Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (II.)

Dátum: Rubrika: Hospodárenie Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

V úvodnom príspevku k zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023 sme legislatívne zarámcovali proces konsolidácie v nadväznosti na zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v z. n. p. a na opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v z. n. p.
Všetky úkony, ktoré v rámci procesu konsolidácie vykonávajú jednotlivé organizácie, ktoré sú súčasťou konsolidovaného celku, majú za cieľ zostavenie dokumentu (konsolidovanej účtovnej závierky), ktorá by vo všetkých svojich súčastiach (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky) poskytovala informácie o konsolidovanom celku ako o "jednej ekonomickej jednotke", t.j. bez akýchkoľvek vzájomných vzťahov v rámci konsolidovaného celku.
Zásada ekonomickej jednotky sa v konsolidovanej účtovnej závierke uplatňuje tak, že sa nevykazujú:
-
vzájomné pohľadávky a záväzky,
-
ostatné položky majetku a záväzkov predstavujúce vzájomné vzťahy (napríklad podiely v dcérskej účtovnej jednotke sa eliminujú s jej vlastným imaním),
-
transferové transakcie v konsolidovanom celku vzájomný predaj dlhodobého majetku,
-
vzájomné prijaté a poskytnuté finančné výpomoci,
-
vzájomný predaj dlhodobého majetku,
-
vzájomný predaj nákup zásob,
-
vzájomné položky časového rozlíšenia,
-
náklady a výnosy vzťahujúce sa na transakcie medzi účtovnými jednotkami tvoriacimi konsolidovaný celok.
Na dosiahnutie cieľa konsolidácie je nevyhnutné:
-
identifikovať vzájomné vzťahy medzi všetkými organizáciami tvoriacimi konsolidovaný celok,
-
odsúhlasiť hodnoty vo vzájomných vzťahoch,
-
vysporiadať prípadné rozdiely, ktoré vyplynuli z odsúhlasovania vzájomných vzťahov,
-
eliminovať všetky identifikované a odsúhlasené vzájomné vzťahy.
Existuje špeciálna kategória účtovných prípadov, ktorá nie je predmetom vzájomného odsúhlasenia, avšak pre splnenie cieľa konsolidácie je nutné ju identifikovať a eliminovať. Ide o rezervy a opravné položky vykazované voči účtovným jednotkám konsolidovaného celku. Rezervy a opravné položky nie sú predmetom zrkadlového účtovného zaznamenania v individuálnych účtovných výkazoch, a preto nie je možné vykonať obojstrannú elimináciu, ale iba jednostrannú s vplyvom na výsledok hospodárenia.
Pravidlá odsúhlasovania vzájomných vzťahov
-
formu určí obec ako konsolidátor, najčastejšie ide o formulár vzájomných vzťahov v RISSAM alebo v inej technicky spracovateľnej forme,
-
časový harmonogram určí taktiež obec ako konsolidátor,
-
odsúhlasovania sa zúčastňuje obec, rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, obchodné spoločnosti - dcérske účtovné jednotky obce,
-
vzájomné vzťahy vychádzajú zo zostatkov účtov aktív a pasív a zo stavov účtov nákladov a výnosov, teda neuvádzajú sa obraty na príslušných účtoch,
-
v prípade zániku organizácie vykonáva odsúhlasenie právny nástupca, resp. zriaďovateľ podľa informácií z dátumu zostavenia mimoriadnej účtovnej závierky,
-
vo formulári vzájomných vzťahov akejkoľvek formy je podstatné okrem vyčíslenia vzájomného vzťahu na príslušnom účte podľa platnej účtovej osnovy uviesť aj protistranu, teda označenie účtovnej jednotky (okrem názvu aj IČO), voči ktorej sa vzájomný vzťah vykazuje,
-
akýkoľvek vykázaný vzájomný vzťah musí byť nižší alebo rovný hodnote na príslušnom účte vykázanom v účtovných výkazoch individuálnej účtovnej závierke organizácie, ktorá vzájomný vzťah vykazuje; toto platí pre účty aktív, pasív, nákladov aj výnosov.
V nasledujúcom texte uvedieme účty, na ktorých sa môžu nachádzať vzájomné vzťahy medzi účtovnými jednotkami v konsolidovanom celku.
Špecifikum pri vykazovaní DPH
Vzájomné náklady sa v prípade ÚJ, ktorá nie je platiteľom DPH, resp. organizácie, ktorá si nemôže uplatniť DPH na vrátenie, vykazujú bez DPH. O sumu DPH sa musia upraviť náklady, ktoré sa vykazujú voči výnosom v rámci konsolidovaného celku obce/mesta. Presnú čiastku, o ktorú je potrebné znížiť náklady (príslušnú DPH), odporúčame odsúhlasiť s druhou stranou vopred.
Pohľadávky a záväzky transferového charakteru
Ide o prijaté alebo poskytnuté transfery medzi organizáciami konsolidovaného celku, ktoré majú charakter pohľadávky alebo záväzku podľa toho, či vzájomný vzťah vykazuje prijímateľ alebo poskytovateľ transferu.
-
účet 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
-
351 pohľadávkového charakteru - vykazuje obec voči rozpočtovej organizácii v rámci konsolidovaného celku vo výške neodvedených rozpočtových príjmov, ktoré rozpočtová organizácia zaúčtovala ako výnosy bežného obdobia
-
351 záväzkového charakteru - vykazuje rozpočtová organizácia patriaca do konsolidovaného celku voči svojmu zriaďovateľovi (konsolidátorovi, t.j. obci) vo výške neodvedených rozpočtových príjmov
-
účet 355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
-
účet 355 pohľadávkového charakteru - vykazuje obec ako zostatok poskytnutého a nezúčtovaného kapitálového transferu organizá­ciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (rozpočtovým aj príspevkovým); zúčtovanie sa štandardne vykonáva do nákladov na účet 584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom vo vecnej a časovej súvislosti s nákladmi účtovanými v rozpočtových a príspevkových organizáciách v nadväznosti na dlhodobý majetok obstaraný z poskytnutého kapitálového transferu
-
účet 355 záväzkového charakteru - vykazujú rozpočtové a príspevkové organizácie v konsolidovanom celku ako zostatok nezúčtovaného kapitálového transferu prijatého od svojho zriaďovateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály