovné predvolanie sa nedostaví na konanie, môže obec požiadať o jej predvedenie. Pre právnu relevanciu predvedenia osoby však musia byť splnené všetky predpoklady, ktoré sú predmetom článku.
Právna úprava procesného úkonu v správnom konaní pred obcou
Pojem procesný úkon zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v z. n. p. (ďalej len "správny poriadok") neustanovuje, v každom štádiu správneho konania pred obcou však predpokladá vykonávanie procesných úkonov v správnom konaní.
Pod procesným úkonom v správnom konaní možno rozumieť aj právny úkon obce, ktorá je správnym orgánom, ktorý je adresovaný účastníkovi správneho konania a ktorý spôsobí právny následok predpokladaný právnou úpravou v predmetnom správnom konaní. Takýmto procesným úkonom obce, ktorá je správnym orgánom, je aj predvolanie osoby, ktorej osobná účasť na prebiehajúcom správnom konaní pred obcou je nevyhnutná a podstatná pre vyriešenie predmetu správneho konania.
Vykonanie procesného úkonu v správnom konaní sa viaže na súčinnosť správneho orgánu a účastníka správneho konania, prípadne predvolávanej osoby. Ide o základnú zásadu správneho konania ustanovenú v § 3 ods. 2 správneho poriadku, podľa ktorej sú obce povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka (môže ísť aj o svedkov), a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy.
Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia obce poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.
Príklad č. 1:
V správnom konaní podal účastník správneho konania odvolanie. Pretože odvolanie nespĺňalo všetky zákonné náležitosti ustanovené 
správnym poriadkom, konkrétne neobsahovalo, čo účastník konania podaným odvolaním navrhuje, obec ďalej nekonala o podanom odvolaní. S takýmto postupom obce odvolávajúci sa subjekt nesúhlasil a konštatoval, že obec ho mala informovať o nedostatkoch podaného odvolania. Je uvedený názor odvolávajúceho sa účastníka správneho konania správny?
Podľa § 19 ods. 3 správneho poriadku platí, že pokiaľ podanie nemá predpísané náležitosti, správny orgán pomôže účastníkovi konania nedostatky odstrániť, prípadne ho vyzve, aby ich v určenej lehote odstránil; súčasne ho poučí, že inak konanie zastaví, pričom ide o kogentnú právnu úpravu. Názor účastníka správneho konania je správny.
Predvolanie a predvedenie sú preto spojené s potrebou účasti fyzickej osoby na správnom konaní, nakoľko je potrebné zabezpečiť jeho spoluprácu s obcou, inak by nemusel byť naplnený účel správneho konania. Preto je nevyhnutné, aby obec riadne vyhodnotila dôležitosť účasti osoby na správnom konaní, hlavne či je nevyhnutné ju predvolávať, čo je spojené s určitou ujmou, ktorá je týmto procesným úkonom osobe spôsobená. Úvaha o tom, či predviesť alebo nepredviesť osobu, je výlučným oprávnením obce, ktorá vyhodnotí, či boli naplnené predpoklady pre uplatnenie tohto právneho inštitútu.
Predvolanie osoby v správnom konaní obcou
Príklad č. 2:
V správnom konaní pred obcou príslušná obec predvolala osobu, pretože táto mala podklady potrebné pre priebeh správneho konania. Keďže predvolaná osoba zastávala názor, že uvedené podklady nemajú pre dané konanie význam, považovala predvolanie obce za bezpredmetné a nedostavila sa na správne konanie. Konala uvedená osoba v súlade s platným právom?
Podľa § 41 ods. 1 správneho poriadku obec, ktorá je správnym orgánom, predvolá osobu, ktorej osobná účasť je na správnom konaní nevyhnutná. Prípady, kedy je osobná účasť danej osoby na správnom konaní nevyhnutná, správny poriadok ani demonštratívne neustanovuje, a preto je na úvahe obce, či danú osobu predvolá. Obec tak môže urobiť napríklad vtedy, keď potrebuje od osoby nejaké informácie, doplňujúce podklady, potrebné vysvetlenia, objasnenie situácie alebo predloženie akejkoľvek veci, ktorá má význam pre priebeh správneho konania pred obcou. Predvolaný subjekt nekonal v súlade s platným právom.
Príklad č. 3:
Obec považovala za nevyhnutnú účasť osoby na správnom konaní, a preto ju predvolala. V písomnom predvolaní obec zároveň uviedla, že pokiaľ sa osoba nedostaní ani na opakované predvolanie a neospravedlní sa, môže byť predvedená. Taktiež upozornila predvolanú osobu na možnosť udelenia pokut
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.