Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 20


Inventarizácia majetku účtovnej jednotky

Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. (ďalej len „zákon o účtovníctve“) predmetom účtovníctva je zisťovanie skutočností o stave a pohybe majetku, stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch...

Účtovanie vyradenia potravín po lehote spotreby

V súvislosti so šírením vírusového ochorenia COVID-19 prijal Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky opatrenia, na základe ktorých sa uzatvorili všetky materské školy, základné a stredné školy, univerzity a všetky voľnočasové zariadenia i pries...

Účtovanie osobných ochranných pracovných pomôcok

Ak zamestnanec musí v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie alebo počas vyhláseného núdzového stavu vykonávať prácu na pracovisku, zamestnávateľ je povinný prijať všetky opatrenia na zaistenie ochrany života, zdravia a bezpečnosti zamestnancov na p...

Účtovanie zamestnaneckých výhod v organizáciách štátnej správy a samosprávy

Poskytovanie zamestnaneckých výhod je zamerané na profesijný a osobnostný rast zamestnancov, podporu rodiny, sociálnu starostlivosť, starostlivosť o zdravie a regeneráciu pracovnej sily. V praxi často vzniká otázka, ako posudzovať zamestnanecké vý...

Účtovanie bezodplatného prevodu správy

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu: užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, udržiavať ho v riadnom s...

Technické zhodnotenie umeleckého diela

Sme štátna rozpočtová organizácia. Pred niekoľkými rokmi sme prevodom správy prevzali umelecké dielo – drevené súsošie, ktoré je umiestnené na betónovej ploche pred vstupom do budovy. Predchádzajúci správca nemal súsošie ocenené a neúčtoval o ňom ...

Účtovanie účelovej finančnej rezervy

Sme príspevková organizácia obce a ako prevádzkovateľ skládky odpadov sme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinní počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej...

Odpisovanie nehnuteľnosti, ktorá bola vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

Naša organizácia vlastní budovu, ktorú odpisuje už 25 rokov. Životnosť budovy bola internou smernicou určená na 50 rokov. Tento rok bola budova vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku. Podľa zákona o účtovníctve sa nehnuteľné kultúrne pamiatky n...

Vyvolaná investícia

Sme štátna rozpočtová organizácia a v rámci výstavby komplexu budov (ohradený areál), ktoré slúžia na rôzne účely v rámci predmetu našej činnosti, sme na začiatku výstavby museli vybudovať prístupovú cestu k stavbe, ktorú sme zaúčtovali do náklado...

Účtovanie vratných obalov

Sme príspevková organizácia a prevádzkujeme aj bufet pre našich zamestnancov. Niektoré tovary nám dodávateľ dodáva v obaloch, ktoré sú vratné a účtuje si za tieto určitú finančnú sumu. Ide napr. o fľaše, prepravky a pod. Keď tieto obaly vrátime do...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály