Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Kvalifikovaný mandátny certifikát

Ako máme zaúčtovať faktúru za vydanie kvalifikovaného mandátneho certifikátu podľa ustanovenia § 8 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v z. n. p. Bol vydaný mandátny certifikát pre konkrétneho zamestnanca – štatutára organizácie, ktorý je časovo obmedzený – platnosť certifikátov je od 1 roka do 4 rokov. Je potrebné časovo rozlíšiť tieto náklady do prí­slušných účtovných období?

Certifikát všeobecne potvrdzuje napr. oprávnenie na vykonávanie určitej činnosti, splnenie určitých kritérií, autenticitu k určitým dátam alebo operáciám. Má často obmedzenú lehotu platnosti.

Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) v z. n. p. upravuje podmienky poskytovania dôveryhodných služieb, povinnosti poskytovateľov dôveryhodných služieb, pôsobnosť Národného bezpečnostného úradu v oblasti dôveryhodných služieb.

Kvalifikovanými dôveryhodnými službami sa rozumie:

  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický pod­pis,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronický pod­pis v podobe mandátneho certifikátu,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať,
  • vyhotovovanie kvalifikovaných certifikátov pre autentifikáciu we­bového sídla (TLS/SSL certifikát),
  • vyhotovovanie kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronický podpis – vydávaný výlučne fyzickým osobám za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických podpisov. Je platný spravidla 1 až 3 roky.

Mandátny certifikát – špecifický druh kvalifikovaného certifikátu pre elektronický podpis, ktorý sa vydáva fyzickým osobám so špecifickými oprávneniami.

Kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať – kvalifikovaný certifikát vydávaný výlučne právnickým osobám alebo orgánom verejnej moci za účelom vytvárania kvalifikovaných elektronických pečatí. Jeho platnosť je spravidla 1 až 4 roky. Po uplynutí tejto lehoty platnosť certifikátu automaticky zaniká a certifikát už nemožno použiť na účel, na ktorý bol vydaný. Certifikát, ktorému vypršala platnosť alebo bol zrušený, nie je možné opätovne obnoviť.

V zmysle § 50 ods. 6 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v z. n. p. (ďalej len „opatrenie“), sa náklady na obstaranie certifikátov časovo nerozlišujú a účtujú sa priamo do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.

Z toho vyplýva, že obstaranie kvalifikovaného certifikátu sa považuje za službu. V zmysle § 58 ods. 5 opatrenia sa všetky externé služby, ktoré svojím charakterom nepatria na iné účty účtovnej skupiny 51, účtujú na účte 518 – Ostatné služby.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály