Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach

Dátum: Rubrika: Poznatky z praxe

Príspevok sa zaoberá právnou úpravou všeobecne záväzných nariadení obcí o miestnych daniach, poukazuje na nedostatky v ustanoveniach všeobecne záväzných nariadení obcí, na odporúčania pri odstraňovaní týchto nedostatkov a tiež na oprávnenie prokurátora podať protest proti všeobecne záväzným nariadeniam obcí, ktorými bol porušený zákon.
Podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p (ďalej len "zákon o obecnom zriadení") obec môže
vo veciach územnej samosprávy
vydávať všeobecne záväzné nariadenia; všeobecne záväzné nariadenie nesmie byť v rozpore s
Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy
, môže vydávať všeobecne záväzné nariadenie
len na základe splnomocnenia zákonom a v jeho medziach
. Také nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, so zákonmi, s nariadeniami vlády, so všeobecne záväznými predpismi ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy.
______________________________
Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len "zákon o miestnych daniach") obec môže všeobecne záväzným nariadením ukladať
miestne dane
. Obec sa teda môže rozhodnúť prijať uvedené všeobecne záväzné nariadenie, pričom môže v ňom upraviť len skutočnosti ustanovené zákonom o miestnych daniach. Preto by obce mali pri príprave všeobecne záväzných nariadení postupovať s náležitou starostlivosťou a dbať na ich kvalitu.
______________________________
Okrem toho podľa § 2 ods. 2 zákona o miestnych daniachobec ukladá
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
. V tomto prípade je obec povinná prijať všeobecne záväzné nariadenie, pričom aj tu platí, že obec v ňom môže upraviť len skutočnosti ustanovené zákonom o miestnych daniach. Niektoré obce upravujú v jednom všeobecne záväznom nariadení miestne dane aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, iné obce zase tieto skutočnosti upravujú v samostatných všeobecne záväzných nariadeniach.
Náležitosti všeobecne záväzného nariadenia
Z ustanovení zákona o miestnych daniach vyplýva, že obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť najmä:
-
v prípade dane z pozemkov iný základ dane a sadzbu dane (§ 7 a § 8),
-
v prípade dane zo stavieb inú sadzbu dane a príplatok za podlažie (§ 12 ods. 2 a 3),
-
v prípade dane z bytov inú sadzbu dane (§ 16 ods. 2 a 3),
-
podľa miestnych podmienok v obci alebo jej jednotlivej časti zníženie dane alebo oslobodiť od dane z pozemkov, dane zo stavieb alebo dane z bytov (§ 17 ods. 2 a 3),
-
v prípade dane za ubytovanie rôznu sadzbu dane pre časti obce alebo pre jej jednotlivé katastrálne územia (§ 40 ods. 2),
-
sumu dane z nehnuteľností, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje, ktorú nebude vyrubovať, najviac v úhrne do sumy 5 eur (
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.