Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 49


Účtovanie technického zhodnotenia dlhodobého majetku v nájme a vo výpožičke

Podľa § 25 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové org...

Účtovanie dlhodobého majetku vytvoreného vlastnou činnosťou účtovnej jednotky

Podľa § 26 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové org...

Postupy účtovania pre obce, VÚC a nimi zriadené ROPO od 1. 1. 2023

Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve") splnomocňuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky v § 4 ods. 2 k vydaniu opatrení, v ktorých sa bližšie upravujú podrobnosti o rámcových účto...

Účtovanie darčekových poukážok

V základnej škole sme zorganizovali recitačnú súťaž pre žiakov. Oceneným žiakom boli odovzdané darčekové poukážky. Je správne účtovať vydané poukážky účtovným zápisom MD 548/D 213?

Odmena člena dozorného orgánu

Sme príspevková organizácia obce. Na základe Zmluvy o výkone funkcie člena dozorného orgánu uzavretej podľa § 566 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyplácame mesačnú odmenu, ktorá prislúcha členovi dozorného org...

Opravná položka k pohľadávkam

Máme neuhradené ­odberateľské faktúry po lehote splatnosti. Ide o nepremlčané pohľadávky, ku ktorým budeme tvoriť opravnú položku. V zmluve však máme dohodnuté aj právo na účtovanie penále za omeškanie platby. Ako máme tvoriť opravnú položku k poh...

Účtovanie montovanej kovovej stavby

Obstarali sme nosnú konštrukciu na informačnú tabuľu, ktorá je umiestnená v obci pred kultúrnym domom. Ide o informáciu týkajúcu sa realizácie stavebného projektu financovaného z fondov Európskej únie. Po skončení projektu je možné konštrukciu zmo...

Obstaranie dlhodobého majetku prostredníctvom dotácie

Obec si obstarala dlhodobý majetok – práčku, ktorú dala do užívania svojej neziskovej organizácii. Ktorá organizácia má majetok v účtovníctve a uplatňuje si z neho odpisy?

Ocenenie pozemkov

Obec si aktualizuje evidenciu pozemkov podľa aktuálnych listov vlastníctva. Na pozemkoch patriacich obci boli vykonané pozemkové úpravy, v rámci ktorých došlo k preklasifikovaniu druhov pozemkov. Vykonaním pozemkových úprav došlo v rámci vybraných...

Súvaha – položka pozemky a stavby

Ak je v účtovnej závierke v tlačive Súvahy v položke pozemky a stavby uvedená nejaká suma, ide o ocenenie pozemkov a stavieb v trhovej cene, alebo v obstarávacej cene, za ktorú boli nehnuteľnosti obstarané napríklad pred 30 rokmi?

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály