Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov obcí, rozpočtových a príspevkových organizácií

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Časové rozlíšenie slúži na zreálnenie stavu a obrazu o finančnej a výsledkovej situácii konkrétnej účtovnej jednotky. Právnu úpravu účtovníctva obcí a vyšších územných celkov upravuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12. decembra 2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len „postupy účtovania“).

Štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie postupujú podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 7. decembra 2022 č. MF/14522/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a štátne účelové fondy. Podľa postupov účtovaniaúčtová skupina
38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
slúži na účtovanie nákladov a výnosov do toho účtovného obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia. Predpokladom správneho vedenia účtovníctva je uplatnenie zásady akruálneho princípu, t.j. dodržanie účtovania nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým vecne a časovo súvisia bez ohľadu na to, kedy dôjde k inkasu, úhrade, prípadne vyrovnaniu iným spôsobom. Týmto postupom sa príslušný náklad a výnos dostane v správnej sume do príslušného roku a zabezpečí sa tak aj zásada verného a pravdivého zobrazenia finančnej situácie účtovnej jednotky.
Pre časové rozlíšenie nákladov a výnosov subjekty štátnej správy a samosprávy používajú účty v rámci účtovej skupiny
38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov
a nasledujúce účty:
-
381 - Náklady budúcich období,
-
383 - Výdavky budúcich období,
-
384 - Výnosy budúcich období,
-
385 - Príjmy budúcich období.
V
účtovných jednotkách
nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamné sumy a stále sa opakujúce účtovné prípady týkajúce sa najmä posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia. V porovnaní s účtovníctvom podnikateľov na účtoch časového rozlíšenia podnikatelia neúčtujú, ak ide o nevýznamné sumy výnosov a nákladov (t.j. významnosť sumy si stanovuje účtovná jednotka v internom predpise) a zároveň ide o každoročne sa opakujúce plnenia (napríklad náklady na telefónne poplatky, predplatné odbornej tlače).

Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

Účel časového rozlíšenia

Účet

Bežné obdobie

Budúce obdobie

Náklady:

Náklady budúcich období

Výdavky budúcich období

381

383

výdavok

náklad

náklad

výdavok

Výnosy:

Výnosy budúcich období

Príjmy budúcich období

384

385

príjem

výnos

výnos

príjem


Zdroj: Vlastné spracovanie.
Podľa postupov účtovania je účtovná jednotka povinná časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak sú súčasne splnené tri podmienky, a síce je známy vecný obsah účtovného prípadu, je známa suma účtovného prípadu, je určené obdobie, ktorého sa účtovný prípad a suma týkajú.
Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, je potrebné časovo rozlíšiť v prípadoch, ak:
-
vzniku nákladu časovo predchádza vznik výdavku - náklady budúcich období (napr. nájomné vopred platené nájomcom či poistenie automobilu platené vopred, objednávky časopisov a odbornej literatúry na budúci rok),
-
vzniku výdavku, ktorého výška je už známa na základe uzatvorených zmlúv, časovo predchádza vznik nákladu - výdavky budúcich období (napr. poplatky za decembrové trans­akcie, ktoré si banka stiahla v januári nasledujúceho roka, nájomné platené pozadu, prémie a odmeny platené po uplynutí roku),
-
sa sleduje vznik viacerých nákladov vo vzťahu k jednému spoločnému účelu, ktorého ekonomická životnosť je viac účtovných období - komplexné náklady budúcich období (tzn. náklady na vývoj nového prototypu, náklady na zúrodnenie pôdy).
Pri výnosoch a príjmoch, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období je nevyhnutné uplatniť časové rozlišovanie v situáciách, keď:
-
sa inkasované príjmy vzťahujú na zmluvne viazané výkony, ktoré sa zrealizujú v nasledujúcich účtovných obdobiach - výnosy budúcich období (vopred inkasované nájomné z hľadiska prenajímateľa, vopred inkasované školenie, ktoré sa uskutoční v nasledujúcom roku, transfery od subjektov okrem zriaďovateľa),
-
sú zo zmlúv známe presné výšky výkonov, ale k nim prislúchajúce príjmy budú inkasované až v nasledujúcich účtovných obdobiach - príjmy budúcich období (napr. vyúčtovanie energií na strane prenajímateľa, fakturované nájomcovi až v prvých mesiacoch nasledujúceho roka, výnosy podľa zmluvy, ktoré sa týkajú bežného obdobia, ale budú zaplatené až v budúcom období).
Postupy účtovania § 51 uvádzajú náklady, ktoré sa časovo nerozlišujú:
-
náklady na prípravu a zábeh výkonov,
-
náklady na školenia a semináre,
-
náklady na marketingové a iné štúdie,
-
náklady na prieskum trhu,
-
náklady na získanie noriem a certifikátov,
-
náklady na uvedenie výrobkov na trh,
-
náklady na reštrukturalizáciu a reorganizáciu účtovnej jednotky,
-
náklady na rozšírenie výroby,
-
náklady na pokuty, penále, manká a škody, ako aj ostatné náklady podobného charakteru.
Tieto uvedené náklady sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.
Náklady a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú ako náklady budúcich období a výdavky budúcich období a účtujú sa na účte
381 - Náklady budúcich období, 383 - Výdavky budúcich období
.

Účtovanie v rozpočtových organizáciách – náklady budúcich období

Text účtovného prípadu

Účtovací predpis

ŠRO

RO
obce/VÚC

MD

D

MD

D

Účtovanie v bežnom roku 2022

1.  Zaúčtovanie predpisu faktúry za predplatné časopisu za december 2022 až apríl 2023 vo výške 200 eur:

a) predplatné za december 2022, mesačný podiel predplatného vo výške 50 eur do nákladov bežného roka

b) predplatné za január – apríl 2023 v sume 150 eur

 

 

 

501

381

 

 

 

321

321

 

 

 

501

381

 

 

 

321

321

2.  úhrada faktúry v decembri bežného roka z výdavkového účtu vo výške 200 eur

321

225

321

222

V nasledujúcom roku 2023

1.  predplatné za rok 2023 zaúčtované do nákladov v sume 150 eur (rozpustenie účtu časového rozlíšenia 381 do nákladov)

501

381

501

381

 

Účtovanie v obecných príspevkových organizáciách

Text účtovného prípadu

Účtovací predpis

MD

D

Účtovanie v bežnom roku 2022

1. Prijatá faktúra za predplatné odbornej literatúry za december 2022 až apríl 2023 vo výške 180 eur:

a)      predplatné za december 2022, mesačný podiel predplatného vo výške 36 eur do nákladov bežného roka

b) predplatné za január až apríl 2023 v sume 144 eur

 

 

501

381

 

 

321

321

2.  úhrada faktúry z bankového účtu v sume 180 eur

321

221

V nasledujúcom roku 2023

 

1.  Predplatné za rok 2023 zaúčtované do nákladov v sume 144 eur (rozpustenie účtu časového rozlíšenia 381 do nákladov)

501

381

 

Účtovanie obec/VÚC:

Text účtovného prípadu

Účtovací predpis

MD

D

Účtovanie v bežnom roku 2022

1.  Prijatá faktúra za predplatné odbornej literatúry za december 2022 až apríl 2023 vo výške 190 eur:

a)      predplatné za december 2022, mesačný podiel predplatného vo výške 38 eur do nákladov bežného roka

b) predplatné za január až apríl 2023 v sume 152 eur

 

 

501

381

 

 

321

321

2.  Úhrada faktúry z bankového účtu v sume 190 eur

321

221

V nasledujúcom roku 2023

1.  Predplatné za rok 2023 zaúčtované do nákladov v sume 152 eur (rozpustenie účtu časového rozlíšenia 381 do nákladov)

501

381

 

Výnosy a príjmy, ktoré sa týkajú budúcich období sa časovo rozlišujú na účtoch 384 – Výnosy budúcich období, 385 – Príjmy budúcich období.

Účtovanie v rozpočtových organizáciách – Výnosy budúcich období

Text účtovného prípadu

Účtovací predpis

ŠRO

RO obce/VÚC

MD

D

MD

D

Účtovanie v bežnom roku 2022

1.  Prijaté nájomné vopred v decembri bežného roka 2022 na základe faktúry vo výške 1 364 eur

224

316

223

318

2.  Predpis nájomného za mesiac december do výnosov bežného roka na základe faktúry vo výške 341 eur

316

602

318

602

3.  Predpis nájomného za mesiace január až marec nasledujúceho roka do výnosov budúcich období vo výške 1 023 eur

316

384

318

384

V nasledujúcom roku 2023

4.  Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov.bežného obdobia nájomného za január až marec na základe interného účtovného dokladu vo výške 1 023 eur

384

602

384

602

 

Účtovanie v príspevkovej organizácii obce/VÚC:

Text účtovného prípadu

Účtovací predpis

MD

D

1.  Prijaté nájomné vopred v decembri bežného roka 2022 na základe faktúry vo výške 1 168 eur

221

311

2.  Predpis nájomného za mesiac december do výnosov bežného roka na základe faktúry vo výške 292 eur

311

602

3.  Predpis nájomného za mesiace január až marec nasledujúceho roka do výnosov budúcich období vo výške 876 eur

311

384

V nasledujúcom roku 2023

4.  Zúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov.bežného obdobia nájomného za január až marec na základe interného účtovného dokladu vo výške 876 eur

384

60

V porovnaní s účtovnými jednotkami podnikateľmi je náplň účtu
384 - Výnosy budúcich období
u subjektov verejnej správy širšia. Na tomto účte štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie účtujú aj o prijatých transferoch (bežných a kapitálových výdavkoch, príspevkoch, grantoch) od iných účtovných jednotiek, s výnimkou transferov od zriaďovateľa.
Príklad č. 1:
Štátna rozpočtová organizácia v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prenajala skladovacie priestory v novembri 2022 bežného roka. Podľa nájomnej zmluvy inkaso nájmu od nájomcu bude uhradené v januári 2023.
 

Text účtovného prípadu

Suma v eur

MD

D

V roku 2022 (bežné obdobie):

1. Zaúčtovanie predpisu nájomného za november a december do výnosov bežného roka na základe interného účtovného dokladu

1 566,–

385

602

Účtovanie v roku 2023 (budúce obdobie)

1. Otvorenie účtu 385 – Príjmy budúcich období k 1. 1. 2023

2. Zaúčtovanie príjmov budúcich období za nájom skladovacích priestorov

3. Zaúčtovanie predpisu nájomného za január do výnosov bežného roka na základe faktúry

4. Inkaso faktúry na bankový účet 

1 566,–

1 566,–

 

783,–

2 349,–

385

311

 

311

221

701

385

 

602

311

Príklad č. 2:
Štátnej príspevkovej organizácii v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prišla faktúra za právne služby za mesiace december až február budúceho roku 2023 vo výške 1 689 €. Došlá faktúra bola vystavená a uhradená v decembri bežného roka 2022.
 

Text účtovného prípadu

Suma v eur

MD

D

1. V roku 2022 (bežné obdobie):

zúčtovanie právnych služieb za december 2022

zaúčtovanie predpisu faktúry za právne služby za mesiace január – február v roku 2023

úhrada faktúry v mesiaci december v roku 2022

563,–

 

1 126,–

1 689,–

518

 

381

321

321

 

321

221

2. Účtovanie v roku 2023 (budúce obdobie)

otvorenie aktívneho účtu 381 – Náklady budúcich období k 1. 1. 2023

zaúčtovanie predpisu faktúry za právne služby za január a február v roku 2023 do nákladov bežného roku

1 126,–

 

1 126,–

381

 

518

701

 

381

Príklad č. 3:
Prijaté predplatné za školenie vopred v príspevkovej organizácii, obce/VÚC
 

Text účtovného prípadu

Suma v eur

MD

D

V roku 2022 (bežné obdobie)

1. Odberateľská faktúra za školenie vopred v decembri v roku 2022 za mesiace december až február roku 2023 vo výške 2 169 eur:

a)      zaúčtovanie predpisu faktúry za školenie do výnosov bežného roka uskutočneného v decembri

b) zaúčtovanie predpisu faktúry za školenie do výnosov budúcich období – január až február 2023

c) inkaso faktúry v decembri bežného roka – výpis z bankového účtu

723,–

 

1 446,–

2 169,–

311

 

311

221

602

 

384

311

Otvorenie účtu 384 – Výnosy budúcich období k 1. 1. 12023

1. Zúčtovanie školenia do výnosov bežného roka na základe interného účtovného dokladu

1 446,–

1 446,–

701

384

384 +P

602

Účet
384 - Výnosy budúcich období
je pasívny účet. Na tomto účte príjem nastane v bežnom účtovnom období, ktorý súvisí s výnosmi budúcich období. Účty časového rozlíšenia podliehajú dokladovej inventúre na konci účtovného obdobia, kedy sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály