Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 35


Inventarizácia v účtovných jednotkách štátnej správy a samosprávy

Koniec kalendárneho roka a tým aj koniec účtovného obdobia sa v organizáciách štátnej správy a samosprávy spája s prácami spojenými s prípravou a zostavením individuálnej účtovnej závierky za uplynulé účtovné obdobie.

Účtovanie stravovania zamestnancov

Podľa § 152 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“) je zamestnávateľ povinný zabezpečiť zamestnancom stravovanie vo všetkých zmenách. Stravovanie má zodpovedať zásadám správnej výživy. Zamestnávateľ ...

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) ustanovuje v § 3 ods. 2, že účtovná jednotka účtuje o nákladoch a výnosoch v tom účtovnom období, v ktorom vznikli, bez ohľadu na deň úhrady, inkasa, prípadne vyrov...

Účtovná závierka rozpočtovej organizácie obce

Sme rozpočtová organizácia obce. Blíži sa koniec roka a v rámci účtovnej závierky potrebujeme vyriešiť niekoľko otázok: Ak účtovná jednotka vychádzala pri zostavovaní odpisového plánu zo sadzby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v zn...

Účtovanie jednorazovo zaplatenej sumy za telefón

Naša organizácia obstarala mobilný telefón v kúpnej cene 200 eur, pričom pri prevzatí telefónu bola v hotovosti zaplatená suma 56 eur a zvyšná suma vo výške 144 eur sa bude uhrádzať po dobu 24 mesiacov v sume 6 eur/mesačne vždy na základe faktúry ...

Vykonanie inventarizácie počas pandémie

Podľa § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) má účtovná jednotka povinnosť vykonať inventarizáciu majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve k 31. 12. 2020. V našej organ...

Definícia nevyužitej investície

Na odporúčanie audítorky obce chceme doplniť internú účtovnú smernicu o niektoré skutočnosti, ktoré smernica neupravuje. V tejto súvislosti by nás zaujímalo, čo je potrebné zohľadniť pri zadefinovaní nevyužitej investície, kedy ju možno považovať ...

Zmluva o vecnom bremene

Naša obec má uzavretú Zmluvu o vecnom bremene s obchodnou spoločnosťou – dodávateľom energie. Na pozemky, ktoré sú vlastníctvom obce, je podľa zmluvy zriadené vecné bremeno „in personam“. Ako máme zaúčtovať prijatú úhradu v zmysle zmluvy za zriade...

Účtovné prípady v súvislosti s motorovými vozidlami

Naša organizácia má vo svojom vozovom parku motorové vozidlá, ktoré sú evidované v majetku, ale aj motorové vozidlá, ktoré sú obstarané na operatívny lízing. Prosím o usmernenie, ako máme účtovať nasledujúce účtovné prípady: 1. umývanie motorových...

Dotácia z dobrovoľnej požiarnej ochrany SR

Naša obec získala finančnú dotáciu z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR účelovo určenú pre činnosť Dobrovoľného hasičského zboru obce. Dobrovoľný hasičský zbor nemá právnu subjektivitu. Ako máme dotáciu zaúčtovať v účtovníctve obce?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály