Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Časové rozlíšenie


Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje v § 3 ods. 2, že účtovná jednotka účtuje o nákladoch a výnosoch v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň úhrady, inkasa, prípadne vyrov...

Inventarizácia majetku účtovnej jednotky

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) predmetom účtovníctva je zisťovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch...

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov na vybraných príkladoch

Právnu úpravu účtovníctva rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a obcí upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 20...

Účtovanie výnosov budúcich období v samospráve

Účet 384 – Výnosy budúcich období má v účtovníctve variabilné po­užitie. Je upravený v rôznych ustanoveniach opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch ú...

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Ako máme zaúčtovať faktúru za vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôv...

Časové rozlíšenie – akruálny princíp

Cieľom časového rozlíšenia je nastavenie pravidiel pre správne vykazovanie výnosov a nákladov účtovných jednotiek verejnej správy. Dôležité je, aby sa výnosy a náklady zaúčtovali v tom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň ich úhrady alebo i...

Inventarizácia ako nevyhnutný predpoklad správneho zostavenia účtovnej závierky v samospráve

Bez vykonania inventarizácie účtovníctvo nespĺňa základnú požiadavku zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to konkrétne § 7 ods. 1. Inventarizáciou sa zabezpečuje kontrola vecnej správnosti účtovníctva a preukázate...

Pripravme sa na individuálnu účtovnú závierku za rok 2014

S blížiacim sa koncom roka nastáva obdobie príprav dôležitého dokumentu zaznamenávajúceho kalendárny rok 2014 z účtovného pohľadu. Tým dokumentom je účtovná závierka, ktorú zostavujú organizácie štátnej správy a samosprávy ako povinnosť vyplývajúc...

Individuálna účtovná závierka v štátnej správe a samospráve

Každý rok pre čitateľov pripravujeme príspevok venovaný účtovnej závierke, a ani tento rok nie je výnimkou. Budeme radi, keď nasledujúce riadky budú pomôckou pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2013.

Účtová trieda 6 – Výnosy (II.)

V tomto čísle pokračujeme účtovnými súvzťažnosťami účtovej skupiny 65, 66 a 67.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály