Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Miriam Majorová, PhD.

Počet článkov autora: 38


Základný rámec vnútorného predpisu za oblasť účtovnej konsolidácie v samospráve

Podobne ako pri procese zostavovania individuálnej účtovnej závierky, aj pri procese zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky je potrebné, aby boli jednotlivé kroky a zodpovednosti jednoznačne určené. Tento cieľ možno dosiahnuť vytvorením a n...

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2021

Po splnení povinnosti samosprávy zostaviť individuálnu účtovnú závierku (ďalej len „IÚZ“) za rok 2021 a uložiť ju v registri účtovných závierok, je pred samosprávou ďalšia povinnosť súvisiaca s účtovným obdobím 2021, a to zostavenie konsolidovanej...

Účtovanie drobného dlhodobého majetku

Mesto vlastní nájomné byty. V týchto bytoch mesto realizuje nákup spotrebičov v prípade poruchy. Napríklad pokazí sa sporák, kúpi sa nový. Ide o spotrebu materiálu na účte 501 + EK633006 alebo je to výmena starého materiálu za nový 511 + EK635004,...

Vnútorný predpis pre oblasť rozpočtovníctva a rozpočtového výkazníctva v samospráve

V záujme efektívneho fungovania rozpočtových procesov v samospráve by mali mať organizácie vypracovaný vnútorný prevádzkový predpis. V nasledujúcom texte prinášame prehľad obsahu takého vnútorného predpisu.

Postup účtovania technickej a biologickej rekultivácie

Hmotno-právnym predpisom upravujúcim tematiku rekultivácií je vyhláška č. 508/2004 Z. z. Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva § 27 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zá...

Poznámky ako súčasť individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 v samospráve

Poznámky predstavujú neoddeliteľnú súčasť individuálnej účtovnej závierky a vytvárajú spoločne so Súvahou a Výkazom ziskov sa strát jeden celok, ktorý poskytuje komplexný pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky. Preto sme sa rozhodli previes...

Výkazníctvo štátnej správy a samosprávy v období pandémie

Súčasné náročné obdobie, ktoré v našej krajine, ako aj celosvetovo nazývame pandemickým obdobím, sa odzrkadľuje aj v takých oblastiach súvisiacich s ekonomikou, ako je oblasť výkazníctva.

Účtovanie o rezervnom fonde v príspevkovej organizácii

Ako správne účtovať o rezervnom fonde v príspevkovej organizácii?

Účtovanie dlhodobých bankových úverov v samospráve

Ako správne účtovať o dlhodobých bankových úveroch?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály