Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka v účtovných jednotkách samosprávy

Účtovná závierka predstavuje ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie a obsahuje dôležité informácie pre zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme príprave na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy.
Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. definuje účtovnú závierku ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, v členení na:
-
súvahu,
-
výkaz ziskov a strát,
-
poznámky pozostávajúce z textovej a tabuľkovej časti.
Deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
, je pri zostavení riadnej účtovnej závierky účtovnými jednotkami samosprávy posledný deň kalendárneho roka. Iný dátum ako 31. 12. je relevantný v prípade mimoriadnej účtovnej závierky.
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. ­MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "postupy účtovania") upravuje závierkové účtovné prípady a upravujúce závierkové účtovné prípady takto:
-
závierkové účtovné prípady
predstavujú účtovanie o skutočnostiach (predmete účtovníctva), pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
-
upravujúce závierkové účtovné prípady
predstavujú účtovanie o skutočnostiach (predmete účtovníctva) týkajúcich sa stavu ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a ktoré účtovná jednotka zistila do dňa zostavenia účtovnej závierky; upravujúcim závierkovým účtovným prípadom nie je účtovanie skutočností, ktoré nastali medzi dňom, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a dňom jej zostavenia, ak nesúvisia so stavom ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
______________________________
Proces zostavenia účtovnej závierky je súborom aktivít uskutočňovaných pred uzatvorením účtovných kníh, účtovanie závierkových a upravujúcich závierkových účtovných prípadov, uzatvorenie účtovných kníh, zostavenie účtovných výkazov a spracovanie poznámok.
______________________________
Účty hlavnej knihy sa uzavrú účtovnými zápismi nasledujúcim postupom:
-
Konečné stavy účtov účtovej triedy 5
- Náklady sa účtujú na ťarchu účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia a konečné stavy účtov účtovej triedy 6 - Výnosy sa účtujú v prospech účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia.
-
Konečné zostatky súvahových účtov
sa účtujú podvojne v prospech alebo na ťarchu účtu 702 - Konečný účet súvahový podľa charakteru zostatku.
-
Výsledok hospodárenia
za účtovné obdobie sa zisťuje ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, preúčtovaním konečných stavov účtov nákladov a konečných stavov účtov výnosov na uzávierkový účet 710 - Účet výsledku hospodárenia. Preúčtovaním konečného zostatku účtu 710 - Účet výsledku hospodárenia na účet 702 - Konečný účet súvahový sa uzatvoria účtovné knihy.
V rámci procesu uzatvorenia účtovných kníh sa realizujú najmä inventarizácia, kontrola bilančnej kontinuity, kontrola nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, zaúčtovanie kurzových rozdielov, zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nemajú konečný zostatok, výpočet výsledku hospodárenia a dane z príjmov, účtovanie rezerv a opravných položiek, účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, kontrola zaúčtovania odpisov, účtovanie nevyfakturovaných dodávok, špe­cifické účtovné prípady podľa typu účtovnej jednotky, ako napríklad odsúhlasenie transferov.
Medziročná bilančná kontinuita
V účtovných jednotkách účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva musí byť dodržaná zásada, že konečné zostatky účtov, ktoré sa vykazujú v súvahe k poslednému dňu účtovného obdobia, musia byť zhodné so začiatočnými stavmi týchto účtov k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.
Medziročná bilančná kontinuita musí byť zachovaná nielen v účtovných výkazoch, ale aj v tabuľkách poznámok.
Špecifická vyplývajúce z postupov účtovania používaných od 1.1.2023
V účtovnom období kalendárneho roka 2023 účtovali organizácie samosprávy (obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami a príspevkové organizácie zriadené obcami a vyššími územnými celkami) podľa nových postupov účtovania.
Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa odrazia v účtovnej závierke:
-
nepeňažné vklady do obchodných spoločností; preúčtovanie zostatku účtu 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín súvzťažne s účtom 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov,
-
webové sídlo; ak sa účtovalo na účet 013 - Softvér a k nemu príslušnému účtu 073 - Oprávky k softvéru, preúčtovať na účet 019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok a k nemu príslušnému účtu 079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku,
-
evidencia pozemkov; v analytickej evidencii pozemkov sa uvádza katastrálne územie, parcelné číslo, výmera pozemku, druh pozemku podľa listu vlastníctva a jednotková cena za výmeru pozemku,
-
účtovanie miezd a odmien; hrubá mzda, dohody o prácach, odmeny členov za výkon funkcie, ktorí boli do funkcie zvolení alebo vymenovaní, odmeny za výkon funkcie predsedu, člena a zapisovateľa volebnej komisie ako náklad na účte 521 - Mzdové náklady súvzťažne so vznikom záväzku na účte 331 - Zamestnanci,
-
inkaso platby kartou; zaúčtovanie pohľadávky voči banke na účte 378 - Iné pohľadávky súvzťažne s účtom rôznych pohľadávok 31X a platba platobnou kartou prijatá na bankový účet na ťarchu účtu 22X súvzťažne s účtom 378 - Iné pohľadávky,
-
rezervy; rezerva sa ­netvorí k prostriedkom zo štátneho rozpočtu, od 1.1.2023 sa bežné transfery zúčtujú do výnosov len s nákladmi hradenými z tohto bežného transferu,
-
poistné; napr. havarijné, povinné zmluvné poistenie, poistenie osôb a majetku, poistenie zodpovednosti za škodu, sa účtuje ako náklad 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť súvzťažne s účtom 379 - Iné záväzky,
-
zaniknuté záväzky na účtujú na rôzne účty 3XX súvzťažne s účtom 648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti,
-
podsúvahové účty; doplnený rozsah účtovania o majetok vo výpožičke, drobný nehmotný majetok a drobný hmotný majetok, ktorý nie je dlhodobým majetkom podľa vnútorného predpisu účtovnej jednotky, a odpísané pohľadávky do doby zániku.
Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch nevykazujúcich zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
-
kalkulačný účet 111 - Obstaranie materiálu, na ktorom sa účtujú zložky obstarávacej ceny materiálu pri spôsobe A účtovania zásob. K 31.12.2023 sa neprevzatý materiál účtuje na ťarchu účtu 119 - Materiál na ceste a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu. Prevzatý materiál sa účtuje na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade a v prospech účtu 111 - Obstaranie materiálu.
-
kalkulačný účet 131 - Obstaranie tovaru, na ktorom sa účtujú zložky obstarávacej ceny tovaru pri spôsobe A účtovania zásob. K 31.12.2023 sa neprevzatý tovar účtuje na ťarchu účtu 139 - Tovar na ceste a v prospech účtu 131 - Obstaranie tovaru. Prevzatý tovar sa účtuje na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtu 131 - Obstaranie tovaru.
-
účet 431 - Výsledok hospodárenia sa súvzťažne zaúčtuje s účtom 428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v závislosti od charakteru výsledku hospodárenia.
-
účet 354 - Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku sa k 31.12.2023 účtovne vysporiada súvzťažne s účtom 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku.
Systémová rovnosť súčtu analytických účtov a analytickej evidencie vo vzťahu k syntetickým účtom
Pravidlá ich tvorby obsahuje § 5 postupov účtovania, podľa ktorého sú relevantné tiet
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály