Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Ing. Jana Hvojníková

Počet článkov autora: 16


Účtovanie garantovaných energetických služieb

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Poznatky z praxe Vydanie: 7-8/2019 Ročník: 2019

Podstatou garantovanej energetickej služby (ďalej len „GES“) je poskytovanie služby v podobe garantovanej energetickej úspory a zároveň realizácia opatrení na energetickom zhodnotení majetku, ktorý je vo vlastníctve subjektu verejnej správy. Za ti...

Špecifiká účtovania DPH v štátnej správe a samospráve

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Účtovníctvo Vydanie: 3/2019 Ročník: 2019

Predmetom príspevku je účtovanie dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) v štátnej správe a samospráve v prípade tuzemského prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach a účtovanie DPH v prípade obstarania dlhodobého majetku formou finančné...

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 2/2019 Ročník: 2019

Ako máme zaúčtovať faktúru za vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôv...

Vybavenie reklamácie medzi dodávateľom a rozpočtovou organizáciou

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Sme štátna rozpočtová organizácia. Dodávateľ nám fakturoval za dodané plastové okná, ktoré bolo potrebné na našej budove vymeniť. Vzhľadom na reklamáciu zo strany našej organizácie, keďže niektoré okná mali nevýrazné poškodenie, ktoré nebránilo ic...

Hromadná licenčná zmluva

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 11/2018 Ročník: 2018

Naša obec prevádzkuje termálne kúpalisko v letných aj zimných mesiacoch. Na tomto kúpalisku púšťa počas otváracích hodín reprodukovanú hudbu pre návštevníkov kúpaliska. Zo strany Slovenského ochranného zväzu autorského nám bola doručená faktúra na...

Vyplácanie dividend obciam

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 10/2018 Ročník: 2018

Ako mám zaúčtovať vyplatené dividendy VVS, a. s., obci? Obec v uvedenej spoločnosti vlastní kme­ňové akcie.

Účtovanie kapitálových výdavkov v obci

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Potrebovala by som usmernenie ohľadom správnosti účtovania v obci, ktorá vracia kapitálové výdavky (realizovaný projekt) za predchádzajúce účtovné obdobie zistené pri kontrole na mieste sprostredkovateľským orgánom – na základe žiadosti o vrátenie...

Zatriedenie a účtovanie výdavkov na opravu

Dátum: Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2018 Ročník: 2018

Obec realizuje projekt „Zvýšenie energetickej efektívnosti v budove MŠ“, na ktorý bol schválený nenávratný finančný príspevok. Podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku ide o investičné výdavky, takže sme v tomto prípade viazaní ...

Účtovanie vratných obalov

Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Hospodárenie Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Sme príspevková organizácia a prevádzkujeme aj bufet pre našich zamestnancov. Niektoré tovary nám dodávateľ dodáva v obaloch, ktoré sú vratné a účtuje si za tieto určitú finančnú sumu. Ide napr. o fľaše, prepravky a pod. Keď tieto obaly vrátime do...

Účtovanie školského stravovania

Autor/i: Ing. Jana Hvojníková Rubrika: Naša poradňa Vydanie: 9/2019 Ročník: 2019

Prosím o pomoc pri účtovní stravného v školskej jedálni bez právnej subjektivity. Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom materskej školy, zamestnancom obce a materskej školy a cudzím stravníkom. Režijné náklady jedálne sú uhrádzané na bežný ú...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály