Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Prístup k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva

Dátum: Rubrika: Naša poradňa

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Chcem sa spýtať na možnosť prístupu k zvukovej nahrávke obecného zastupiteľstva. Som poslanec zastupiteľstva a pre pracovné povinnosti som sa nemohol zúčastniť zastupiteľstva. Chcel by som si vypočuť zvukovú nahrávku z tohto zasadnutia. Koho a akým spôsobom mám žiadať o nahrávku? Starostu obce podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupne k informáciám alebo mám ako poslanec právo na poskytnutie nahrávky aj mimo uvedeného zákona?
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej "zákon o obecnom zriadení") v § 25 upravuje povinnosti a oprávnenia poslancov obecného zastupiteľstva. Podľa § 25 ods. 1 písm. b) je poslanec povinný zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Zákon o obecnom zriadení však neupravuje povinnosti a oprávnenia poslanca v situácii, keď sa poslanec obecného zastupiteľstva na zasadnutí obecného zastupiteľstva nezúčastní. Preto z uvedeného zákona nevyplýva právo poslanca na poskytnutie zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva z dôvodu jeho neprítomnosti na zasadnutí obecného zastupiteľstva.
Zákon o obecnom zriadení zároveň neustanovuje organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia obecného zastupiteľstva (napr. vyhotovovanie a zverejňovanie zápisnice o zasadnutí obecného zastupiteľstva, zverejňovanie zvukových záznamov alebo zvukovoobrazových záznamov zo zasadnutí obecného zastupiteľstva obcou). Tieto informácie môžu byť upravené v rokovacom poriadku obecného zastupiteľstva.
Podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení sú rokovania obecného zastupiteľstva zásadne verejné. Zmyslom inštitútu verejnosti rokovania obecného zastupiteľstva je možnosť kohokoľvek získať informácie o rokovaní, jeho priebehu a jeho obsahu.
Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v z. n. p. (ďalej len "zákon o slobode informácií") medzi povinné osoby, ktoré majú povinnosť sprístupňovať informácie, patria aj obce. Každý má právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii, a to bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje (§ 3 ods. 1 a 3 zákona o slobode informácií).
Je preto potrebné vychádzať z rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce, ktorej ste poslancom, či a ako upravuje organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a či stanovuje právo na poskytnutie zvukového alebo zvukovoobrazového záznamu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí neboli prítomní na zasadnutí.
Ak takého právo v rokovacom poriadku obce zakotvené nie je (čo predpokladáme), je možné požiadať o zvukový alebo zvukovoobrazový záznam zo zasadnutia obecného zastupiteľstva podľa zákona o slobode informácií prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácií, ktorá musí spĺňať náležitosti uvedené v § 14 tohto zákona. Obec je povinná takýto záznam sprístupniť.
zdroj: www.otazkyodpovede.sk


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.