Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov v obciach, rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou

Dátum: Rubrika: Účtovníctvo

V článku sa budeme venovať problematike účtovania časového rozlíšenia nákladov a výnosov podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo dňa 12.12.2022 č. MF/014454/2022-36, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre obce, vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie (ďalej len "Postupy účtovania").
Podľa § 6 Postupov účtovania účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v účtovnom období, s ktorým časovo a vecne súvisia.
Účtovná jednotka je povinná časovo rozlíšiť náklady a výnosy prostredníctvom účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.
Kritériom pre účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy:
-
ich vecný obsah,
-
suma,
-
a je určené obdobie, ktorého sa týkajú.
Na účty časového rozlíšenia sa vzťahuje dokladová inventúra a pri inventarizácii sa posudzuje ich výška a odôvodnenosť existencie časového rozlišovania.
Náklady a výdavky,
ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:
a)
náklady budúcich období na účte 381 - Náklady budúcich období,
b)
výdavky budúcich období na účte 383 - Výdavky budúcich období.
Výnosy a príjmy
, ktoré sa týkajú budúcich účtovných období, sa časovo rozlišujú ako:
a)
výnosy budúcich období na účte 384 - Výnosy budúcich období,
b)
príjmy budúcich období na účte 385 - Príjmy budúcich období.
Náklady a výnosy sa účtujú na príslušných účtoch nákladových druhov a výnosových položiek časovo rozlíšené.
Podľa § 51 Postupov účtovania účtovná jednotka na účtoch účtovej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov časovo rozlišuje náklady a výnosy.
Účtovanie na účte 381 - Náklady budúcich období
Na tomto účte sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, napr. vopred platené:
-
nájomné (podľa zmlúv),
-
predplatné (časopisy, noviny, zbierka zákonov,....),
-
poistné (majetku, havarijné, zákonné...),
-
služby (telefóny...),
-
úroky.
Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.
Podľa § 51 Postupov účtovania sa časovo nerozlišujú napríklad:
-
náklady na prípravu a zábeh výkonov,
-
náklady na školenia a semináre,
-
náklady na marketingové a iné štúdie,
-
náklady na prieskum trhu,
-
náklady na získanie noriem a certifikátov,
-
náklady na uvedenie výrobkov na trh,
-
náklady na reorganizáciu účtovnej jednotky,
-
náklady na rozšírenie výroby,
-
náklady na reklamu a propagáciu a ostatné náklady podobného charakteru. Tieto náklady sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli. Ak sú služby vopred platené, a ich vecné plnenie nastane až v budúcom účtovnom období alebo sčasti prechádza do budúceho účtovného obdobia, napríklad vopred platené nájomné reklamných plôch, vysielacieho času a inzertného priestoru, časovo sa rozlišujú. Časovo sa nerozlišujú pokuty, penále, a iné náklady sankčného charakteru, ako aj náklady účtované ako manká a škody. Tieto náklady sa účtujú do nákladov v tom účtovnom období, v ktorom vznikli.
Obec
Účtovanie na účte 381 z vlastných prostriedkov

P. č.

Text účtovného prípadu

Suma v €

MD

D

Účtovanie v bežnom období

1.

Nájomné platené vopred na budúce účtovné obdobie (podľa zmluvy
a na základe FA)

Napr. nájomné platené na január – marec z BÚ

 

300

300

 

381

321

 

321

221

Účtovanie v budúcom období

2.

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

 

300 

 

518

 

381

Účtovanie v bežnom období

3.

Nájomné platené vopred na budúce účtovné obdobie (podľa zmluvy
a na základe FA)

Napr. nájomné platené na november – január v sume 300 € z BÚ

200

100

300

518

381

321

321

321

221

Účtovanie v budúcom období

4.

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

 

100

 

518

 

381

Účtovanie v bežnom období

5.

Predplatné odbornej tlače, právnych predpisov a pod. na budúce účtovné obdobie – zaplatený preddavok z BÚ

 

100

 

314

 

221

6.

Vyúčtovanie dodávateľa:

  suma predplatného odbornej tlače, právnych predpisov a pod. na budúce účtovné obdobie

  zúčtovanie poskytnutého preddavku

 

200

100

 

381

321

 

321

314

7.

Úhrada FA z BÚ

100

321

221

Účtovanie v budúcom období

8.

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

 

200

 

501

 

381

Účtovanie v bežnom období

9.

Poistné platené vopred na budúce účtovné obdobie od 1. 11. do 31. 10. (365 dní)

  61 dní – náklady bežného obdobia

  304 dní – náklady budúceho obdobia

  zaplatené poistné z BÚ

 

130

670

800

 

548

381

379

 

379

379

221

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály