Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 16


Účtovanie bezodplatného prevodu správy

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 11/2019 Ročník: 2019

Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu. Správca majetku štátu je oprávnený a povinný majetok štátu: užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, udržiavať ho v riadnom s...

Technické zhodnotenie umeleckého diela

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Sme štátna rozpočtová organizácia. Pred niekoľkými rokmi sme prevodom správy prevzali umelecké dielo – drevené súsošie, ktoré je umiestnené na betónovej ploche pred vstupom do budovy. Predchádzajúci správca nemal súsošie ocenené a neúčtoval o ňom ...

Odpisovanie nehnuteľnosti, ktorá bola vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Naša organizácia vlastní budovu, ktorú odpisuje už 25 rokov. Životnosť budovy bola internou smernicou určená na 50 rokov. Tento rok bola budova vyhlásená za nehnuteľnú kultúrnu pamiatku. Podľa zákona o účtovníctve sa nehnuteľné kultúrne pamiatky n...

Účtovanie účelovej finančnej rezervy

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Sme príspevková organizácia obce a ako prevádzkovateľ skládky odpadov sme podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. povinní počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej...

Vyvolaná investícia

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 10/2019 Ročník: 2019

Sme štátna rozpočtová organizácia a v rámci výstavby komplexu budov (ohradený areál), ktoré slúžia na rôzne účely v rámci predmetu našej činnosti, sme na začiatku výstavby museli vybudovať prístupovú cestu k stavbe, ktorú sme zaúčtovali do náklado...

Účtovanie vratných obalov

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Sme príspevková organizácia a prevádzkujeme aj bufet pre našich zamestnancov. Niektoré tovary nám dodávateľ dodáva v obaloch, ktoré sú vratné a účtuje si za tieto určitú finančnú sumu. Ide napr. o fľaše, prepravky a pod. Keď tieto obaly vrátime do...

Účtovanie školského stravovania

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný ú...

Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za ti...

Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Predmetom príspevku je účtovanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a účtovanie DPH v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančné...

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Ako máme zaúčtovať faktúru za vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôv...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály