Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve (IV.)

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo Zo seriálu: Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve

Týmto príspevkom uzatvárame sériu venovanú konsolidovanej účtovnej závierke zostavovanej v samospráve za rok 2023. Budeme sa zaoberať Poznámkami ako súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky, ktoré boli významne ovplyvnené novelizáciou opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v z. n. p., ktorá nadobudla účinnosť k 1.1.2024 a zmenila štruktúru tabuľkovej časti už pre konsolidovanú účtovnú závierku zostavovanú za účtovné obdobie roku 2023.
Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky pozostávajú z textovej časti a tabuľkovej časti. Štruktúrované dáta, teda záväzný formát, predstavujú jednotlivé tabuľky v rámci tabuľkovej časti.
Poznámky - tabuľková časť
Vzhľadom na vplyv novelizácie legislatívy boli realizované rôzne zmeny, ktoré mali za následok úpravu štruktúry jednotlivých tabuliek.
______________________________
UPOZORNENIE:
Pri zmenených tabuľkách uvádzame pôvodnú štruktúru a zároveň novú štruktúru tabuľky pre konsolidovanú účtovnú závierku zostavovanú za rok 2023.
______________________________
Tabuľka č. 1 - Údaje o konsolidovanom celku
Ide o sumarizáciu identifikačných atribútov organizácií tvoriacich konsolidovaný celok.
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 2 - Neobežný majetok
 
Ide o prehľad pohybu jednotlivých položiek dlhodobého majetku vrátane obstarania a preddavkov.
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 3 - Majetkové podiely (podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom)
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 4 - Realizovateľné cenné papiere
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 5 - Dlhové cenné papiere
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 6 - Dlhodobé pôžičky (pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku, ostatné pôžičky)
Novelizácia legislatívy neovplyvnila štruktúru tejto tabuľky.
Tabuľka č. 7 - Vývoj opravnej položky k zásobám
Novelizáciou legislatívy sa táto tabuľka rozšírila o stĺpec "presun".
KÚZ za rok 2022
KÚZ za rok 2023
Tabuľka č. 8 - Vývoj opravnej položky k pohľadávkam
Novelizáciou legislatívy sa táto tabuľka rozšírila o stĺpec "presun".

KÚZ za rok 2022

KÚZ za rok 2023


 
Tabuľka č. 9 - Pohľadávky podľa doby splatnosti
Novelizáciou legislatívy nastala technická úprava v súčtovom riadku 01.
KÚZ za rok 2022
KÚZ za rok 2023
 
 
 
Tabuľka č. 10 - Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období
Novelizáciou legislatívy sa rozšíril rozsah informácií vykazovaných z analytického členenia účtu 381 - Náklady budúcich období.
KÚZ za rok 2022
KÚZ za rok 2023
 
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály