Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 32


Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v samospráve

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v období pandémie

Súčasné náročné obdobie, ktoré v našej krajine, ako aj celosvetovo nazývame pandemickým obdobím, sa odzrkadľuje aj v takých oblastiach súvisiacich s ekonomikou, ako je oblasť výkazníctva.

Účtovanie o rezervnom fonde v príspevkovej organizácii

Ako správne účtovať o rezervnom fonde v príspevkovej organizácii?

Účtovanie dlhodobých bankových úverov v samospráve

Ako správne účtovať o dlhodobých bankových úveroch?

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky samosprávy za rok 2019

Podľa § 18 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) sa v poz­námkach uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a vo výkaze ziskov a strát. V poznámkach sa uvádzajú aj informác...

Proces inventarizácie v samospráve

Inventarizácia sa považuje za súčasť vnútorného kontrolného systému účtovnej jednotky a je predpokladom na zostavenie účtovnej závierky preukazujúcim vykazované stavy, zostatky jednotlivých položiek účtovných výkazov.

Proces zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky

Základným cieľom ­konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, aby sa zabezpečilo lepšie riadenie konsolidovaného celku, jeho majetku a záväzkov, nákladov a výnosov. V konsolido...

Novela postupov účtovania štátnej správy a samosprávy pre rok 2019

Postupy účtovania v organizáciách štátnej správy a samosprávy sú upravené v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrením Ministerstva financií SR z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podr...

Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Inventarizácia je proces, pri ktorom sa zisťuje stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v skutočnosti a porovnáva sa so stavom v účtovníctve. Takisto sa posudzuje správnosť ocenenia položiek majetku a záväzkov.

Individuálna účtovná závierka za rok 2017 (2. časť)

V pokračovaní príspevku o individuálnej účtovnej závierke za rok 2017 sme pre našich čitateľov pripravili príklady účtovania špecifické pre uzatvorenie účtovníctva v samospráve.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály