Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 45


Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Cieľom zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j., aby v konsolidovanej účtovnej závierke boli zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovanéh...

Výročná správa za konsolidovaný celok

Základným právnym rámcom upravujúcim výročnú správu účtovných jednotiek samosprávy je zákon č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Štatutárny audit v samospráve (1. časť) – Vzťah k rozpočtovým pravidlám

Povinnosť auditu individuálnej účtovnej závierky miest a obcí ustanovuje § 9 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V súvislosti s auditom individuálnej účtovnej závierky samosprávy audítor overuje tiež dodr...

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 3. časť

V tretej časti minisérie príspevkov k tematike individuálnej účtovnej závierky pokračujeme v tematike Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky.

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 2. časť

V druhej časti príspevku venovanej tematike individuálnej účtovnej závierky sa budeme pokračovať účtovaním časového rozlíšenia.

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 - 1. časť

Posledný mesiac v roku sa štandardne oblasť účtovníctva spája s procesom, ktorý smeruje k ukončeniu účtovného obdobia. V príspevku sa venujeme prípravám na zostavenie individuálnej účtovnej závierky a zvládnutiu celého procesu uzatvorenia účtovnýc...

Postupy účtovania od 1. januára 2023

V súčasnosti finišuje legislatívny proces, ktorého výsledkom budú dve nové opatrenia upravujúce postupy účtovania.

Základný rámec vnútorného predpisu za oblasť účtovnej konsolidácie v samospráve

Podobne ako pri procese zostavovania individuálnej účtovnej závierky, aj pri procese zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné, aby boli jednotlivé kroky a zodpovednosti jednoznačne určené. Tento cieľ možno dosiahnuť vytvorením a n...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2021

Po splnení povinnosti samosprávy zostaviť individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „IÚZ“) za rok 2021 a uložiť ju v registri účtovných závierok, je pred samosprávou ďalšia povinnosť súvisiaca s účtovným obdobím 2021, a to zostavenie konsolidovanej...

Účtovanie drobného dlhodobého majetku

Mesto vlastní nájomné byty. V týchto bytoch mesto realizuje nákup spotrebičov v prípade poruchy. Napríklad pokazí sa sporák, kúpi sa nový. Ide o spotrebu materiálu na účte 501 + EK633006 alebo je to výmena starého materiálu za nový 511 + EK635004,...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály