Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 28


Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 2/2020 Ročník: 2020

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informác...

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 6/2019 Ročník: 2019

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. V konsolido...

Novela postupov účtovania štátnej správy a samosprávy pre rok 2019

Dátum: Autor/i: Ing. Ladislav Zakhar, PhD. Rubrika: Z legislatívy Vydanie: 4/2019 Ročník: 2019

Postupy účtovania v organizáciách štátnej správy a samosprávy sú upravené v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrením Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podr...

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (2. časť)

Dátum: Autor/i: Ing. Terézia Urbanová Rubrika: Poznatky z praxe Zo seriálu: Individuálna účtovná závierka za rok 2017 Vydanie: 1/2018 Ročník: 2018

V pokračovaní príspevku o individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pre uzatvorenie účtovníctva v samospráve.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (1. časť)

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ukladá štátnej správe a samospráve povinnosť prezentovať každoročne uzatvorenie účtovníctva prostredníctvom záväzne formalizovaného dokumentu, a to individuál­nej ú...

Proces zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 3/2017 Ročník: 2017

Po ukončení prác na zostavení individuálnej účtovnej závierky sa v štátnej správe a samospráve začína proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky. Základným cieľom konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom ...

Záver účtovného roka 2016 v štátnej správe a samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 12/2016 Ročník: 2016

Účtovná závierka ako komplexný výstup účtovníctva za účtovné obdobie predstavuje súbor informácií, ktoré majú používateľom slúžiť na zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky (ÚJ) v roku, za ktorý sa predkladá, ale zároveň majú byť aj podkladom na úč...

Pohľadávky a záväzky v účtovníctve samosprávy

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 1/2016 Ročník: 2016

Pohľadávky a záväzky predstavujú zúčtovacie vzťahy v rámci účtovníctva obcí, t. j. zabezpečujú účtovné zobrazenie väčšiny vzťahov účtovnej jednotky, ktoré vznikajú medzi organizáciou a ostatnými subjektmi, medzi viacerými účtovnými obdobiami a med...

Uzatvorenie účtovníctva za rok 2015 v samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Miriam Majorová, PhD. Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 12/2015 Ročník: 2015

V oblasti účtovníctva je koncoročné obdobie tradične spojené s uzatvorením účtovníctva a zostavením účtovnej závierky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály