Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovníctvo ROPO a obcí 5/2024

ISSN 1339-1631 (online) ISSN 1337-0197 (tlačené vydanie)
5/2024

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (III. časť)

Ing. Miriam Majorová, PhD. Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V nasledujúcom príspevku pokračujeme v seriáli o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve a zameriame sa na metódy konsolidácie predstavujúce postupy, prostredníctvom ktorých sa vytvorí z indi...

Tvorba sociálneho fondu a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Významným nástrojom sociálnej politiky v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii (ďalej len "ROPO") a jedným zo zdrojov jej financovania je sociálny fond. Ide o povinne vytváraný fond obce a R...

Použitie sociálneho fondu a základná finančná kontrola

Ing. Ingrid Konečná Veverková Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Významným zdrojom financovania sociálnej politiky v obci, rozpočtovej a príspevkovej organizácii je sociálny fond. V nasledujúcom príspevku sa venujeme príspevkom poskytovaným zo sociálneho fondu a...

Obsah vydania

Editoriál

Vydáva

Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi 5/2024
Odborný mesačníkročník XIX
Vydáva: Wolters Kluwer SR s. r. o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 10, IČO: 31348262
Odborná redaktorka: Ing. Dana Žňavová; Odborná garantka: Ing. Miriam Majorová, PhD.
Predplatné a distribúcia: Ing. Andrea Fazekašová Medovarská; tel.: (02) 58 10 20 31
e-mail: faktury@wolterskluwer.sk

Internet: www.wolterskluwer.sk
Adresa redakcie: Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, tel.: (02) 58 10 20 28, e-mail: casopisy@wolterskluwer.com

Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Pretlač a akékoľvek šírenie je povolené len so súhlasom redakcie. Za správnosť údajov uvedených v článkoch zodpovedajú ich autori.
Objednávky predplatného automaticky predlžujeme na ďalší rok. Prípadné zrušenie odberu uskutočnite písomne vždy v mesiaci august. Ročné predplatné je 115 € vrátane DPH, poštovného, balného a online verzie na www.ropoaobce.sk.
Sadzba: Forma, s. r. o., Bratislava; Návrh obálky: www.sueweb.sk; Periodicita: mesačník.
Tlač: Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava, www.polygraficka.sk.
Zadané do tlače: 6. 5. 2024
© Wolters Kluwer SR s. r. o., 2024
EV 2283/08 (tlačená verzia)
EV 17/22/EPP (online)
ISSN 1337-0197 (tlačená verzia)
ISSN 1339-1631 (online)

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.