Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 52


Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (IV.)

Týmto príspevkom uzatvárame sériu venovanú konsolidovanej účtovnej závierke zostavovanej v samospráve za rok 2023. Budeme sa zaoberať Poznámkami ako súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré boli významne ovplyvnené novelizáciou opatrenia M...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (III. časť)

V nasledujúcom príspevku pokračujeme v seriáli o konsolidovanej účtovnej závierke v samospráve a zameriame sa na metódy konsolidácie predstavujúce postupy, prostredníctvom ktorých sa vytvorí z individuálnych účtovných závierok konsolidovaného celk...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (II.)

V úvodnom príspevku k zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 sme legislatívne zarámcovali proces konsolidácie v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republi...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali tematike individuálnej účtovnej závierky v samospráve zostavovanej za účtovné obdobie kalendárneho a zároveň aj rozpočtového roka 2023. Tým sa však reporting o roku 2023 v samospráve nekončí. Nad...

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy (II.)

V predchádzajúcich číslach časopisu sme sa venovali uzatvoreniu účtovných kníh. V nasledujúcom príspevku sa zameriame na zostavenie Poznámok ako súčasti účtovnej závierky.

Zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

V decembrovom čísle časopisu sme sa venovali príprave individuálnej účtovnej závierky v samospráve za účtovné obdobie roku 2023. V príspevku sme sa zaoberali technikou uzatvorenia súvahových a výsledkových účtov, medziročnou bilančnou kontinuitou,...

Príprava na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednotkách samosprávy

Účtovná závierka predstavuje ucelený výstup účtovníctva za účtovné obdobie a obsahuje dôležité informácie pre zhodnotenie činnosti účtovnej jednotky. V príspevku sa venujeme príprave na zostavenie individuálnej účtovnej závierky v účtovných jednot...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Cieľom zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky je poskytnúť informácie o konsolidovanom celku ako o jednej ekonomickej jednotke, t. j., aby v konsolidovanej účtovnej závierke boli zobrazené len vzťahy s účtovnými jednotkami mimo konsolidovanéh...

Výročná správa za konsolidovaný celok

Základným právnym rámcom upravujúcim výročnú správu účtovných jednotiek samosprávy je zákon č. 431/2002 Z. z. zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Individuálna účtovná závierka v samospráve za rok 2022 – 3. časť

V tretej časti minisérie príspevkov k tematike individuálnej účtovnej závierky pokračujeme v tematike Poznámok ako súčasti individuálnej účtovnej závierky.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály