Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 48


Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy (II.)

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali uzatvoreniu účtovných kníh. V nasledujúcom príspevku sa zameriame na zostavenie Poznámok ako súčasti účtovnej závierky.

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

V decembrovom čísle časopisu sme sa venovali príprave individuálnej účtovnej závierky v samospráve za účtovné obdobie roku 2023. V príspevku sme sa zaoberali technikou uzatvorenia súvahových a výsledkových účtov, medziročnou bilančnou kontinuitou,...

Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Účtovná závierka predstavuje ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie a obsahuje dôležité informácie pre zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme príprave na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednot...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Cieľom zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j., aby v konsolidovanej účtovnej závierke boli zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovanéh...

Výročná správa za konsolidovaný celok

Základným právnym rámcom upravujúcim výročnú správu účtovných jednotiek samosprávy je zákon č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 3. časť

V tretej časti minisérie príspevkov k tematike individuálnej účtovnej závierky pokračujeme v tematike Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky.

Štatutárny audit v samospráve (1. časť) – Vzťah k rozpočtovým pravidlám

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky samosprávy audítor overuje tiež dodr...

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 2. časť

V druhej časti príspevku venovanej tematike individuálnej účtovnej závierky sa budeme pokračovať účtovaním časového rozlíšenia.

Postupy účtovania od 1. januára 2023

V súčasnosti finišuje legislatívny proces, ktorého výsledkom budú dve nové opatrenia upravujúce postupy účtovania.

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 - 1. časť

Posledný mesiac v roku sa štandardne oblasť účtovníctva spája s procesom, ktorý smeruje k ukončeniu účtovného obdobia. V príspevku sa venujeme prípravám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a zvládnutiu celého procesu uzatvorenia účtovnýc...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály