Portál pre obce,
rozpočtové a príspevkové organizácie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Kľúčové slovo Daň za psa


Na základe čoho je možné vyberať poplatky a úhrady za "služby" v obci

Cieľom tohto príspevku je uviesť, aké poplatky, prípadne príjmy "za služby" obce prijímajú a ako ich môžu stanoviť.

Podávanie priznaní v prípade spoluvlastníctva viacerých osôb

V príspevku sa zaoberáme podávaním priznania, čiastkového priznania, opravného priznania alebo dodatočného priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje v spoluvlastníctve viace...

Vplyv turizmu na výber miestnych daní v obci Podhájska

Podhájska je významnou kúpeľnou obcou, ktorá patrí do Novozámockého okresu a do Nitrianskeho samosprávneho kraja s počtom 1 043 obyvateľov. V obci Podhájska sa nachádza významný liečivý termálny prameň, pochádzajúci ešte z treťohorného žriedla, kt...

Čo sa mení novelou zákona o miestnych daniach?

Novela zákona o miestnych daniach, ktorá bola toho času zaznamenaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 268/2014 Z. z., zavádza viaceré novinky a úpravy terajších ustanovení zákona týkajúce sa správy miestnych daní v podmienkach mies...

Rozpočtové určenie daní samosprávy na Slovensku

Primárnymi orgánmi obce sú starosta obce a obecné zastupiteľstvo, ktoré sú volené v priamych, tajných voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Komunálne zdaňovanie v konkrétnych príkladoch obcí a miest SR – inšpirácie a podnety pre samosprávy (II.)

V tomto čísle pokračujeme aktuálnymi informáciami o vývoji daní a nedoplatkov na miestnych daniach v Bratislave, Senici, Snine, Košiciach, Prešove, Žiline a Rimavskej Sobote.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p.  (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) bol v roku 2011 a 2012 niekoľkokrát novelizovaný. V tomto článku sa budeme venovať naj...

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.

Seriály