Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 41


Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 2. časť

V druhej časti príspevku venovanej tematike individuálnej účtovnej závierky sa budeme pokračovať účtovaním časového rozlíšenia.

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 - 1. časť

Posledný mesiac v roku sa štandardne oblasť účtovníctva spája s procesom, ktorý smeruje k ukončeniu účtovného obdobia. V príspevku sa venujeme prípravám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a zvládnutiu celého procesu uzatvorenia účtovnýc...

Postupy účtovania od 1. januára 2023

V súčasnosti finišuje legislatívny proces, ktorého výsledkom budú dve nové opatrenia upravujúce postupy účtovania.

Základný rámec vnútorného predpisu za oblasť účtovnej konsolidácie v samospráve

Podobne ako pri procese zostavovania individuálnej účtovnej závierky, aj pri procese zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné, aby boli jednotlivé kroky a zodpovednosti jednoznačne určené. Tento cieľ možno dosiahnuť vytvorením a n...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2021

Po splnení povinnosti samosprávy zostaviť individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „IÚZ“) za rok 2021 a uložiť ju v registri účtovných závierok, je pred samosprávou ďalšia povinnosť súvisiaca s účtovným obdobím 2021, a to zostavenie konsolidovanej...

Účtovanie drobného dlhodobého majetku

Mesto vlastní nájomné byty. V týchto bytoch mesto realizuje nákup spotrebičov v prípade poruchy. Napríklad pokazí sa sporák, kúpi sa nový. Ide o spotrebu materiálu na účte 501 + EK633006 alebo je to výmena starého materiálu za nový 511 + EK635004,...

Vnútorný predpis pre oblasť rozpočtovníctva a rozpočtového výkazníctva v samospráve

V záujme efektívneho fungovania rozpočtových procesov v samospráve by mali mať organizácie vypracovaný vnútorný prevádzkový predpis. V nasledujúcom texte prinášame prehľad obsahu takého vnútorného predpisu.

Postup účtovania technickej a biologickej rekultivácie

Hmotno-právnym predpisom upravujúcim tematiku rekultivácií je vyhláška č. 508/2004 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zá...

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v samospráve

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály